Tóm tắt một số công thức sử dụng trong HP Nguyên lý thống kê kinh tế.pdf

Tóm tắt một số công thức sử dụng trong HP Nguyên lý thống kê kinh tế.pdf

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

1 TÓM T T M T S CÔNG TH C S D NG TRONG H C PH N NGUYÊN LÝ TH NG KÊ KINH T Biên so n: Võ H i Thu Chương II . Phân t th ng kê Tính ch t c a tiêu th c phân t a- Trườ ng h ợp đơn giả n b- Trườ ng h p ph c t p 1.Tiêu th ức đị nh tính Tiêu th c có ít bi u hi n, ng v i m i bi u hi n ta l p 1 t Tiêu th c có nhi u bi u hi n, ta ghép nhi u bi u hi n vào 1 t 2.Tiêu th ức định lượ ng Tiêu th ức có ít lượ ng bi ế n, ng v i m ỗi lượ ng bi ế n ta l p 1 t Tiêu th c có nhi ều lượ ng bi ế n, ta ghép nhi ều lượ ng bi ế n vào 1 t t o nên kho ng cách t . N ế u kho ng cách t đều, có 2 trườ ng h p: +N ếu lượ ng bi ế n liên t c : k X X h min max +N ếu lượ ng bi ế n r i r c : k k X X h ) 1 ( ) ( min max Chú thích : k : s t - Thườ ng tính k theo công th c TK kinh nghi m: 3333 , 0 3 / 1 ) 2 ( ) 2 ( n n k n: s đơn vị , h: kho ng cách t ; min max , x x : lượ ng bi ế n l n nh t và nh nh t c a tiêu th c phân t C hương IV : Cách tính các tham s dùng để phân tích d li u th ng kê 1- Cách tính s y ế u v (Mode - o M ): Có 2 trườ ng h p: a-N ế u d li u không có kho ng cách t b-N ế u d li u có kho ng cách t D a vào khái ni ệm để tính -Tìm t có ch a o M (t có t n s l n nh t) -Tính o M : ) ( ) ( 1 1 1 (min) Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo o f f f f f f h x M Chú thích : 0 M h : kho ng cách t c a t ch a 0 M ; (min) 0 M x : gi i h ạn dướ i c a t ch a 0 M ; 0 M f : t n s c a t ch a 0 M ; 1 0 M f : t n s c a t đứng trướ c t có ch a 0 M ; 1 0 M f : t n s c a t đứ ng sau t có ch a 0 M
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.