28758754-Ljubomir-Erić-Psihoterapija.pdf

28758754-Ljubomir-Erić-Psihoterapija.pdf - 1 Psihoterapija...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Psihoterapija kao metod lečenja u psihijatriji i medicini Ljubomir Erić Uvod Psihoterapija je grupa postupaka, procedura i metoda u lečenju psihičkih smetnji, stanja i poremećaja koja je opšte prihvaćena u okviru psihijatrije i medicine, a i znatno šire. Iako je počela da se prime-njuje isključivo kao metod lečenja neurotskih poremećaja u okviru psihijatrije, danas je njena primena veoma rasprostranjena i koristi se u svim oblastima kliničke medicine, kod svih dobnih uzrasta, počev od veoma male dece, do osoba u dubokoj starosti, kao i u okviru svih bitnih područja čovekovog življenja kakve su seksualnost, brak, porodica, akademska dostignuća, radna i društvena uspešnost itd. Psihoterapija i njeni terapijski potencijali opšte su prihvaćeni i van medicine u rešavanju svakodnevnih problema i poboljšanja kva liteta življenja i dobro prilagođenih ljudi, pa je ona u društvenom smislu izborila posebno mesto, važnost, uticaj i značenja koja su uvažavana u svim razvijenim kulturama. Sire posmatrano, zbog njene tesne povezanosti sa mnogim humanističkim i društvenim naukama: psihologijom, filozofijom, umetnošću, religijom, sociologijom, etikom, pra vima, lingvistikom, pedagogijom, itd., smatra se civilizacijskim dosti- gnućem koji bitno obeležava moderno doba. 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ljubomir Eric Pojam psihoterapija danas obuhvata više od 400 teorijskih pra- vaca, orijentacija, oblika i vrsta lečenja, o čemu postoji ogromna literatura. Svaki od ovih pristupa ima svoju teorijsku osnovu, specifičnu metodologiju i tehniku rada, način kako se procenjuje ko se može lečiti, očekivanje od nje u domenu efikasnosti i postupak sticanja zna nja i veštine da bi se uspešno koristila u praksi. Ta mnogostrukost oblika može se shvatiti i kao nešto negativno, što narušava ugled psihoterapije. Međutim, ta raznolikost i postojanje velikog broja psihoterapijskih metoda i postupaka nije slučajna. Ona se može jednostavno objasniti samom čovekovom egzistencijom i postojanjem, tj. bezbrojem mogućnosti kako se psihološko i emocionalno ispoljava u pojedincu i njegovim odnosima sa drugim ljudima i društvom u celini. Osim toga ova raznolikost ima svoj izvor u kulturi i društvenim okol- nostima, koji, takođe, mogu da se ispolje na bezbroj načina, posebno stoga što kretanja u društvenom i kulturnom razvoju nikada nisu jednosmerna i pravolinijska. Najzad, psihoterapija kao metod lečenja ne može da se prime-njuje bez doslednog pridržavanja određenih etičkih princ ipa. Psihote rapijska situacija se zasniva na specifičnom ljudskom susretu koji ima i moralno značenje, pa stoga mora da ga reguliše etika individualizma, lične autonomnosti i slobode, kako pacijenta tako i terapeuta. Definicija Pitanje šta je psihoterapij a i kako se može definisati aktuelno je od njenog nastanka i primene u lečenju. Na žalost, do danas, nije nađen opšte prihvaćen i zadovoljavajući odgovor, pa definisanje psihoterapije dobija i filozofsku dimenziju na koju su ukazali neki poznati psihoana
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern