สารบัญ.pdf - 1 1-2 2-5 5 13 13 16 16 33 33-53...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

สารบัญ เรื่อง หน้า วัตถุประสงค์ 1 หลักการจัดเก็บภาษี 1 - 2 การวางแผนภาษี 2 - 5 ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลธรรมดา 5 - 13 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 13 - 16 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '08
 • COLABELLA

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern