{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Emlak Danışmanlığı Testi.docx

Emlak Danışmanlığı Testi.docx - EMLAK DANIMANLII...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
EMLAK DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA SINAVI 1. I. Tapu kütüğü II. Mal sahipleri sicili III. Yevmiye defteri IV. Aziller sicili V. Kamu orta malları sicili Yukarıdaki kütük ve sicillerden hangileri tapu sicilinin ana sicillerini oluşturur? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, III ve IV 2. Tapu müdürlüğünde vekâletnamedeki vekilin ve yetki belgesindeki temsilcinin yetkisinin sona erdirilmesine ne ad verilir ? 3. Var olan yada ileride olabilecek bir kişisel alacağı güvence altına almak için kurulan ve tapu kayıtlarına şerh edilen taşınmaz rehnine ne ad verilir ? 4. Kat irtifak tapulu bir taşınmazın, kat mülkiyet tapulu bir taşınmaza dönüştürülmesi için gerekli olan en önemli belge aşağıdakilerden hangisidir? 5. Yeni inşa edilecek bir bina için belediyeden yapı ruhsatı alındıktan sonra, inşaat kaç yıl içerisinde bitirilmezse ruhsat hükümsüz kalır? A) 2 yıl B) 3 yıl C) 4 yıl D) 5 yıl 6. Bir parselde inşa edilecek binanın yapılaşma şartlarını hangi belgeden öğrenebiliriz? 7. Bir parselin İmar Durumunda belirtilen Bina Yüksekliği (H), zemin kotundan itibaren alınmaktadır. Bina yüksekliğinin son noktası aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}