{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

MEDYA TRENDLERİ.pptx - 01 Medya Trendleri 02 Digital...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
01 Medya Trendleri 03 Digital Dünyaya Bakış 02 Hedef Kitle Özelinde Tüketim Alışkanlıkları
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Medya Trendleri Yeni Bakış...
Background image of page 2
Geleceğe yön verecek Trendler ve tüketicilere ve iletişime yansımaları Sosyolojik İfade özgürlüğü Sağlıklı Yaşam Çevre Gizlilik Eşitlik Eğlence Teknolojik Çoklu Cihaz Sosyal (D)evrim Erişilebilir Yazlım Yansımal ar Türkiye Tüketici Medya
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Türkiye’nin genç nüfusu yaşlanıyor 1970197519801985199019952000200520102015 0 10 20 30 40 50 60 70 80 5 4 4 6 7 8 55 58 61 64 67 68 41 38 35 30 26 24 0-14 15-64 65+ Source: TUIK
Background image of page 4
Ortanca yaş artarken, nüfus artış hızı yavaşlıyor 2010 2011 2012 2013 2014 28 29 30 31 0 5 10 15 20 29 30 30 30 31 16 14 12 11 11 Ortanca yaş Nüfus artış hızı % Nüfus artış hızı % 2010 2011 2012 2013 2014 27 27 27 27 27 23 23 24 24 24 Erkek Kadın 2 0 0 1 2 0 1 0 2 0 1 3 26 27 28
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
5-12 yaş arasındaki 49 milyon çocuk kod yazmayı biliyor ve 7 yaşındaki çocuklar kendi video oyunu ve applerini yazabiliyorlar Microsoft – Code.org Hour of Code Teknoloji ile evrilmiş kuşakların en sonuncusu Z kuşağı
Background image of page 6
Y ve Z kuşakları Türkiye nüfusunun %57’sini oluşturuyor.. Y kuşağı (15-35 yaş) Yaratıcılık, talep, acele ve sosyalleşme Tarihteki en fazla çeşitliliğe sahip ve eğitimli nesiller Z kuşağı (-15 yaş) Dönüşüm, koşulsuz – sınırsız, derin duygusallık
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hikaye cilik Markalı Toplums al Fayda Fikrinin Sorulma Ritmi yakalam ak Onları bize bağlayacak unsurlar Marka Hikayesi Mikro içerikler Yüksek görsellik, düşük metin Popüler kültür unsurları Yeşil Pazarlama Toplum Kalitesine Yönelik İletişim kanallarında Hedef Kitlede Alışveriş yolculuğunda Basit interaktivite Ortak Özellikleri Sürekli bağlantı ve paylaşma Çoklubeceri, hızlı tüketim, kısa dikkat süresi Yüksek sosyal bilinç Ortak akıl ve söz hakkı
Background image of page 8
2. Yeni Hayat
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}