{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SATIŞTA BEDEN DİLİ.docx - SATITA BEDEN DL I...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SATIŞTA BEDEN DİLİ I. PROKSEMİK (Proxemics) ANALİZ: Kişilerin bireysel yapılarını ve uzayı kullanma durumlarını inceleyen bu tür analizlerde özellikle kişilerin egemenlik alanları, boy ve irilikleri, yürüyüş biçimleri, oturma ve dokunma biçimleri önemli çözümlemeler hakkında fikir vermektedir. En önemli analiz bileşenleri, egemenlik alanları, boy ve kilo,yürüyüş ve oturma biçimleridir. EGEMENLİK ALANI: İnsanların başkalarıyla olan uzaklık ölçümü o kişilerle olan yakınlık ve samimiyet derecesini de ölçen bir veri durumundadır. Başkalarıyla korunmak istenen uzaklık, insanların egemenlik alanını oluşturur. BOY VE KİLO : BOY VE KİLONUN SÖZSÜZ ILETIŞIM IÇINDE BIR VERI GIBI DEĞERLENDIRILDIĞI DÜŞÜNÜLEBILIR. YÜKSEKTE OLMAK, BAŞKALARI ÜZERINDE ETKI VE EGEMENLIK AVANTAJI YARATIR. FAZLA KILOLU INSANLARIN YEMEĞE DÜŞKÜNLÜK GIBI BAŞKA ZAAFLARI DA OLABILECEĞI IZLENIMI, SAĞLIKSIZ, AĞIRKANLI, ÜŞENGEÇ HATTA TEMBEL OLABILECEĞI ÇIKARIMLARINA KADAR UZANMAKTADIR. BU ANLAMDA UZUN VE NORMAL KILOLU INSANLARIN YARATACAĞI OLUMLU IZLENIM KABUL EDILEBILIR BIR FAKTÖR DURUMUNDADIR. YÜRÜYÜŞ BİÇİMİ: Yürüyüş bireysel olarak ele alındığında karakter özellikleri hakkında, grup içinde ele alındığında statü ve ilişki göstergesi olarak fikir verebilir. Dik, eğilerek, hızlı adımlarla ya da ağır tempoyla yürüyüş kişinin iç yapısı hakkında kısa ipuçları verir. Dimdik yürüyen bir insanda dik vücut duruşu başın da dik durmasına sağlar, dolayısıyla çevresine doğrudan bakan ve göz temasından kaçınmayan, kendine güveni olan bir insan tipi ortaya çıkar. Yaylanarak yürüyen insanlar hakkında gayretli ve enerjik oldukları düşünülür. Yürüyüş alanı da insanlar hakkında ipuçları vermektedir. Duvar dibinden yürüyenlerin çekingen ve ürkek oldukları, yolun ortasından yürüyenlerin saldırgan ve baskın insanlar oldukları düşünülür. OTURMA BİÇİMLERİ: Oturma biçimleri de duruş ve yürüyüş gibi statü göstergesi olarak algılanabilir. Özellikle toplantılar sırasında oturma düzenleri çok değerli ipuçları verir. İlk kez bulunulan bir toplantıda bile statü ve ast-üst ilişkilerini kişilerin oturma yer ve biçimlerine bakarak tahmin etmek mümkündür. Bir konuşmacı ve dinleyicileri söz konusu olduğunda, ön koltuklarda oturan kişilerin konuya en çok ilgi duyanlar olduğu, orta bölümde oturanların konuyla ilgili olan ve daha çok soru soran kişiler ve arka bölümde oturanların konuya daha az ilgi duyan kişilerden oluştuğu bilinir. Öte yandan, üçüncü bir kişinin dışlanması amaçlandığında, iki kişi merkezlerini birbirine dönerek ve üçüncüyü çember dışında bırakarak oturabilir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}