{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Oefentoets Budgeteren 1718.docx

Oefentoets Budgeteren 1718.docx - ToetsBudgetteren...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Toets Budgetteren                    MEAC-PRPC-14                                             4 december 2015 Deze toets bestaat uit een casus met in totaal 14 vragen. In totaal zijn 50 punten te verdienen. Voor elke vraag geldt dat een argumentatie of berekening gegeven moet worden, anders worden geen punten toegekend. Het eindcijfer wordt verkregen door het totaal aantal behaalde punten te delen door 5.  Vermeld op je uitwerkingen de naam van je docent. Herkansers dienen Hooimeijer als docent op te geven. Succes!                                                                                                                                                                                 Zippr Zippr is de fabrikant van wielen voor racefietsen. Zij leveren per wiel de velg en de
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}