Course Hero Logo

Obligatorisk Opgave 7.docx - Frederik Hegh Hold 3...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 7 pages.

Frederik HøeghHold 322-11-2016Obligatorisk Opgave 71.1Ligevægtspunktet er illustreret, ved en rød cirkel på figuren. Det er punktet hvor udbuds ogefterspørgselskurven skærer hinanden. Ud fra punktet kan både ligevægtsmængden ogligevægtsprisen aflæses på henholdsvis første- og anden aksen. Ligevægtsmængden er 100.000 ogligevægtsprisen er 10.000 kr.Udbudskurven illustrerer det antal lejligheder der er til rådighed. Den er illustreret som perfektinelastisk (lodret). Baggrunden for den netop er illustreret sådan, er dens tidsperiode. Den erillustreret på kort sigt og mængden af 2-værelses lejligheder kun er 100.000. Efterspørgselskurvenhar normalt udseende og den illustrerer den efterspurgte mængde af 2-værelses lejligheder.1.2Forbrugeroverskuddet er køberens betalingsvillighed minus det beløb køberen faktisk betaler. Foreksempel hvis forbrugeren skal ud og købe en vare, og er villig til at betale 3000 kr, for varen.Forbrugeren får købt jakken til 2800 kr, og hermed er forbrugeroverskuddet altså givet veddifferencen, altså de 200 kr.Producent overskud er det beløb en producent bliver betalt for en vare, minus producentensomkostning ved at producere varen. For eksempel hvis ens badeværelse skal renoveres. Her findesder en tømrer, der vil rive det gamle ned og installere et nyt. Tømmeren vil gerne installere det nyebadeværelse for 90.000 kr., men det koster kun ham 60.000 kr. Dermed har han etproducentoverskud på 30.000 kr.Den samlede velfærd er defineret ved køberens værdi af varen, hvor produktionsomkostningerneer trukket fra. Det kan også findes ved af lægge forbrugeroverskuddet og producentoverskuddetsammen.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture