Course Hero Logo

Obligatorisk Opgave 9.docx - Frederik Hegh Hold 3 PA...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Frederik HøeghHold 3ØPAObligatorisk Opgave 91.1Udsagnet er falsk. Afgiften er et af de tiltag, der bruges til at internalisere en negativ eksternalitet, dog er det irrelevant hvilken side afgiften pålægges. Ligevægten forbliver den samme, da det har samme effekt om det er køber eller sælger der betaler for afgiften. Det er derfor ikke afgørende, at afgiften bliver pålagt den side af markedet, som skaber eksternaliteten, og udsagnet er dermed falsk. 2.1Når Prozac skal karakteriseres som et gode er det relevant, at kigge fra både forbrugerens og producentens side af, da der er forskel. Fra forbrugerens side af, er godet et naturligt monopol. For forbrugernes side er godet eksluderbart, men ikke rivaliserende. Godet er eksluderende, da det kræver recept, for at der kan gøres krav på produktet. Årsagen til Prozac ikke er rivaliserende er, at der ikke udelukkes nogle pga. andre forbrugeres brug af produktet. Fra producentens side af, er godet en

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 3 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture