Course Hero Logo

ØPA Obligatorisk opgave 2.docx - Frederik Hegh Hold 3 PA...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Frederik Høegh Hold 3 Tirsdag d. 4/10-2016ØPA Obligatorisk Opgave 2Opgave 1 Angiv og begrund, hvorvidt følgende udsagn er korrekte:1.1 En stigning i efterspørgslen efter mobiltelefoner påvirker ikke den udbudte mængde af mobiltelefoner i ligevægt.Udsagnet er falsk. En stigning i efterspørgslen efter mobiltelefoner, vil presse prisen opad. Prisen på mobiltelefonenerne tilpasser sig altså den efterspurgte mængde, og det gør den udbudte mængde ligeså, så derer overensstemmelse. Dette kaldes også udbud-efterspørgsels-”loven” eller markedsmekanismen, der bekriver hvordan prisen bliver lig ligevægtsprisen. Ud fra denne teori, kan jeg derfor konkludere at udsagnet er falsk. 1.2 Hvis to varer er substitutter, så vil deres krydspriselasticitet altid være større end 1.Udsagnet er falsk. Krydspriselasticiteten er defineret ved den procentvise ændring i den efterspurgte mængde som følge af en 1% ændring i prisen på en anden vare. Om krydspriselasticiteten er negativ eller positiv afhænger af de to vare er substitutter eller komplementer. Hvis krydspriselasticiteten er positiv er det fordi varerne er substitutter. Et eksempel på substitutter kunne være Adidas og Nike sko. Hvis Nikes sko priser stiger, vil efterspørgslen i mængden af Adidas sko også stige. De er substitutter, da de kan erstatte hinanden. Derfor kan det konkluderes,

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 3 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture