HuongdantrinhbayDATN_PhanThiKhanhVinh.pdf

HuongdantrinhbayDATN_PhanThiKhanhVinh.pdf - HNG DN TRNH BY...

This preview shows page 1 - 12 out of 33 pages.

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Người trình bày: PHAN THỊ KHÁNH VINH
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

NỘI DUNG: Cách viết từng phần trong đồ án Kinh nghiệm và các lỗi thường gặp trong quá trình viết 2
Image of page 2
Trên bìa ghi: Tên đề tài c a đồ án, b t khoálu n Không ghi H tên giáo viên h ướ ng d n trang bìa B GIÁO D C VÀ Đ ÀO T O TR ƯỜ NG ĐẠ I H C NHA TRANG TÊN C A KHOA QU N SINH VIÊN ------------------ H và tên tác gi đồ án, khóa lu n TÊN ĐỀ TÀI C A ĐỒ ÁN, KHÓA LU N ĐỒ ÁN, KHÓA LU N T T NGHI P ĐẠ I H C (Ghi ngành đượ c đ ào t o) Tên thành ph - n ă m 3
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

B GIÁO D C VÀ Đ ÀO T O TR ƯỜ NG ĐẠ I H C NHA TRANG TÊN C A KHOA QU N SINH VIÊN ------------------ H và tên tác gi đồ án, khóa lu n TÊN ĐỀ TÀI C A ĐỒ ÁN, KHÓA LU N ĐỒ ÁN, KHÓA LU N T T NGHI P ĐẠ I H C (Ghi ngành đượ c đ ào t o) CÁN B H ƯỚ NG D N 1. 2. Tên thành ph - n ă m N ế u có 2 cán b h ướ ng d n ghi rõ H tên c hai. Tr ướ c h tên cán b h ướ ng d n ph i ghi rõ h c hàm, h c v (Ví d : Ths, PGS, …) 4
Image of page 4
SV c n đ ính b n photo t quy ế t đị nh Đ Ã Đ ÓNGD U sau trang bìa ph 5
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

L IC M Ơ N Suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường, đượcsự chỉ đạo giảng dạy của thầy cô trong trườngcũng nhưtrongKhoa Công Nghệ Thực Phẩm ............ Choem đượcgửi lời cảm ơn chân thành đến cô/thầy ..... Quađây cũng xin cảm ơn các .......... Sinh viên thực hiện H tên Sau quy ế t đị nh là trang L i c m ơ n Sinh viêntham kh o cách vi ế tcác đề tài khóatr ướ c 6
Image of page 6
Sau quy ế t đị nh là trang Phi ế u đ ánh giá đồ án TN Tr ướ c khi n p báo cáo cho B môn chuyên ngành, SV c n xin nh n xét và ch ký c a cán b h ướ ng d n. 7
Image of page 7

Subscribe to view the full document.

M C L C Trang Trang bìa ph L i cam đ oan M c l c Danh m c các ký hi u, các ch vi ế t t t Danh m c các b ng Danh m c các hình M ĐẦ U Ch ươ ng 1. T NG QUAN 1.1. ….. 1.2. ….. Ch ươ ng 2. …. 2.1. ..… 2.1.1. …… 2.1.2. …… 2.2. …. …. Ch ươ ng 4. K T QU VÀ BÀN LU N K T LU N VÀ KI N NGH TÀI LI U THAM KH O PH L C T trang bìa ph ụ đế n danh m c các hình đ ánh s La Mã B t đầ u tính trang s 1 t ph n m ở đầ u, tính c ph n ph l c Không trích d n tài li u tham kh o trong ph n m c l c 8
Image of page 8