Giao trinh Tin hoc Ung dung 2014-THAY KHAI.pdf

Giao trinh Tin hoc Ung dung 2014-THAY KHAI.pdf - B GIO DC V...

This preview shows page 1 - 5 out of 170 pages.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH Mã môn học: 452088 Biên soạn: ThS. Hoàng Nguyên Khai ThS. Hoàng Nguyên Phƣơng
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH Ấn bản 2014
Image of page 2
MỤC LỤC I MỤC LỤC MỤC LỤC ........................................................................................................................ I HƯỚNG DẪN .................................................................................................................. V BÀI 1: TỔNG QUAN MIC ROSOFT EXCEL ............................................................................ 1 1.1 GIỚI THIỆU ............................................................................................................. 1 1.2 KHỞI ĐỘNG VÀ KẾT THÖC LÀM VIỆC ....................................................................... 1 1.3 MÀN HÌNH GIAO DIỆN ............................................................................................ 2 1.4 CÁC THAO TÁC TRÊN TẬP TIN ................................................................................. 3 1.4.1 Tạo tập tin mới .................................................................................................... 3 1.4.2 Lưu tập tin .......................................................................................................... 3 1.4.3 Đóng tập tin ........................................................................................................ 3 1.4.4 Mở tập tin có sẳn trên đĩa ...................................................................................... 4 TÓM TẮT ....................................................................................................................... 5 CÂU HỎI ÔN TẬP ........................................................................................................... 5 BÀI 2: NHẬP DỮ LIỆU VÀ HIỆU CHỈNH BẢNG T ÍNH .......................................................... 6 2.1 CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRONG EXCEL ............................................................................ 6 2.2 CÁC THAO TÁC NHẬP DỮ LIỆU ................................................................................. 7 2.2.1 Nhập dữ liệu ........................................................................................................ 7 2.2.2 Cách chọn vùng dữ liệu ......................................................................................... 7 2.2.3 Nhập số thứ tự tự động ......................................................................................... 7 2.2.4 Sao chép dữ liệu .................................................................................................. 8 2.2.5 Di chuyển dữ liệu ................................................................................................. 8 2.2.6 Xóa khối dữ liệu ................................................................................................... 9 2.3 HIỆU CHỈNH BẢNG TÍNH ......................................................................................... 9 2.4 THAO TÁC TRÊN SHEET ......................................................................................... 11 TÓM TẮT ..................................................................................................................... 13 CÂU HỎI ÔN TẬP ......................................................................................................... 14 BÀI 3: ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU TRONG BẢNG TÍNH ............................................................ 15 3.1 ĐỊNH DẠNG KIỂU SỐ VÀ NGÀY THÁNG .................................................................. 15 3.2 ĐỊNH DẠNG FONT CHỮ .......................................................................................... 16 3.3 VỊ TRÍ VÀ HƯỚNG XOAY CỦA VĂN BẢN ................................................................. 16 3.4 KẺ KHUNG CHO BẢNG TÍNH .................................................................................. 17 3. 5 TẠO MÀU NỀN CHO Ô ............................................................................................ 18 TÓM TẮT ..................................................................................................................... 19 CÂU HỎI ÔN TẬP ......................................................................................................... 19 BÀI 4: CÔNG THỨC VÀ HÀM TRONG EXCEL ..................................................................... 20 4.1 KHÁI NIỆM C BẢN VỀ CÔNG THỨC ...................................................................... 20 4.2 SỬ DỤNG TOÁN TỬ TRONG CÔNG THỨC ................................................................ 21 4.3 THAM CHIẾU TRONG CÔNG THỨC .......................................................................... 21
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

II MỤC LỤC 4.4 MỘT SỐ HÀM THÔNG DỤNG TRONG EXCEL ............................................................... 22 4.4.1 Một số Hàm toán học (math) ............................................................................... 22 4.4.2 Các hàm logic (logical) ........................................................................................ 26 4.4.3 Các hàm thống kê (statistical) ............................................................................. 27 4.4.4 Các hàm xử lý ký tự (text) ................................................................................... 29 4.4.5 Các hàm tìm ki ế m và tham chi ế u (lookup &reference) ............................................ 31 4.4.6 Các hàm ngày và gi (date & time) ...................................................................... 33 TÓM TẮT ..................................................................................................................... 36 CÂU HỎI ÔN TẬP ......................................................................................................... 37 BÀI 5: THAO TÁC TRÊN C SỞ DỮ LIỆU .......................................................................... 38 5.1 KHÁI NIỆM ............................................................................................................ 38 5.2 SẮP XẾP C SỞ DỮ LIỆU ....................................................................................... 38 5.3 RÖT TRÍCH DỮ LIỆU .............................................................................................. 39 5.3.1 Sử dụng AutoFilter ............................................................................................. 39 5.3.2 Sử dụng Advanced Filter ..................................................................................... 40 TÓM TẮT ..................................................................................................................... 42 CÂU HỎI ÔN TẬP ......................................................................................................... 43 BÀI 6: LIÊN KẾT BẢNG TÍNH V À TỔNG HỢP DỮ LIỆU ..................................................... 44 6.1 TẠO LIÊN KẾT DỮ LIỆU ......................................................................................... 44 6.1.1 Liên kết thông qua công cụ Paste Special .............................................................. 44 6.1.2 Liên kết thông qua cú pháp tham chiếu ................................................................. 45 6.1.3 Liên kết thông qua thao tác dùng chuột trỏ trực tiếp ............................................... 45 6.2 TỔNG HỢP DỮ LIỆU BẰNG CÔNG CỤ CONSOLIDATE .............................................. 45 6.3 TỔNG HỢP DỮ LIỆU BẰNG CÔNG CỤ SUBTOTAL .................................................... 46 TÓM TẮT ..................................................................................................................... 49 CÂU HỎI ÔN TẬP ......................................................................................................... 49 BÀI 7: CÔNG CỤ PIVOT TABLE ........................................................................................ 50 7.1 TẠO BÁO CÁO TỔNG HỢP TỪ 1 BẢNG DỮ LIỆU ...................................................... 50 7.2 TẠO BÁO CÁO TỔNG HỢP TỪ NHIỀU BẢNG DỮ LIỆU .............................................. 53 7.3 CÁC THAO TÁC TRÊN PIVOTTABLE ........................................................................ 55 TÓM TẮT ..................................................................................................................... 56 CÂU HỎI ÔN TẬP ......................................................................................................... 56 BÀI 8: BÀI TOÁ N PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY, CHỨC NĂNG TÍNH VÕNG .................................. 57 8.1 GIỚI THIỆU ........................................................................................................... 57 8.2 BÀI TOÁN MỘT BIẾN VÀ NHIỀU CÔNG THỨC ......................................................... 58 8.3 BÀI TOÁN HAI BIẾN VÀ MỘT CÔNG THỨC ............................................................. 60 8.4 CHỨC NĂNG TÍNH VÕNG ....................................................................................... 61 TÓM TẮT ..................................................................................................................... 63 CÂU HỎI ÔN TẬP ......................................................................................................... 63 BÀI 9: TẠO KỊCH BẢN (SCENARIOS) .............................................................................. 64 9.1 GIỚI THIỆU ...........................................................................................................
Image of page 4
Image of page 5
 • Fall '15
 • ATM Case Study

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern