Klastoets 1.pdf - VAN Voorletters SURNAME Initials US Nr...

This preview shows page 1 - 2 out of 9 pages.

1 VAN, Voorletters: MEMO US Nr.: SURNAME, Initials : CHEMIE 124: Grondbeginsels in CHEMISTRY 124: Fundamental Principles Chemie I of Chemistry I Klastoets / Class test 6 Maart / March 2015 Instruksies: Instructions : 90 minute, toeboek, twee vrae met onderaf- 90 minutes, closed book, two questions delings. with sub sections. 50 punte lei tot volpunte vir die vraestel. 50 marks lead to full marks. By vrae van die uitskryf tipe moet alle For questions of the written type all berekeninge en/of stappe getoon word. calculations and/or steps must be shown. Korrekte antwoorde verdien nie noodwendig Correct answers but without any explanation volpunte sonder die nodige verduidelikings will not earn full marks. nie. Beantwoord alle vrae van die vraestel. Answer all the questions in this paper. Use Formuleer jou antwoord in die oop ruimtes the empty places after each question for onder elke vraag. your answer. Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye. This question paper consists of 9 pages. Nie-programmeerbare sakrekenaars word Non-programmable calculators are allowed. toegelaat. Deur my handtekening hieronder te plaas, By placing my signature in the space below, bevestig ek dat die gegewens wat ek op hierdie I confirm that the particulars furnished by blad verstrek het, waar en korrek is. me on this front cover are true and correct. Dosente / Lecturers : Handtekening Vraag Punte Dr R C Luckay MEMO 1 40 Dr M Lutz 2 10 Dr T le Roex Signature Totaal 50
Image of page 1

Subscribe to view the full document.