Phân tích chu kỳ sống của ngành khách sạn cao cấp 4.docx

Phân tích chu kỳ sống của ngành khách sạn cao cấp 4.docx

This preview shows page 1 - 4 out of 8 pages.

Phân tích chu kỳ s ng c a ngành khách s n cao c p 4 -5 sao t i Đà N ng Lê Th Kim Anh KUD15
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Table of Contents I. Chu kỳ s ng c a ngành ............................................................................................. 3 1. T ng quan th tr ng khách s n cao c p t i Đà N ng ườ ......................................... 3 a. Ngu n c u ...................................................................................................................................... 3 b. Ngu n cung ................................................................................................................................... 5 c. Giai đo n tăng tr ng ưở ............................................................................................................... 6 II. Đ c đi m giai đo n .................................................................................................. 6 1. Đ i th c nh tranh ti m tàng ......................................................................................... 6 2. Đ i th c nh tranh ............................................................................................................. 7 3. S n ph m thay th ế .............................................................................................................. 7 4. S c m nh c a ng i mua ườ ................................................................................................ 7 5. S c m nh c a nhà cung c p ............................................................................................ 8 6. Khuy n cáo v i doanh nghi p ế ........................................................................................ 8 III. Thái đ c a doanh nghi p ................................................................................... 8
Image of page 2
I. Chu kỳ s ng c a ngành 1. T ng quan th tr ng khách s n cao c p t i Đà ườ N ng Đà N ng là m t đi m đ n quen thu c v i nhi u khách du l ch và nhà ê ê ơ ê đ u t trong n c cung nh qu c t . Đà N ng thành công trong vi c â ư ươ ư ê thu hút đông đ o du khách và ngu n FDI vào Vi t Nam ph n l n nh a ô â ơ vào s ti n b và kiên quy t c a chính quy n đ a ph ng, đã ch ng t ư ê ê ê ưo ư o r ng đây không ph i là m t n i vô nghia đ làm kinh doanh. Làn sóng ă a o ê khách du l ch đ n đây không ng ng khi n vi c kinh doanh khahcs s n ê ư ê nói chung và khahcs s n cao c p nói riêng ngày càng phát tri n. ê V i v trí n m duyên h i mi n trung Vi t Nam v i v trí đ u m i n i ơ ă a ê ơ â giao thông đ ng b , đ ng không, đ ng s t và đ ng bi n c a c ườ ườ ườ ườ ê a n c và còn là c a ngõ quan tr ng n m t i đi m cu i Hành lang Kinh ươ ă ê t Đông tây xuyên qua Myanmar, Lào, Thái Lan, Và Vi t Nam. Đà N ng ê n m trên con đ ng di s n mi n Trung v i các Di s n Van hóa Th ă ườ a ê ơ a ê gi i đ c UNESCO công nh n nh C đô Hu , Ph c H i An, Thánh ơ ươ ư ê đ a M S n ch trong ph m vi 100 km. y o i Thành ph liên t c n m trong nhóm có t c đ tang tr ng GDP cao u ă ưở nh t c n c, v i 9,04% nam 2016 so v i c n c (6,21%), TP.HCM a ươ ơ ơ a ươ (8,05%) và Hà N i (8,2%) cùng kì. T nam 2013 đ n nay, Đà N ng luôn ư ê đ ng đ u trong ch sô nang l c c nh tranh PCI (Provincial ư â i ư Competitiveness Index). Đ n nay, ê Đà N ng thu hút 461 d án FDI, v n ư đ u t 3,8 t USD vào nhi u linh v c. â ư ê ư a. Ngu n c u ô â Theo báo cáo c a S Du l ch Đà N ng: Nam 2016, Đà N ng đón 5,51 tri u l t khách, tang 17,7% so v i nam 2015, c đ t 107,2% k ươ ơ ươ ê ho ch. Trong đó, khách qu c t c đ t 1,66 tri u l t (tang 31,6% so ê ươ ươ
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

v i nam 2015), c đ t 126,2% so v i k ho ch; khách n i đ a c đ t ơ ươ ơ ê ươ 3,84 tri u l t (tang 12,5% so v i nam 2015), c đ t 100,6% so v i ươ ơ ươ ơ k ho ch. T ng thu t du l ch c đ t 16.000 t đ
Image of page 4
You've reached the end of this preview.
 • Fall '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern