Course Hero Logo

hjemopg2.pdf - Hjemmeopgave 2 konomiske Principper B...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

Hjemmeopgave 2Økonomiske Principper BOktober, 2017Alle spørgsmål skal besvares.Afleveres uge 44 til øvelseslærer.Gennemgås uge 45 på holdet.
Opgave ADefiner nedenstående begreber og beskriv relationen imellem dem:1. Nominel rente og realrente.2. Penge og formue.3. Pengebase og pengemængde.Opgave BBetragt følgende model for den amerikanske økonomi:Y=C°Y¯T±+I(r) +¯G+NX(ε)(1)r=¯r(2)ε=eP/¯P(3)Y=F°¯K,¯L±(4)¯M¯V=PY(5)OB=¯T¯G,(6)hvorYer aggregeret efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser,Ter skatter,Geroffentligt forbrug,NXer nettoeksport,OBer det offentlige budgetoverskud,eerden nominelle valutakurs defineret som antal enheder udenlandsk valuta pr. USdollar,Per det indenlandske prisniveau,Pmåler prisniveauet i udlandet,rerrealrenten,rer det internationale realrenteniveau,Mer det nominelle pengeud-bud,Ker mængden af kapital, ogLer størrelsen af beskæftigelsen.En stregover en variabel betyder, at denne er eksogen. FunktionerneC°Y¯T

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture