Makro - Leksioni 7.pptx - 7 SHTIMI I PARAS DHE INFLACIONI...

Info icon This preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

7 1 SHTIMI I PARASË DHE INFLACIONI Makroekonomia UET
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

QËLLIMI LEKSIONIT 7 Në fund të kapitullit duhet të kuptojmë: Pse rezulton inflacion nga rritja e shpejtë e ofertës së parasë? Kuptimi i dihotomisë klasike dhe asnjanjësia monetare. Pse disa vende kanë printuar aq shumë para sa që përjetojnë hiperinflacion? Si i përgjigjet norma e nominale e interesit normës së inflacionit?
Image of page 2
KUPTIMI I PARASË Nga kapitulli i kaluar mësuam se: Paraja është grupi i aseteve në ekonomi, të cilin njerëzit e përdorin zakonisht për të blerë mallra dhe shërbime nga njerëz të tjerë. Ndryshimi i çmimeve në vite.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

TEORIA KLASIKE E INFLACIONIT Kjo teori shpesh quhet “klasike” sepse ajo u zhvillua nga disa nga mendimtarët më të hershëm mbi çështjet ekonomike qysh në shekullin e 18-të, si David Hume, të cilëve shpesh u referohemi si “ekonomistët klasikë”. Inflacioni është një rritje në nivelin e përgjithshëm të çmimeve. Hiperinflacioni është një normë jashtëzakonisht e lartë e inflacionit.
Image of page 4
Ekonomia reale Faktorët realë janë të pavarur nga niveli i çmimeve në përcaktimin e potencialit të GDP dhe shkallës natyrore të papunësisë. Kërkesa për investime dhe kursime, përcaktojnë sasinë e investimeve, dhe normën reale të interesit , së bashku me rritjen e popullsisë, rritjen e kapitalit njerëzor, dhe ndryshimit teknologjik, përcaktojnë normën e rritjes së GDP-së reale. EKONOMIA REALE
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Paraja në ekonomi Paraja - është mjet i pagesës e përbëhet nga monedhat dhe depozitat bankare. Banka Qëndrore krijon para dhe ndikon në sasinë e parave të saj përmes operacioneve në treg të hapur, i cili përcakton bazën monetare dhe normën e rezervës. Këtu ne do të studiojmë efektet e parave në ekonomi. EKONOMIA REALE
Image of page 6
Ekonomia reale , paraja dhe ndërlikimet në politikat monetare Efektet e parave mund të kuptohet më mirë në dy hapat e mëposhtme: Efektet afatshkurtër të veprimeve të Bankës Qëndrore në normën e interesit nominal. Efektet afatgjatë të veprimeve të Bankës Qëndrore në nivelin e çmimeve dhe normës së inflacionit. EKONOMIA REALE
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

PARAJA DHE NORMAT E INTERESIT Kërkesa për para Sasia e kërkesës për para është sasia e parave që njerzit dhe firmat vendosin të mbajnë. Përfitimi i mbajtjes së parave Përfitimi i mbajtjes së parave është aftësia për të bërë pagesat për mallra dhe shërbime. Sa më shumë para mbani, aq më e lehtë është për ju për të bërë pagesat.
Image of page 8
PARAJA DHE NORMAT E INTERESIT Përfitimi marxhinal i mbajtjes së parave zvogëlohet kur sasia e parave të mbajtura rritet.
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Summer '14

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern