Makro - Leksioni 4.pptx - 4 KURSIMI INVESTIMET DHE SISTEMI...

Info icon This preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

4 1 KURSIMI, INVESTIMET DHE SISTEMI FINANCIAR Makroekonomia UET
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

QËLLIMI LEKSIONIT 1. Të përshkruajmë tregjet financiare dhe institucionet kryesore financiare. 2. Të shpjegojmë se si janë marrë vendimet për huamarrjen dhe kreditimin dhe se si këto vendime ndërveprojnë në tregun e fondeve të huadhënies. 3. Të shpjegojmë se si një tepricë ose deficit buxhetor, ndikon në normën reale të interesit, investimet dhe kursimet.
Image of page 2
INSTITUCIONET FINANCIARE DHE SISTEMI FINANCIAR Për të studiuar ekonominë përmes institucioneve financiare dhe tregjeve duhet të dallojmë midis: Financës dhe parave Kapitalit fizik dhe kapitalit financiar Financa dhe paratë Studimi i financave shikon se si familjet dhe firmat marrin dhe përdorin burimet financiare dhe se si ato përballen me rreziqet që lindin në këtë aktivitet. Studimi i parave shqyrton se si familjet dhe firmat i përdorin paratë, sa para mbajnë ata, si i krijojnë dhe i menaxhojnë bankat dhe se si sasia e saj ndikon në ekonomi.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

INSTITUCIONET FINANCIARE DHE SISTEMI FINANCIAR Kapitali fizik është një input në procesin e prodhimit, i cili në të kaluarën ka qenë vetë një produkt i procesit të prodhimit. Ato janë fondi i pajisjeve dhe strukturave që përdoren për të prodhuar mallra dhe shërbime. Kapital financiar janë fondet që firmat përdorin për të blerë dhe për të operuar kapitalin fizik.
Image of page 4
Investimet, Kapitali, Pasuria dhe Kursimi Investimi bruto - është shuma totale e shpenzuar në mallra kapitale të reja. Investimi neto - është ndryshimi në sasinë e kapitalit e barabartë me investimin bruto minus amortizimin . Amortizimi është ulja e sasisë së kapitalit që rezulton nga konsumimi dhe vjetërimi. INSTITUCIONET FINANCIARE DHE SISTEMI FINANCIAR
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Pasuria është vlera e të gjitha gjërave që një person zotëron. Kursimi është shuma e të ardhurave që nuk shkon për të paguar taksat apo shpenzuar mbi mallra konsumi dhe shërbime; kursimi shton pasurinë. Pasuria gjithashtu rritet kur vlera e tregut të aseteve të rritet- e quajtur fitime kapitale - dhe ulet kur vlera e tregut të aktiveve bie - e quajtur humbje kapitale . INSTITUCIONET FINANCIARE DHE SISTEMI FINANCIAR
Image of page 6
SISTEMI FINANCIAR Sistemi financiar përbëhet nga ato institucione në ekonomi, të cilat ndihmojnë të bashkojnë kursimin e një personi me investimin e një personi tjetër. Ajo lëviz burimet e pakta të ekonomisë nga kursimtarët te huamarrësit.
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

INSTITUCIONET FINANCIARE NË EKONOMI Sistemi financiar është i përbërë nga institucionet financiare që koordinojnë veprimtarinë midis kursimtarëve dhe huamarrësve.
Image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Summer '14

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern