data_structures_1.pdf - Veri Yapıları& Algoritmalar İ...

Info icon This preview shows pages 1–16. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Veri Yapıları & Algoritmalar
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
İ çerik ° Ders kitabı ° Puanlama ° Yazılım
Image of page 2
Ders kitabı ° C & Data Structures P. S. Deshpande, O. G. Kakde CHARLES RIVER MEDIA, INC. Hingham, Massachusetts ° Veri Yapıları ve Algoritmalar Dr. Rifat Çölkesen Papatya Yayıncılık
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Puanlama ° Vize sınavı (%30) ° Final sınavı (%40) ° Ödev ve proje (%30)
Image of page 4
Yazılım: C/C++ editor ° Dev C++
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KISIM 0: G İ R İŞ ° Veri yapıları nedir? Bir veri yapısı ş öyle tanımlanabilir; ° (1) veri elemanlarının mantıksal açıdan düzenlenmesi ve ° (2) bu elemanlara eri ş mek için ihtiyaç duydu ğ umuz i ş lemlerin kümesi.
Image of page 6
Atomik De ğ i ş kenler ° Atomik de ğ i ş kenler bir anda tek bir de ğ er saklayabilen de ğ i ş kenlerdir. int num; float s; ° Bir atomik de ğ i ş kende tek bir de ğ er saklanır ve alt parçalara ayrılamaz.
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Veri Yapıları Nedir? ° Örnek:Kütüphane Elemanlardan meydana gelir (books) Bir kitaba ula ş abilmek için kitapların düzeni ile ilgili bilgiye ihtiyaç vardır. Kullanıcılar kitaplara kütüphanecileri yardımıyla eri ş ir.
Image of page 8
Temel veri yapıları ° A ş a ğ ıdaki yapıları içerir Ba ğ lı listeler (linked lists) ğ ıt ve kuyruk (Stack, Queue) İ kili a ğ açlar (binary trees) Ve di ğ erleri…
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Algoritma nedir? ° Algoritma: Hedeflenen sonucu elde etmek için adımların hesaplanabilir bir dizisidir. Veri yapıları ile ili ş kilidir ° Örnek: bir elemanı bul 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Image of page 10
Özet
Image of page 11

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Kısım 0: C D İ L İ 1. Adresler (ADDRESS) 2. İş aretçiler (POINTERS) 3. Diziler (ARRAYS) 4. Bir dizideki her bir elemanın adresi (ADDRESS OF EACH ELEMENT IN AN ARRAY) 5. Gösterge kullanarak bir diziye eri ş im ve dizi elemanları ile çalı ş ma (ACCESSING & MANIPULATING AN ARRAY USING POINTERS) 6. Gösterge kullanarak bir diziye eri ş im ve dizi elemanları ile çalı ş ma – bir di ğ er durum (ANOTHER CASE OF MANIPULATING AN ARRAY USING POINTERS) 7. İ ki boyutlu dizi (TWO-DIMENSIONAL ARRAY) 8. Gösterge dizileri (POINTER ARRAYS) 9. Yapılar (STRUCTURES) 10. Yapı göstergeleri (STRUCTURE POINTERS)
Image of page 12
Kısım 0: C D İ L İ 1. Adres Her de ğ i ş kenin iki özelli ğ i vardır adres ve de ğ er cout << “y’nin de ğ eri : " << y << "\n"; cout << “y’nin adresi : " << &y << "\n\n"; 3 adresiyle verilen de ğ er 45. 2 adresiyle verilen de ğ er "Dave"
Image of page 13

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Kısım 0: C D İ L İ 2. İş aretçiler (POINTERS) 1. De ğ eri aynı zamanda bir adres olan bir de ğ i ş kendir. 2. Bir tamsayının adresini tanımlayan bir i ş retçi de bir tamsayı de ğ i ş kendir. ia: de ğ i ş kenin de ğ eri (1000) &ia: ia de ğ i ş keninin adresi (4000) *ia, ia ile verilen adresteki de ğ i ş kenin de ğ eri (10)
Image of page 14
Kısım 0: C D İ L İ int i; //A int * ia; //B cout<<“i de ğ i ş keninin adresi "<< &i << " de ğ eri="<<i <<endl; cout<<“ia de ğ i ş keninin adresi " << &ia << " de ğ eri= " << ia<< endl; i = 10; //C ia = &i; //D cout<<“de ğ
Image of page 15

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 16
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern