เอกสารประกอบการเรียน Week01-2.pdf

เอกสารประกอบการเรียน Week01-2.pdf

Info icon This preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
4252 50 525301 1 Mechanical Drawing Week0 1 : แบบในงานวิศวกรรม
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
° ภาพฉายในงานทางวิศวกรรม ° การถ่ายโอนมิติของภาพฉายหลายม มมอง ° การเขียนภาพฉายม มมอง ใน AutoCAD Outline 2
Image of page 2
ภาพฉายในงานทางวิศวกรรม 3 PROJECTION METHOD Parallel Orthographic Perspective Oblique Axonometric Multiview
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ภาพฉายในงานทางวิศวกรรม 4 การฉายภาพประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ดังไปนี) 1. ชิ)นงานหรือวัตถ สามมิติ 2. ้สังเกต 3. ฉากรับภาพ (Plane of Projection) 4. เส้นฉาย (Line of Sight)
Image of page 4
ภาพฉายในงานทางวิศวกรรม 5 ( การ การฉายแบบ ฉายแบบขนาน ขนาน ) ( การ การฉายแบบล ่เข้าส ่จ ดรวม ฉายแบบล ดรวมแสง แสง ) ฉากรับภาพ ฉากรับภาพ ± Perspective Projection ± Parallel Projection
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
การฉายภาพแบบขนาน (Parallel Projection) 6 ± Oblique Projection ( การฉายภาพแบบเทเอียง ) ± Orthographic Projection ( การฉายภาพแบบตั °งฉาก ) Oblique Projection: เส้นฉาก ขนานกัน แต่จะไม่ตั °งฉาก กับฉาก รับภาพ Orthographic Orthographic Projection: : เส้น ฉากขนานกัน และตก และตกกระทบตั °งฉาก ตั กับฉากรับภาพ แยกเป็น Axonometrix และ Multi Multi-view view
Image of page 6
การฉายภาพตั %งฉาก (Orthographic Projection) 7 ± Axonometric Drawing ± Multi -view Drawing view Drawing Axonometric Drawing : ภาพฉายที °แสดงร ปทรงชิ "นงาน 3 มิติ ในหนึ °งม มมอง Multi – view Drawing : ภาพฉายที ° แสดงร ปทรงชิ "นงานเพียง 2 มิติ ในหนึ °ง มมอง (ดังนั "นจะต้องมีภาพฉายมากกว่า หนึ °งม มมอง สําหรับหนึ °งชิ "นงาน)
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Axonometric Drawing 8 ายต อความเข้าใจ ข้อดี ข้อเสีย ไม สามารถแสดงรูปร างและมุมได้อย างสมบูรณ์ รูเจาะกลายเป็นวงรี ไม สามารถแสดงรูปร างและมุมได้อย างสมบูรณ์
Image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern