เอกสารประกอบการเรียน Week01-1.pdf

เอกสารประกอบการเรียน Week01-1.pdf

Info icon This preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
4252 50 525301 Mechanical Drawing : Week01 1 โดย วิท รย์ เห็มส วรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื °องกล
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
° แนะนําโปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ : AutoCAD 2015 ° การเข้าส ่โปรแกรม AutoCAD 2015 ° การปรับแต่ง Work space ให้เหมาะกับการใช้งาน Outline 2 ° การกําหนด format ° ดคําสั งช่วยเหลือ ° ดคําสั งปรับปร งแก้ไข ° ดคําสั งสร้างร ปทรงต่างๆ ° ดคําสั งการเขียนตัวอักษร และบอกขนาด
Image of page 2
เริ °มต้นการใช้งาน AutoCAD 2015 3 1. การเปิดหน้าเอกสารใหม่ : Get Started เลือก Templates หรือเลือกที ° icon “New” 2. เลือกเอกสารแม่แบบ (Template ) หรือเลือก เฉพาะหน่วยวัด ซึ งมี 2 แบบ คือ - หน่วยอังกฤษ (Imperial) - หน่วยเมตริก (Metric)
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
เริ °มต้นการใช้งาน AutoCAD 2015 4 2. เลือกเอกสารแม่แบบ (Template ) หรือเลือกเฉพาะหน่วยวัด ซึ งมี 2 แบบ คือ - หน่วยอังกฤษ (Imperial) - หน่วยเมตริก (Metric) สามารถสร้าง Template เองได้ที ° AutoCAD Layout และบันทึกเป็น AutoCAD Drawing Template (*.dwt) ไว้ใช้เองได้
Image of page 4
หน้าต่างของ AutoCAD 2015 5 R-Click
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ส่วนประกอบ AutoCAD 2015 6 Manu bar Tab Tools bar Options Displays Crosshairs Graphic Window ViewCube Navigation Bar Command Line Status bar
Image of page 6
การปรับแต่ง Work space ให้เหมาะกับการใช้งาน 7 Status Bar Option Displays ให้ปรับเลือกตามทีแสดง ให้แสดงเฉพาะ “Navigation Bar”
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
การปรับแต่ง Work space (cont.) 8 Show / Hide Manu bar
Image of page 8
การใช้: Mouse, Keyboard เบืGองต้น 9 Mouse Zoom out Zoom in Move Space bar = Enter ใช้เข้าส ่ / ยกเลิกคําสั °ง (ล่าส ด) Keyboard Cancel °± °± ใช้เลื °อนหาคําสั °ง ที °เคยใช้ไปก่อนหน้า
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
การใช้: Mouse + การเลือก Object 10 Click: Click: 1 st -Click 2 nd -Click 2 nd -Click 1 st -Click ผล : เลือกเฉพาะ object ที การลากคล มทั 6งหมด ผล : เลือกท object ที การลากตัดผ่าน
Image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern