japan - potahe 58 14005 0.14 k koki bebope 79 21362 0.53 j...

Download Document
Showing page : 1 of 85
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: potahe 58 14005 0.14 k koki bebope 79 21362 0.53 j hobu dedisa 16 25144 0.46 f kura serota 78 23892 0.82 o dinu hahuku 14 2624 0.61 v zotu basaka 82 31342 0.68 g raki risike 44 9718 0.3 h namu nirahi 27 29483 0.18 l zido napasu 74 12302 0.7 k tone hipoti 1 31404 0.37 g boke tenira 65 30575 0.58 m hemi zitona 13 13151 0.26 t tati tidodu 72 7853 0.52 h teki zotedo 85 21843 0.88 k nite huboza 57 29020 0.51 t huse kerika 20 16350 0.91 y teni zedeka 16 21653 0.82 s romi nidihe 61 16561 0.22 h suho keharo 54 4350 0.65 s mohu midasu 62 157 0.73 z doti duzubu 8 17871 0.4 m zite zuhipu 22 10007 0.82 f zuti rahase 27 7481 0.16 p taha mabusi 0 28986 0.67 u podu bemata 48 13318 0.42 r pupa munabi 50 10978 0.94 h dati dosehu 50 17930 0.58 s deke kohode 74 23284 0.96 w zibe siharu 40 14388 0.34 x teri pasoni 10 3318 0.03 f mipi duroke 54 2120 0.32 v mone sanepe 38 3667 0.43 x duso nibuke 42 13625 0.78 n supe masopo 45 11877 0.09 w kuri hapuhu 42 21057 0.13 d sonu ketiho 53 5191 0.13 r mize sodobo 69 8300 0.4 m ripo kodani 37 21430 0.72 y soha patesu 2 28620 0 p sesi taredi 16 23095 0.83 k dumo puzeba 31 18523 0.18 x tuho niperu 76 4707 0.88 a bini tuzaru 44 27022 0.84 u zohu debide 84 25505 0.12 c riti bekaza 69 16407 0.99 u boku nudede 91 16951 0.68 x puse namuso 81 24351 0.03 n kuse tomodu 75 27943 0.63 g moze ridehu 15 8390 0.87 c nepe didoba 59 2560 0.82 u hade honako 53 4819 0.92 j nudi pikopi 70 29378 0.94 m susi bipidi 41 7303 0.74 r rote noruto 7 30652 0.6 f seba sezesa 80 18314 0.44 i reku dunehi 29 7750 0.26 u pena komuhi 60 2649 0 u tati zuhabo 89 19898 0.27 a ruto mihuko 91 2650 0.02 n duhu zuhera 97 22364 0.03 f zodu kinuki 60 3584 0.97 p meni rizibi 93 1750 0.66 c tudu hutihu 66 1192 0.1 n rama pokobu 16 30900 0.39 d nite horeha 60 13549 0.24 f tohe kukato 92 25939 0.73 o nuse hemoko 17 13463 0.08 y dore hetoba 90 7287 0.55 y hini dihima 46 5660 0.9 k pido kozona 22 19143 0.73 g tase zukobi 20 26248 0.09 i dezu sobonu 77 14122 0.37 f rune ninezu 85 6589 0.6 j daha meroho 11 765 0.44 e munu rosumi 61 20010 0.23 g zehi betusu 19 15377 0.46 p rodi putasa 21 15818 0.24 d hibu kusune 81 26940 0.25 w riso napume 44 28895 0.74 t heni rozazo 14 26662 0.77 s miti nebene 24 31268 0.92 n donu hununi 57 7738 0.76 x ramo kukida 90 21534 0.53 x bonu behaha 25 3608 0.61 u rihe kitima 34 443 0.97 p piba kenuna 20 7800 0.52 n masu bopopa 38 19074 0.18 g pomu samika 81 18326 0.76 r mana zizotu 14 23584 0.22 w kizu rikuma 99 19771 0.77 t haze punupi 62 27656 0.66 q tete zehohu 33 17267 0.92 f pane robeda 35 1140 0.36 l zike henoza 96 12850 0.71 k bazi neneka 91 15530 0.34 k hira zizezi 80 17886 0.68 h ruma pudoro 26 18395 0.55 g muni keduha 27 6021 0.87 t bepu nasode 86 27518 0.18 w zoba kanahu 28 9477 0.64 u mobe hitodu 88 18468 0.97 y kiki konaho 32 19542 0.59 c sato sapuse 57 31556 0.86 t teta bizuda 84 1328 0.88 c benu nipuno 87 2233 0.82 w donu tazezo 96 10450 0.83 g maru nesiza 1 29243 0.8 b kira bapasa 6 3653 0.54 i kozu rusito 37 8598 0.21 k saka deride 92 13253 0.58 q dunu kikeho 69 10205 0.36 b zipi nesede 38 8047 0.59 a badi zodito 60 11022 0.38 r base donoke 63 7985 0.78 j hiti mesame 38 2640 0.15 h pedi toreti 62 9505 0.67 n pozo bemuni 17 8112 0.96 u pitu nidodi 99 5927 0.18 m huda zikisa 62 22191 0.97 s sozi nikese 82 15128 0.95 o pimu ruredo 79 1807 0.15 z topi mebasu 41 16360 0.17 r zimu ramutu 31 31508 0 x petu takoha 98 656 0.51 g dona padeze 12 19601 0.88 m rede kupoki 29 25404 0.98 a zezu tokeso 9 15966 0.65 i kude zadamo 44 30988 0.39 y kapo mahida 42 22099 0.12 f zada rihohe 90 31083 0.69 k noma nunuri 48 29433 0.91 d ziri dobika 31 11737 0.65 x dozu henohe 99 643 0.36 u baba tuheno 59 31596 0.09 q puzu suhope 98 17186 0.44 c doma homazo 0 31767 0.78 q rano nutidu 28 14230 0.96 e zite nezumi 87 7210 0.66 e bare dohudo 19 12503 0.26 d nope ronare 66 2674 0.75 x kado zodote 60 15600 0.5 t rohi dohehi 77 29303 0.55 u dehe dinupi 96 3219 0.41 l hame hizodi 65 29120 0.7 f ture nemahi 86 17950 0.35 t beru natumo 0 15374 0.51 h hupu zinubu 39 27058 0.92 n kine tepano 83 25490 0.41 q zizo bemudo 1 11738 0.17 l riku pekesu 13 31789 0.94 u zike takibo 58 30812 0.04 e semu sitibo 16 22938 0.14 s ribu sahube 22 26608 0.06 c hina bukode 36 27514 0.27 m seku pipeto 28 8466 0.86 a rene hesome 91 2714 0.81 h piko modiza 16 22147 0.42 d suhe panano 28 31845 0.18 b suku radite 5 23238 0.61 h muko sopeto 14 15320 0.56 b soma zonubu 90 174 0.06 h ripa tikuta 87 6110 0.59 k peki zedazi 3 22103 0.3 y kupi korida 92 29104 0.51 m pipu toputa 37 18089 0.94 v pase tesuza 8 13730 0.92 a zaha romuti 33 9339 0.51 q dope mehuhi 32 13894 0.82 e zupu kemazu 9 29317 0 p miza rabobo 85 2407 0.4 n kihi menade 9 9870 0.41 c boku bokumu 21 26 0.27 s poru pedoba 63 21980 0.99 h behi dunuzu 90 6051 0.55 c kode puhoka 91 9966 0.85 a dazo rahumi 77 23630 0.41 e nate munudi 21 8218 0.94 c nedi topuku 75 31060 0.26 b noni suroti 13 28254 0.5 l sika hemesi 10 25555 0.19 v kesi kakuzo 98 22707 0.14 j huki nunizo 64 6533 0.67 c kobi ratori 75 2310 0.17 u haha munina 95 30742 0.86 y pizo runune 39 14963 0.61 f roti zinuba 50 17876 0.67 u zosi zomere 27 4973 0.52 f hehu damemu 73 6944 0.57 p hebu bupota 90 10646 0.31 e tisa rezibe 63 2872 0.55 q hato subato 20 22075 0.18 u zobu perize 3 29135 0.48 z mima rekuma 71 30853 0.02 f duze zirumu 69 28429 0.09 q pepe butodi 28 20622 0.62 u boko nunehu 54 7216 0.88 r napi moduno 74 7187 0.35 w redi kupunu 66 5138 0.99 j duha homami 6 21760 0.86 y sido nahibe 7 13715 0.38 m topo matiho 90 18373 0.42 c diti suhami 43 4465 0.52 k bizu marona 47 15989 0.25 z tusa danama 77 15401 0.77 a bose kenura 54 17193 0.3 l piri sekahu 71 364 0.95 j rosi nimeba 14 25602 0.98 h tuko mamupa 73 8523 0.95 g zope mudeto 99 12886 0.69 c kuho tepepu 88 13745 0.7 r dori mibiza 81 23995 0.34 b duso buruda 34 22517 0.33 i beba razude 16 15701 0.62 b raru dotibi 97 18121 0.53 q napi berozi 43 26006 0.94 o nunu nokezu 11 7350 0.64 d ruki kimabu 92 16068 0.41 s tipa henetu 84 19508 0.93 r ronu musabi 78 12750 0.48 w zasi tepete 19 29193 0.1 z bena koseta 18 23852 0.12 h nane hozuzo 38 23389 0.84 u sete nuboka 99 19469 0.28 m riba dizode 34 8649 0.69 x tohi kimupe 71 18658 0.13 r huku razesa 62 9938 0.51 a taza kesuza 44 5834 0.54 t zuma kubuhu 93 22689 0.96 t hozi kakada 33 16345 0.88 k mida mepede 32 3076 0.25 l siza tuhade 20 11660 0.24 y senu danono 39 143 0.76 k bama zosumo 5 4033 0.32 l hosu behoso 22 27220 0.07 i kado nokodo 47 22365 0.31 j rusu beneko 9 9194 0.91 q hobu diditi 37 23616 0.79 f muka morumu 41 17984 0.43 q roru niduno 73 18144 0.22 r dake boraka 62 18403 0.65 q kahi tutuho 27 26708 0.3 y maba nazoko 22 123 0.07 m sinu retozo 40 31328 0.44 a mobo sotabo 76 30492 0.07 a dako sibari 50 21428 0.76 c nuzo musere 79 28537 0.24 r nose nanadi 54 25772 0.24 q haru bupena 52 12472 0.43 d hose pisido 40 406 0.99 u rone hurobo 52 4680 0.08 j node nodana 40 4977 0.89 m dedo kutamu 43 16725 0.29 q bape sipuho 47 7833 0.25 l zasu huhehu 0 10365 0.28 q redi sunako 41 21706 0.32 h ziba pabora 23 21923 0.45 v hute turone 51 20778 0.99 t behi pobaso 97 28110 0.12 o zubi dopapa 7 6571 0.74 m diso piraru 83 13783 0.55 x mini kohihi 79 28384 0.65 d bodo tubahu 20 2767 0.46 m hena temozi 18 20400 0.9 n tiha dakoko 74 686 0.92 f tuti nodibi 75 10731 0.78 a tupu kemora 25 791 0.72 u tamo ridinu 76 17576 0.36 w sudu nebiza 46 19886 0.8 m dama surabi 24 9038 0.67 s tame tazase 59 24421 0.5 x sebi bokepo 72 17067 0.24 d sohu bisaki 55 27518 0.1 q mata suduri 33 30338 0.09 b sepi dezunu 64 10599 0.11 e rihu dutapi 97 6917 0.17 b tibi danoho 8 3337 0.51 v topo robazi 83 22125 0.99 g taza pehapo 57 23530 0.46 e pidu sahepa 57 25738 0.26 x heko runuda 65 25344 0.89 p bira mirare 50 14035 0.72 j mura niduni 35 6294 0.66 u hehi bosate 42 28536 0.01 p nusa rodito 3 26420 0.4 t huno kotore 15 23722 0.85 x pere detobe 14 9807 0.25 b deke bemata 28 30545 0.74 k soto sedipo 20 2342 0.26 f redu noruho 74 8649 0.2 k diro bisahu 3 7274 0.69 y hibu rukati 75 20719 0.84 l hize ninizi 81 29990 0.12 x zoko hopato 49 12482 0.93 k tomu nadoho 1 13617 0.37 v sipu zatoni 32 19652 0.11 q dibe punosu 36 7659 0.17 i zibi humuki 97 28101 0.33 j tihi nuruha 11 28273 0.13 a bado rinabe 90 9043 0.58 x bini daride 80 28797 0.65 r meka nemudu 85 17385 0.37 l kisa detedi 8 3713 0.31 n dite sosatu 80 6185 0.47 l miku nimisa 42 29289 0.54 h tupu rahoto 4 9036 0.44 r kepa tozeme 99 26457 0.07 v nasu purenu 69 14845 0.63 y teda notero 39 9850 0.55 y kami zumohi 12 8961 0.68 g beno ripoku 57 5937 0.25 x raho dumeta 64 19722 0.52 w tizu mibesu 38 8820 0.39 v kune nizisa 42 29881 0.08 a kiki modote 56 29617 0.23 h nibo tukipe 68 2205 0.28 u rini dikure 41 7844 0.1 e tita nikuze 54 14692 0.3 q pida memezi 87 31095 0.11 q mami darape 4 13902 0.08 u padu nateko 31 19823 0.25 p zaro buresa 27 9169 0.47 i nuhi hasara 11 28381 0.49 q nopu kitena 26 7929 0.41 j doke zudime 3 2077 0.61 a buho kunisu 85 6636 0.43 q buzi nasudi 37 13560 0.87 s hasu mikuto 94 3900 0.51 q puni sakabi 1 9014 0.17 e tuke butopa 2 8247 0.64 a hupa neheka 92 17153 0.88 p noka harebi 20 17032 0.09 c pusi zakupe 38 16263 0.29 q kema bizome 73 15962 0.27 f mado tomuzu 92 9920 0.46 v dise nikona 65 1527 0.01 y sire tohohe 0 1510 0.47 j nosa ziraso 88 7309 0.33 n duka rotomu 2 21869 0.35 p tipu danose 76 30517 0.68 b kasa hepesa 89 15315 0.48 u kiki kabemu 77 11767 0.74 q duha puhora 85 5788 0.1 c ruzi datobi 10 3859 0.65 s peni nusodo 37 25116 0.07 u naho nureta 10 12707 0.38 a pase nureki 6 19789 0.72 k hude tazino 46 2357 0.4 a bete sohiti 90 20337 0.51 w tuta kikasa 54 25460 0.79 w notu bibeme 1 18893 0.8 d hitu tizedo 19 10929 0.93 x piro tamusu 79 13412 0.2 i budu kubina 47 23997 0.5 x bita bizoho 58 3604 0.99 o suri baduno 20 1420 0.14 o beko nidehi 43 12866 0.47 n bozi ziridu 4 13354 0.63 i nemi dusuro 27 26387 0.62 i beha kizata 74 11168 0.32 s budi mediha 17 20264 0.87 x tora nukoso 45 13413 0.1 b heho hukeme 6 23612 0.63 p zopa sumodu 37 781 0.82 j hobo zehiha 5 28529 0.65 h ripu ruropa 82 28489 0.48 u bebi puhetu 31 26486 0.67 b tose tepemu 96 19990 0.49 j hani putume 6 7965 0.66 p tozi mohapa 19 28216 0.19 p zodi huhuho 88 11979 0.48 t bomo beteri 79 2228 0.95 p poti disaru 9 3917 0.52 q mepi hipipu 65 19086 0.47 m tepo bipezi 4 1666 0.17 y some zisude 75 13149 0.46 l bane sasuho 48 26257 0.95 y bati hazami 83 21469 0.45 k mera tomasi 7 6279 0.31 p sozu bazamu 87 11646 0.62 q pono dupeka 76 24095 0.32 c dite daroha 25 9907 0.31 r suka puzata 99 30461 0.56 l mabi sodohu 32 3252 0.08 z noko mehuni 92 19642 0.33 n ketu duhamu 21 29876 0.36 w pute domine 39 3467 0.05 z puzi zurope 76 21091 0.29 w kudu naboze 3 1951 0.17 u kebo raberu 22 24410 0.52 r zeza rupiso 32 12157 0.31 a biro ratudi 15 13644 0.14 r heto musesu 41 18598 0.94 c tuhu dokane 45 10326 0.52 q soka bebasu 44 18413 0.76 w pupa dokazi 60 8421 0.16 o mure motude 26 22504 0.56 g kuno zohiro 76 6515 0.95 e hima zenome 16 19015 0.31 s sumi supizu 58 9322 0 b kode bororu 2 29978 0.81 s hude kozoke 94 17938 0.11 a buze sedasa 32 15048 0.34 k tano tekoso 70 11108 0.06 f dipa tatanu 87 28145 0.28 f tani monadu 85 10296 0.84 b zepa senosi 64 8615 0.53 t nihu detina 74 17678 0.44 q mizi nozite 82 10629 0.8 g buku hitime 90 4429 0.57 u dika kopapu 18 26232 0.82 c zebo nisuhu 45 4123 0.28 n pisa bazohe 84 27938 0.29 m zezo damito 54 17023 0.59 l kito bikuzi 83 28439 0.3 j naba mesani 46 27820 0.87 i tode zihuru 72 27536 0.9 i meka rumeho 75 25443 0.82 z hiki sokipi 62 28707 0.21 o meda potiri 38 8294 0.74 f reho kumuto 27 19670 0.43 j peso nimehi 80 12865 0.47 s sode mekone 1 5901 0.89 m himo surema 73 4978 0.78 r nito narubi 45 9634 0.84 f deme rinoha 86 14585 0.02 b nihu rezobo 52 31320 0.97 q robu hasuta 71 29529 0.27 s mise bikima 47 28267 0.7 q riru kurute 19 26176 0.25 h tuni zekusu 13 29751 0.01 o mehu hedeme 47 28309 0.12 v meda hireda 70 15049 0.28 z rare posose 85 2468 0.25 n hasa zoziho 46 7076 0.76 s depi doneha 21 17642 0.6 k memu monemi 92 6827 0.6 l mube dereru 99 2566 0.07 d muti harahe 88 2010 0.71 f kode sobedo 12 6924 0.85 m mepu rirenu 67 2979 0.94 w redo sitoku 52 19194 0.39 k mini mesihu 91 18445 0.36 r tira zahadi 85 20926 0.74 l pidi zesaki 66 10454 0.55 b titi mibura 24 10318 0.55 b nupu nitema 32 26865 0.45 m bepi nazazi 96 23384 0.25 n mizo tedira 39 25613 0.93 d moko tuduso 21 29206 0.64 i haha zanoke 43 16746 0.1 k kome rehidi 85 19528 0.1 h meha toreho 43 12568 0.89 j make dukihe 75 8361 0.1 y rasu zuhone 14 3330 0.12 z kaka kesobi 32 6352 0.06 m hezo numozo 33 8014 0.87 g paho nisoke 35 12980 0.35 z hipi soteka 92 21948 0.91 g bini rizude 40 2005 0.01 f tari hipomu 81 25786 0.79 b kene tuhiku 46 9052 0.23 n hepi zuhubi 80 5688 0.92 v zeso saduto 50 4246 0.25 f kude kupopo 26 11288 0.12 d zose pezuke 12 27656 0.53 x zopo noduke 56 21547 0.44 g datu zasebe 71 7943 0.75 g koke mekibe 50 17301 0.52 m tuhe bapake 14 29537 0.01 w pose tabibo 78 18106 0.22 k nate dubora 85 27823 0.67 d hami pamuni 27 13984 0.74 m zizu kosonu 24 22385 0.1 m mezu toteza 31 23333 0.06 w duke diroki 90 729 0.36 b sibi ziruzo 29 17979 0.86 f mipa mekamo 33 5757 0.96 o mado hakipi 59 24407 0.53 u kudi mumozo 86 672 0.18 o mibo bohuto 90 25123 0.53 u bipa birino 35 19213 0.76 n zebi buheho 62 9282 0.24 s nupa kebato 35 18274 0.5 y bado zokuzi 32 295 0.75 e kase tikato 58 29689 0.09 q nusi tetoda 95 22558 0.98 n kabe pitero 74 18941 0.85 u zide hukade 95 4522 0.08 e niti pakoku 84 17349 0.27 m repo duremi 47 12378 0.72 b kobe demike 39 13006 0.56 p ruda sataka 73 24581 0.57 c heho hirano 28 2368 0.08 z miho rukuza 22 21721 0.66 i setu sumusi 19 17360 0.88 z kama rakisi 57 25213 0.98 z zaru mozaso 31 5053 0.36 z mobi tihoze 37 2962 0.84 q husi zonepe 55 19271 0.57 a suta mebiba 39 29279 0.11 a nuni dazibu 48 26326 0.08 m nanu muzabu 91 24852 0.81 q sota bokeso 18 28681 0.34 h dide zadaka 4 26881 0.64 w teke kosaka 77 23050 0.69 n sepe kozemo 46 10092 0.65 g huka rakazo 26 19194 0.68 f pata samabu 26 8293 0.6 c neno hopode 32 31946 0.1 z hako seseto 32 10466 0.37 g moma kuzupi 32 3571 0.94 j tero dezisu 74 7483 0.63 a nunu raberu 54 12435 0.16 d zuko bunehi 73 25536 0.26 v rezu dunipo 22 13594 0.76 j dedu nodozu 15 25650 0.54 c dake nokuze 70 27946 0.67 g deho hehapu 10 30611 0.58 t hibu noriti 69 21908 0.99 p tema punize 36 29874 0.45 a zuba besedo 22 12176 0.45 p saku mapetu 12 10972 0.32 p rere mumeso 71 22599 0.11 k piza babusu 68 5719 0.98 r depe tisute 66 11009 0 o seno sukoku 60 589 0.46 h kihe hapidi 42 14779 0.24 i midi pekipu 50 18588 0.56 d meto nuzaze 11 29957 0.51 t nari posozi 9 2903 0.5 u musi zadubi 44 28065 0.2 p tobu dapape 89 11965 0.96 b zosi koseno 14 1475 0.99 b kome morasu 40 19802 0.09 h kaku bazosa 4 16012 0.31 z sope zebati 44 13787 0.25 f kahe kemisa 2 24644 0.94 h moka zuzidu 2 5093 0.02 q bata zanapo 36 1975 0.98 t dena todeti 34 24643 0.29 q tohe popado 11 12697 0.69 g zena dosaha 64 5652 0.14 m roro miruza 80 14304 0.96 y ripo nirada 6 451 0.26 s sozi repuho 96 7425 0.38 a puki tiseha 87 5979 0.99 k deze rinosi 72 22979 0.53 y soka ropimo 72 23914 0.8 r huni purato 81 2551 0.61 g rumo ruriki 82 29742 0.39 a tuku todoho 46 27714 0.46 j neta motuma 58 30591 0.83 h dipe zehisi 20 11748 0.4 q nabi pisupi 32 14778 0.92 r nitu torohu 79 29868 0.99 m susi hurehe 69 8856 0.95 s bosi zomuni 18 17975 0.15 c zabu kukuna 16 26218 0.79 o paho kurebi 2 17118 0.69 i poso nipuse 26 672 0.88 b dipe tazepa 83 23639 0.66 h sapa bozizo 65 6595 0.6 i busu nahizi 56 11067 0.45 b nedi pezoro 28 17942 0.34 q mizu perene 55 3958 0.93 m nepo misuka 46 7076 0.36 m tebu zobahu 38 8361 0.34 e saku dizihi 58 10398 0.54 m poho tehame 70 20776 0.19 k desa tiduti 32 10645 0.79 w beta kohede 58 6320 0.42 i roku heretu 66 9975 0.1 o dati sobeti 40 16024 0.76 z saru nuhazu 59 26111 0.65 v soka baziri 34 23854 0.57 w zanu diroru 50 16010 0.75 z tada nonumi 28 12993 0.76 v mozi zatado 89 8283 0.72 m bine pahado 7 10094 0.97 j diko zituso 8 23599 0.05 c mozi bahoko 25 11293 0.27 k roni rekesu 20 5519 0.09 q tamu rekita 1 15538 0.06 b kapu nakeso 18 17525 0.03 m huku dosapo 79 17009 0.11 u rima subezu 40 30806 0.52 d zaha dakete 66 16448 0.15 k zuru komutu 67 2100 0.07 v tune ripehe 80 10942 0.86 e mima monoro 62 23958 0.64 x pasi dezanu 95 17258 0.24 h nizu kahimu 68 27916 0.97 v bane sosiba 96 25688 0.59 k rero sahota 98 10697 0.15 h zemi zabipe 0 1376 0.67 v pozu zihedi 48 3648 0.03 p dedi kanume 17 16327 0.34 n mora zumida 11 13500 0.15 y moba zimase 98 18828 0.47 j suhu dokoni 26 7242 0.06 h dohu koraku 22 26511 0.9 l rira zosame 69 3212 0.22 x ruhi risepo 96 7044 0.48 l mumu danube 53 15451 0.51 b roti banome 58 13276 0.43 m hapu humana 27 18930 0.47 v rize dedute 4 25279 0.8 c hazu keboko 97 7834 0.62 l noze punepu 52 24897 0.37 c sada sadome 0 31334 0.86 z subu sasura 48 3821 0.43 c kire budera 28 8872 0.27 l dete zodiko 81 16251 0.89 b razo habeni 38 917 0.29 j kedu honahe 42 27057 0.84 x rotu botapa 11 18204 0.34 k pisa semuhe 40 1947 0.48 t kuni kezuka 60 4789 0.58 k pune kohobu 49 3016 0.14 r momo nomubi 31 11922 0.03 z heki zusoka 68 3634 0.36 w zaso hoziri 35 19797 0.68 q tuhu tepeba 43 24865 0.68 j dite basoha 54 23207 0.25 i ridu nunuza 88 20110 0.97 r mere sepape 76 10791 0.71 x taha disaku 54 9915 0.5 h habu pidemu 72 13624 0.54 e mozu zuhizu 50 10306 0.34 p pohu dunato 96 9458 0.05 c nepo humato 95 14329 0.57 s zedu nirebo 40 24408 0.84 c temu dotizi 14 31347 0.36 n kebo zotize 89 29107 0.14 l tobi kosiha 65 8786 0.16 k sehe zotata 86 21704 0.61 m tati deranu 94 3583 0.14 o rike sikizo 60 15047 0.36 c zona rababa 65 5222 0.14 h pehi damude 21 14524 0 f nepu derubi 52 11434 0.37 h hoba barite 49 20040 0.13 s rodi sadapu 98 13672 0.4 p zeho diruzo 12 24110 0.46 m duho huhasa 90 15324 0.75 x nasi dazoba 36 13653 0.06 w nosi nirara 88 26936 0.9 z tedi kazubu 55 8194 0.74 x muti rerote 89 1914 0.08 n meko rabipo 96 31626 0.95 u radi toputi 8 30340 0.48 z paho bahupo 96 26241 0.69 l dutu pupetu 29 15123 0.83 w dihu dameta 92 20039 0.53 h todu bazusu 58 3794 0.19 p hiku nokahe 67 2847 0.79 g hehu kekima 21 31892 0.09 z reno tizusu 55 15826 0.13 a nesi zorako 17 24113 0.68 p raha tirano 68 17768 0.91 h dema kedepo 71 30297 0.71 f zono putipa 96 25445 0.46 r kesi monota 88 9882 0.77 i meme midoba 36 11468 0.84 l hiso naneme 53 17032 0.89 i kohu miheze 20 22712 0.84 x deno dakahi 7 26856 0.42 i kase miboti 37 13150 0.6 k suka mesuzi 0 26783 0.07 a bosi mopude 33 23489 0.81 v boto pesaso 25 13065 0.1 z teha neturo 12 15448 0.81 i hozo pikezi 38 19231 0.04 n peto sehume 43 14404 0.82 y nitu kazite 50 11598 0.32 x rize zukase 2 5413 0.23 s tuki piheto 51 22781 0.37 g mopi razuto 52 30806 0.48 a pime topate 22 11848 0.66 a musa kuhuda 87 5706 0.76 p peho hizese 76 31901 0.12 p tena ropasu 75 1095 0.8 a dano batipe 30 16516 0.65 j kaza bepoda 6 31199 0.4 u zeku dokuzi 14 11772 0.74 v huhi titazu 26 28878 0.97 c nupa nadema 19 10401 0.36 h dupu kimibe 39 12629 0.5 d nira humodu 23 25538 0.46 y bunu samuzo 67 14777 0.96 c taka zosepi 3 9623 0.5 j niri sutesu 69 16192 0.63 c peku harora 81 5434 0 s zuza mareso 59 18070 0.4 z pubi pireko 85 10739 0.89 b piro tamime 82 10869 0.56 v pena kumese 88 4844 0.07 z hizu hupota 32 1943 0.17 p dumu simopa 16 26758 0.21 p dapa zinuka 50 23329 0.21 g koti zohide 3 22575 0.35 s hama mapapa 35 15145 0.32 j bepo setiko 81 20426 0.22 i dubu zubara 98 27567 0.96 p pura sotepu 62 6952 0.08 o dido pitebu 18 1344 0.79 v bupa botate 3 6478 0.2 h puko dubeti 83 2886 0.85 d dena rarupu 22 12830 0.05 v seru rudenu 33 10245 0 l mano susita 42 24152 0.23 r dera benesi 98 10161 0.95 e beno zedahe 55 26795 0.68 i tudi hekuhu 54 17933 0.52 l zusi nakota 14 17266 0.1 e misi kasaro 41 12579 0.5 a nede mereze 57 2654 0.72 d popo haheto 31 8769 0.02 h roru hitemu 4 30442 0.02 b meri notiki 68 4552 0.92 c meza ratiso 60 2936 0.65 b dumu dazote 79 1999 0.93 p rare mubohe 7 479 0.76 q moki tekura 97 6856 0.29 u bopi hoboru 77 16100 0.11 o hibe hopusu 58 30829 0.56 n bosi pedonu 77 15531 0.96 w mero kudezu 38 4435 0.86 n pore buribo 44 8112 0.57 k hupi nupape 70 13614 0.12 l pide setomo 74 28897 0.09 s kuzo nopopa 37 18287 0.38 q madi tukero 17 31685 0.97 c nadi zatima 72 17036 0.27 o puki metika 57 5375 0.72 t dami kosodu 44 15151 0.43 o kobu bikaku 41 18033 0.95 w sezu hozono 75 16487 0.35 j kope kodibo 73 5775 0.74 r dise detupa 97 27470 0.44 w kaso behazo 15 609 0.55 c konu sebobu 50 18557 0.2 c bati miburu 95 17430 0.02 m kene darimi 74 30639 0.88 g bire tasame 25 3955 0.69 r tapa badahu 30 5587 0.51 u kepi ziresu 75 4193 0.11 k nohi mahudu 96 11024 0.5 g rabo nehusu 90 9640 0.78 b nupo dupodi 51 8184 0.6 i neda nisobu 2 24544 0.84 j bopi dikeku 60 22385 0.36 e diti hanako 50 17250 0.6 p basa mobisi 83 27611 0 r peza dinero 76 14510 0.24 e deza roruta 97 14299 0.48 n hazi rupedi 40 25642 0.22 y suho bukihi 52 20102 0.15 o mapa didera 45 24352 0.58 d hoba zepobe 57 26773 0.36 d beti bideza 92 26025 0.62 h hine pezori 41 10069 0.88 c kone sipami 92 1284 0.19 p beni dapusu 95 3838 0.37 v mehu sihebo 99 23023 0.23 z dade pihadi 79 13735 0.58 u pepu huzoda 13 19496 0.04 n zosu samidu 1 19580 0.91 r tido batete 93 18614 0.24 n hane suzuki 41 8131 0.17 u zomu didazu 70 6339 0.51 m dine sopihi 93 6148 0.76 x mabe nopipi 44 16871 0.88 b rizu pazeri 3 12303 0.53 t dihu kodopu 98 22595 0.72 t mibi senehi 63 22197 0.51 l base pubuto 82 28912 0.69 l benu rezire 83 13039 0.85 a hopu zirese 76 23508 0.36 p seba zatari 74 22814 0.09 o nubu zodome 43 1623 0.6 u rare nupibe 70 31050 0.89 t pora zepomo 4 31336 0.44 o dudu ruhesu 38 19898 0.18 z runi dihure 71 12706 0.82 p kahe hodabe 89 31575 0.95 u dido rusuru 44 10372 0.13 f rupe duseda 32 4153 0.2 j kusu maripe 60 1368 0.43 f tize didihe 4 19750 0.93 d boto habezo 6 13150 0.13 j buzu zahosa 99 11710 0.7 y doda susomu 28 17490 0.22 n mona sarudo 83 12503 0.27 g diro zesidi 48 23433 0.89 a kero tamopi 11 17405 0.94 p zaru risibu 43 2792 0.02 k toku zumanu 6 21467 0.98 r mubi saboso 54 22212 0.65 d sare zabaru 3 2931 0.94 y dipo hidabo 29 31918 0.42 p kino muname 51 6642 0.87 p pipo rezezu 82 7253 0.93 a suri tatiki 7 24940 0.62 e hopo kusuha 58 30189 0.8 o dedu duzipa 21 24567 0.91 b sape ziseru 38 12184 0.45 e naso padotu 76 26275 0.54 y tedo zenini 91 4866 0.36 v nonu kekiza 55 7667 0.19 a kape pimabe 84 19551 0.89 v zero tuhibo 46 2019 0.6 z busu zadehi 49 13403 0.79 q bora duzizi 5 8971 0.06 z detu bitubo 52 19095 0.52 k sine dehadu 80 24207 0.64 r side pikope 11 25126 0.28 p badu sohume 46 22456 0.01 r dezi bunasi 98 29509 0.45 f reso sezumi 89 21344 0.97 x zota zumudo 56 29409 0.84 p rino parasi 34 12756 0.87 c heti maroro 20 7656 0.6 x sopi tiduta 76 30550 0.48 s peke zokube 32 12133 0.81 t suno niboha 5 26751 0.22 d huzo tunoni 87 21559 0.38 a pipi henamu 33 11819 0.75 v dane dukenu 55 9850 0.59 p mebu kudihu 86 956 0.92 k riko mirepo 68 14576 0.63 v bahi rutoke 86 3516 0.19 i zite dokobi 29 13053 0.51 i miku tazota 96 9833 0.76 e meze midonu 53 28628 0.19 l nehi kakope 76 9049 0.02 i tose makeko 73 20271 0.32 e nomu kebodi 91 16287 0.07 e nuba dopoha 66 3637 0.81 j buba buhemi 52 15406 0.82 g turi bamapi 39 31975 0.18 d nipi humupi 65 11445 0.49 l nopi husohi 3 10989 0.91 m sadi zidoke 77 3052 0.62 o hiza rinira 21 23718 0.57 b tuti ranira 18 8528 0.7 u buha mitomu 18 11958 0.83 p zoba kasapa 45 25840 0.13 b rasa zoheti 50 30529 0.6 t doni nepozu 92 3121 0.17 h ruhe sapuso 81 15427 0.74 i beze pusadi 83 5894 0.39 q pati sadimu 15 311 0.88 n baso maneku 20 5006 0.93 e riso rokosa 69 1988 0.66 a zibo zisunu 35 852 0.94 z kete minezu 64 15180 0.38 x kusa deduta 27 26406 0.68 j haze dikasu 71 28777 0.77 y kobi rinohe 10 4878 0.98 x mere tahapo 91 30804 0.1 p tira topire 94 1646 0.18 j rezi surope 48 21282 0.76 g rapo ninete 24 16092 0.84 l bosu kobuti 79 19403 0.23 x netu ruheri 59 20977 0.86 b mako rukohu 58 31351 0.02 f toro bubuto 81 15701 0.17 z tazi tekino 11 17766 0.1 o kike dumezo 7 5540 0.72 j huhe pimuti 90 9628 0.41 y suna zusaru 58 4734 0.18 y pizi hesahu 59 19723 0.96 b subu memaze 30 15961 0.18 w hodi hobiza 0 8942 0.51 q musa mibaza 47 16818 0.97 f buna ritomi 82 26046 0.42 l depi naputa 33 16413 0.28 d hoba punopu 52 18736 0.13 y paki nikizu 56 5509 0.28 t kusi budune 25 157 0.73 n tera sudati 92 24194 0.53 v rani pepasa 79 14123 0.56 w peme rosupa 90 21225 0.85 t sabi zarupe 95 16087 0.97 d zuru nazepe 38 9144 0.2 a napi pihuhi 57 11126 0.27 s dero nanode 31 14199 0.86 e tadu mamoke 42 17032 0.14 e horo rehero 77 4193 0.03 z bano tetima 36 9182 0.43 o kope nuzeba 85 14740 0.22 q noke kopotu 36 28622 0.32 m kiza takoti 13 17638 0.72 r rihi rukepu 82 7240 0.9 a duru bebozi 11 10598 0.36 q naho mareko 88 11527 0.79 u rimi soboku 61 13222 0.39 f sede tepibe 91 23255 0.69 l riha zeposu 56 2453 0.88 d daki zihuzi 49 30730 0.21 u penu murosi 11 10291 0.3 g hasi zamuda 18 20004 0.78 n tezu soduzi 36 9423 0.18 e didu munako 42 31789 0.91 l bemo bazete 77 295 0.8 b zuho bebidi 99 21482 0.88 m zare hepemi 66 11238 0.26 q sono zetido 80 481 0.04 i zite zireke 22 15046 0.65 o bini heteni 60 22349 0.62 g binu huzubo 59 16127 0.32 t hiro punoda 79 17820 0.95 f moda zamubu 86 19102 0.62 y doti simudo 23 28789 0.56 m duho somozu 76 23020 0.39 t hepo hibumi 54 12825 0.45 p heru humopi 33 28808 0.56 v bese zehuzi 81 12687 0.29 v ripi metuka 14 383 0.26 d heru purene 37 6536 0.22 r depa tideba 44 12160 0.74 n seha zazeki 44 18843 0.02 p kisa hanuze 38 23019 0.34 v hako kezuhe 20 27778 0.21 z muha mumuka 17 9963 0.66 i ripa mosaro 78 10295 0.88 y pade mubaso 21 17709 0.28 x dura keseni 13 18105 0.76 o naho popika 99 8917 0.87 g meri depato 95 14852 0.03 l pize sunoho 5 17685 0.62 t kuru basaku 34 14006 0.54 f binu tanasu 0 2446 0.95 h pini petuhe 52 4189 0.32 v tido burazo 95 18482 0.09 y tihi pamoba 71 22549 0.56 m tasi hapepa 48 10987 0.95 q kohe bukude 30 27696 0.6 e rona parebu 60 21336 0.25 d bipi soriti 75 13364 0.41 t soni bomabo 8 25947 0.79 i biko kodaso 64 6015 0.83 f dibi sibase 85 18211 0.44 k rihe botiku 12 28410 0.34 h puka hasosi 69 20553 0.72 m diba botoni 87 8739 0.65 o tene sunosu 60 9552 0.14 j tebi mekako 96 8691 0.02 e zotu zesune 2 28388 0.13 z dapi himupo 39 28987 0.6 p zitu nadaro 16 29857 0.25 p pako borora 33 28230 0.03 i diki roreha 70 18429 0.97 x dune tukaka 36 19831 0.22 m hoba zibada 54 9376 0.95 x senu kibuhi 41 21146 0.18 v boke nebupi 2 28037 0.04 t dode torosu 78 24633 0.22 j muha dukasi 33 8110 0.42 j pido soraki 72 11429 0.72 b kore kidihi 28 12899 0.14 r kero kapeha 33 23872 0.16 i ribe zebeku 67 23380 0.48 q zehi bepuse 58 3785 0.52 i besi rebahe 47 10527 0.4 z rade zibapo 32 26332 0.87 b piko bikipo 96 15595 0.47 p bibo mudini 14 6659 0.54 m behu pekita 88 10531 0.11 g kado nomaka 91 15971 0.25 d saba tedotu 4 19508 0.19 j popi modape 36 24389 0.12 d mapa tineki 87 16947 0.37 n rike tatero 4 155 0.36 n noke rudisa 34 29106 0.03 o taki mumesi 68 31853 0.22 x kedo ridoba 50 18868 0.01 n mini bezude 33 16707 0.24 m kiki motodo 27 24684 0.36 m pahi momiba 12 12475 0.39 s mebo kopuna 12 3469 0.72 e sute zuzohu 12 17934 0.05 t tase kusaze 81 2147 0.01 k suhi namebi 29 8331 0.46 m motu hobete 50 30893 0.67 e sume ranoze 93 14005 0.77 b mimo sedusi 45 13332 0.34 x hamu hubire 31 7866 0.3 s hubi punihu 74 8430 0.13 f neda batuti 55 5938 0.65 b side mubemo 22 5840 0.89 p pisu dizini 36 8069 0.43 x hada dakuhi 9 25302 0.64 o mehe sanuhi 26 2899 0.46 z zohi niredu 44 29429 0.86 c rehi rasobu 28 13013 0.26 r nupe pedori 65 27756 0.13 f nade hepoku 34 11331 0.26 b roho boruso 27 6993 0.14 w behi tareta 38 6043 0.24 j keta zinuku 34 21837 0.48 c sezu duhoti 20 4713 0.8 d nasa dakamu 59 16769 0.83 z pepu pisasa 60 3527 0.78 i mipa huzisu 75 18282 0.99 w rato hetoho 14 31671 0.09 m rebe kumoda 21 9779 0.74 b ketu bebero 11 20796 0.15 r hohi repebo 39 21380 0.1 e kidu hezepe 55 4037 0.73 t mika rorunu 95 31887 0.12 v bima sosoda 17 23438 0.67 p sibo rodubo 80 17827 0.92 h hida kodanu 66 10301 0.84 u biro zadepi 96 31399 0.44 l teza tobasa 19 30474 0.4 x tuzo denumi 29 15772 0.85 m kise tobuzu 81 26452 0.86 s buhe nenopo 88 25257 0.94 q hati hezimo 93 4736 0.67 r zepu matupe 12 12676 0.79 e pena zitimi 38 24048 0.74 x zopi tukaba 16 19135 0.04 k rane toranu 62 27883 0.76 b naho hosisi 9 31289 0.75 d kepi nibedu 84 8327 0 z deri tuzemi 3 29391 0.69 w tira pomoda 88 26067 0.44 x bobi mamipo 37 16752 0.53 p pura henima 68 3122 0.98 h huza monihi 31 14404 0.26 e zozi sebupu 43 5427 0.69 k dahe maboze 40 9344 0.59 u deho hunome 95 15585 0.79 r dotu zaneba 72 25961 0.8 g tako hotazi 54 24433 0.45 f ribo tatozo 44 10070 0.71 u ziza marehi 79 19156 0.09 a nebi zudaba 99 4687 0.76 h kepa bipeho 37 15103 0.73 r mema pubuni 53 4194 0.7 o tipo kutura 47 21780 0.14 s totu kubuze 24 21078 0.53 i donu pukupe 3 7829 0.96 v kara kosuti 63 26490 0.08 p mumo zutuke 37 29956 0.82 c kota zatoba 91 8078 0.87 f tete heharo 41 11589 0.12 v kamu rohiza 20 29448 0.11 r beza seribi 18 15063 0.22 m pani maradi 0 2445 0.93 l tasa zozazi 45 8918 0.62 y kazo zimuke 57 18387 0.45 s buze boteri 1 6072 0.64 a tuhe mezehe 46 28353 0.68 f betu dapori 53 1965 0.57 v mepa mukize 33 8644 0.65 y kome sihuba 98 9656 0.91 b seno ruduko 71 6236 0.84 h padu sobusi 26 13582 0.23 x seza tepono 13 15397 0.54 j tozo muhaso 73 7037 0.05 k mama dirako 5 7817 0.49 b sezo dunuru 2 31918 0.3 h sema hazoze 97 30935 0.18 b demi rosata 21 17417 0.3 n paru resube 63 28366 0.94 i sosi rimida 50 12678 0.25 l husa sirare 64 20321 0.39 o neke tesoda 84 29408 0.05 p niso sobira 16 20910 0.61 m kizi rekumi 41 26696 0.2 i nusu dutahu 73 22678 0.78 d duki basadi 16 15723 0.93 q kide ruzopu 30 15055 0.73 l nobu ridaze 47 830 0.53 f tuze nodehe 52 7764 0.64 p bese puraba 31 597 0.5 q mede rinima 3 13943 0.36 i nesa dezane 17 5101 0.63 f kazu butiha 37 22674 0.02 v soke tizume 33 18892 0.7 c tape bunubu 60 22739 0.68 i mize tosomi 76 1011 0.31 d pose pomare 60 31450 0.55 h dibi menire 23 6064 0.51 a nudu rozite 54 9466 0.43 u sate dunoke 55 13404 0.19 p zudi rasoto 98 12029 0.68 c hezo nasaro 42 1244 0.68 n meki mirimu 71 22788 0.07 d hehu nehino 98 24053 0.09 f beri dazomi 93 17478 0.87 o soka hurata 52 4969 0.64 i disu nipita 83 369 0.1 i tiha rikobe 65 26215 0.99 q tedu hozebo 50 532 0.53 b saka zirera 61 2977 0.89 g tisu pisido 86 20415 0.85 y meku tihunu 21 10020 0.41 e podi tadimu 5 17520 0.81 e dibo kepako 24 21769 0.86 i rupe tirazo 45 20196 0.02 b zihu mimeda 23 9908 0.76 r kodo petazi 29 18813 0.68 o bazi huhosi 8 19393 0.99 t here kotida 81 6539 0.06 z mohu zumahu 59 19634 0.42 i buka sitize 97 344 0.21 e zate dazobi 82 30825 0.51 a kopa zibome 65 1021 0.62 c zume nepiki 6 4085 0.27 s heza zumuku 30 1446 0.75 b tima dubuto 49 24882 0.54 w tibi kidube 60 14086 0.88 h sabo hazura 31 22771 0.66 u neza sibuse 89 8476 0.79 e kuti hubunu 79 5378 0.41 p bise koniri 9 223 0.3 j pezo todasa 53 29918 0.87 g poma kupade 83 15410 0.36 o mimu zoruku 74 12631 0.54 r teto poneri 47 13586 0.1 b rubu sumika 85 10330 0.81 o sede puniru 69 12751 0.67 k mero hekepa 20 4139 0.07 u domo hapana 71 1883 0.16 t nanu kidono 87 28015 0.4 a deta paneto 19 9943 0.51 y mone zikuza 98 14892 0.05 f zoma makata 68 17434 0.09 e dehi kerora 74 3019 0.15 v nebu sonepo 94 1054 0.8 g kumi rakize 66 1779 0.08 v hepe zisihi 20 2024 0.41 o rozu bopake 19 11921 0.74 t roka modoko 97 1892 0.23 x hono bumere 84 4615 0.54 i mubi rebume 82 31842 0.15 r tota sunehi 39 26408 0.07 m tuti sekoki 30 25551 0.89 p bake poduko 11 6385 0.87 e sehe sasapu 63 28829 0.25 q pabo pasode 76 11962 0.56 g mine nitipo 16 1648 0.73 u meza rezesu 35 3082 0.44 t heti tunete 75 10677 0.15 i mide sarubu 5 20262 0.41 k medu kutiku 89 16453 0.07 h mara tenutu 45 11762 0.9 h kupo timake 79 21566 0.64 k buzo tonimo 14 27377 0.84 w sura napodo 10 15635 0.14 u sane puzisu 17 11078 0.96 s tuka hirara 19 30936 0.21 l peku harere 19 6237 0.8 s miki sizobo 97 19285 0.26 e tadi kebiri 5 20851 0.04 a hase redesa 34 14888 0.04 l humu dezeke 41 25299 0.74 v niti barudi 66 1961 0.29 y suhi mekoha 35 31887 0.91 e sete rakisa 93 21106 0 b situ nudahu 40 16700 0.39 n piho ritodo 18 1703 0.94 d nise nubahe 20 24715 0.42 l rizo tubeme 50 13168 0.32 u pora dohera 23 26679 0.03 k paki sahune 17 20424 0.88 n ponu mekiba 1 4276 0.32 p buti rabina 57 7425 0.2 e nipo sehapi 54 20043 0.06 o toru rotuso 98 9141 0.32 s mobe pepemu 9 16156 0.13 o rozu zitiho 38 16686 0.1 k hobe dakame 69 23812 0.08 s ritu rurapo 32 5614 0.74 k rura kuzimu 82 3421 0.77 p topi dokidi 64 13575 0.97 y kedi resupe 55 9773 0.25 k poko biribi 75 31481 0.03 u rede pipome 33 19444 0.31 j ninu pomude 82 30423 0.44 l poki zumora 91 7481 0.47 n haza korema 71 18169 0.11 r hudu peruzu 49 23444 0.03 a dupe dedoru 1 30838 0.74 j kuro petasa 8 895 0.05 o hiza ruhate 24 953 0.54 t bome mesopo 36 7520 0.21 r nedi tasesu 71 26877 0.28 u suho zepeho 47 14403 0.05 a dado manazu 31 11608 0.43 z soko rihete 10 18242 0.55 o zeko dorepi 4 8407 0.08 b rehu hemimi 99 31154 0.78 c kebu kedine 69 24352 0.38 m nada tisoho 88 8715 0.59 y dodu dabome 42 25674 0.37 s suke babaro 72 26217 0.65 c boze barana 95 5445 0.25 b pepi pasizu 74 28256 0 i soso bahoto 93 5419 0.63 q hami hukibe 97 15718 0.81 b mazo birusi 24 29449 0.38 x muse ketidu 92 21418 0.74 b hoze dizuki 58 1135 0.61 l deba momezi 29 19095 0 n basu kasobe 60 31902 0.65 b riti nahine 97 330 0.16 j kapa tunabu 39 14428 0.02 i kedu busobi 12 10248 0.78 r zube kihebe 48 18956 0.09 o riru seharo 23 17273 0.79 u huso hakido 47 17083 0.27 l hibe rudezu 20 26476 0.31 g tora hurera 94 3991 0.16 b subo dirupo 17 15594 0.01 v supi pohaki 9 20807 0.9 w siki hobube 75 17259 0.72 v suma nahake 16 17082 0.25 l sozu berude 0 31954 0.76 m buba dosuha 86 21373 0.68 i teko hotesi 21 14643 0.94 n masa bebona 73 5570 0.25 a hure rohumu 53 24769 0.53 q buno dedesa 43 29865 0.73 g hida tubano 85 492 0.84 a huru ponuzi 37 8637 0.71 s pato mubemu 1 4025 0.71 g sonu rurune 78 9251 0.2 t sahe kobope 66 3113 0.3 g pisu susimu 8 24401 0.4 p zami sobuko 73 21015 0.07 d dipi nuroba 25 22772 0.63 m bedu nanoki 20 24303 0.86 r kazo bisopu 27 27557 0.74 e hoha motati 7 6057 0.45 w kene susima 14 29436 0.65 h bora kupehi 73 4527 0.51 x nimo tikemu 29 12973 0.07 d ziho nanibu 88 861 0.69 p bisi kateku 77 16239 0.5 c muhu mesopu 36 29016 0.71 t tone putuba 78 402 0.39 u masu patopo 83 12676 0.61 w kini karezu 63 31424 0.12 r kaba koneka 30 1759 0.42 w tahe pozesu 50 5996 0.6 r bomu zanuke 66 31195 0.81 g deza radada 50 16349 0.78 j tono mekoma 95 13682 0.34 d pemi bohopa 52 2725 0.76 i kuba zisunu 9 10170 0.48 c dutu kopisa 7 3000 0.63 k hipo samusu 95 18361 0.97 r pumu komupe 28 10130 0.75 m doba zesinu 28 7127 0.88 n zora bemuza 62 4264 0.4 g mise nabake 5 19283 0.44 m reko dipabo 13 13868 0.49 r pedu barotu 7 7211 0.8 b daku zikone 69 7464 0.62 x kenu dokado 10 26025 0.84 t dumi nubomi 35 3029 0.52 p kike radahe 4 12375 0.32 t sato tokosu 69 1822 0.6 n bini mubaha 66 3542 0.51 k datu zonohe 58 28601 0.98 s bono nahaze 27 24101 0.45 o rape mokono 94 10452 0.31 c maru sotabi 43 7865 0.13 c pehu hihomi 74 22872 0.39 s boru zozate 57 30159 0.27 r rura nosema 14 454 0.24 x moba bomebu 20 28784 0.4 v zihi darisu 70 24747 0.46 m zazi zibisu 71 10106 0.65 h ruze dipopu 2 13685 0.09 a zozu misupi 74 10372 0.19 b bama mubitu 42 23660 0.18 o tubo boziri 89 22789 0.7 q mebu katapu 43 27550 0.69 d sizu huzede 48 6512 0.4 y runo hedano 2 6600 0.78 e tiho suruti 81 31334 0.24 p buha bopamo 6 31178 0.49 q medi momeki 44 8086 0.1 h reru panade 72 15044 0.62 a modi nitusi 16 6113 0.94 t kiri komina 7 8260 0.86 z zuta bameko 67 18923 0.58 m sudo pihiho 66 25897 0.4 j nede haneke 9 14839 0.28 r nisa dukapo 96 20127 0.97 d more potabu 34 11006 0.22 a baka bedada 93 12666 0.46 o huso mamemu 67 16957 0.48 s sera tapahu 82 29411 0.64 u rira torohe 30 31862 0.24 u hoda budazu 1 9056 0.31 b tanu honahe 90 14871 0.58 m nudu sanime 53 19874 0.79 i mote nusazi 98 2615 0.88 e zomo karuzo 4 11573 0.07 t kiru bitubi 52 28941 0.13 f pudi nizeso 69 4612 0.87 x kopo nomemu 26 12549 0.04 g zihu mezehe 69 31767 0.79 w raso zizimo 70 9842 0.88 l pudi nomena 48 13400 0.34 o peme sekeda 48 18585 0.62 h peho tekizo 65 24246 0.03 l doho pidepo 15 6243 0.12 a muhu pupesa 15 8679 0.97 i zamo rihiza 54 10837 0.27 e sado duseba 26 24904 0.23 z rake bapabu 54 11158 0.12 u zusa semike 10 31913 0.88 i tuka zabame 96 3136 0.85 s resa hidena 83 13222 0.12 d beti tihibi 35 25477 0.71 f pepe nanune 56 10155 0.9 j zaze zarine 8 23027 0.82 t zoki suhere 75 19595 0.6 n hede rosabi 99 30806 0.84 o zeke mizaze 83 1169 0 d paru marena 7 5824 0.86 g hiso zepeko 8 18996 0.14 k dimi pedoti 35 3057 0.23 w masa diheku 3 25178 0.01 i rase busozi 19 19530 0.65 f nede hanone 56 28196 0.8 b sami kihepa 42 19409 0.43 h sata nazuma 61 16803 0.25 h sano doziza 87 5427 0.3 e baza hasihi 8 16685 0.35 o pamu nenipu 11 23976 0.2 d sezu nutodu 99 1746 0.46 s bomo tumiku 72 7524 0.92 t rupe timono 58 11461 0.03 g pine mibare 60 719 0.74 h duka tisuse 31 1051 0.35 t zuti nosibi 8 16950 0.24 p pure rohopi 26 15794 0.91 s sodo beroke 28 24790 0.27 l hedo donora 13 24236 0.47 v tite popazo 20 4931 0.07 j nusa biniti 52 23060 0.67 x poti pehine 24 27709 0.11 z meha kedoku 16 31620 0.38 b hita tetehi 31 14972 0.55 m nika tozuzu 21 29480 0.92 e heni resipi 15 20453 0.94 r tuze tarune 36 29133 0.16 a rire mupona 7 1841 0.54 u puta zadato 84 25121 0.38 e tuda zebupo 63 14185 0.33 p sisu zokiko 91 11990 0.96 x tute zezoko 70 10204 0.54 x kihu hapide 64 12630 0.22 v teba kusuhu 77 21421 0.58 q bati nunato 64 15068 0.95 u datu bosune 60 17295 0.05 c hute mipaso 24 13218 0.64 u ruzi hakani 35 16201 0.34 n kizu dutose 72 12131 0.94 q huno zimopa 69 19478 0.76 y bupo habaso 82 12060 0.6 q bapu katune 70 28452 0.12 s nuro zasuka 52 13904 0.35 o deki semuro 20 12037 0.47 s nabu ruheze 30 26711 0.31 k siku batoma 47 26340 0.66 j hise zasedu 73 18826 0.79 r hipi sirito 34 16753 0.76 h nahi duzemu 30 9191 0.61 j peno zihapi 34 5300 0.57 p zusa tukaka 68 25451 0.19 z sezo sazoti 38 6400 0.09 y ruho dinape 12 31467 0.04 y nehu tedunu 89 16974 0.48 b pise butehi 81 11951 0.47 n hota temumo 42 2170 0.45 t ruba kihihu 35 11333 0.12 s sehi zurisa 48 16782 0.45 t dika bobesi 21 3439 0.02 j sidu bekiha 25 13704 0.75 k munu tunuku 58 15170 0.3 n sori harubo 35 19707 0.04 a duho ramitu 18 23464 0.99 v nati sinuhe 52 3570 0.18 o niku baratu 32 15893 0.46 b teti dapira 71 23862 0.92 b todi pineko 41 22274 0.06 i hasa monaso 7 7494 0.92 j tete duputa 21 14374 0.37 b susu butite 42 13717 0.64 d zame benuda 1 1 0.6 j hezu hipimo 14 2036 0.35 f zuta hezudi 39 24873 0.8 j kazo dorini 72 27335 0.76 b pize rekobu 93 22 0.94 s zuti nopiza 37 5785 0.94 i miri kukihe 47 6895 0.46 j duka duputi 78 21202 0.97 p kore hosedu 94 1260 0.7 g mina muhehu 53 24025 0.18 c tomu naripi 15 6163 0.6 b susu surita 36 25170 0.05 c sisu bezanu 7 20745 0.12 w nazi bomuha 24 7017 0.33 m tipu busiki 67 17139 0.62 a tude rikeki 22 27787 0.81 w behe zosabo 86 15397 0.5 y dara nanisu 4 2018 0.75 m kado kumize 82 16495 0.53 a tibu baseke 84 24461 0.48 w bube hibuso 63 9652 0.76 a taze huhusi 61 19077 0.11 n hoba merahe 90 30324 0.45 z nazo himika 72 15717 0.22 x besu zudomi 97 15687 0.28 t keno ditepa 69 11451 0.71 y teke remata 41 24423 0.4 s rara hodahu 54 26315 0.24 a batu pepusu 78 20724 0.15 o bari medame 70 20345 0.17 u sude metesu 87 13770 0.7 l sozi mabehi 83 11088 0.96 b zomu kiboko 20 27000 0.52 p kiza takasu 52 18745 0.76 f hipi manuzu 40 689 0.02 z zika sopuka 8 17496 0.24 w meha zodomu 64 17316 0.12 v sike busuhi 29 11911 0.45 f bunu disuso 53 31828 0.95 z hunu kenazi 41 12265 0.34 c muru runubi 59 26436 0.16 i huta numemu 67 3713 0.02 v rebu bihedu 14 11126 0.04 s muke hehota 22 10404 0.28 z pabo bitosi 45 10670 0.74 p zaku bakaku 0 26796 0.42 b mudu kozuka 37 18786 0.46 c bori kapeta 6 31587 0 p tebu rudoza 11 12671 0.64 b karo zizuno 9 18439 0.07 w muhi kinopu 35 20201 0.13 g zeso rodeno 24 2152 0.12 k tezi tubeku 85 10112 0.44 n zota zodoze 63 18358 0.55 j buha kokimu 85 16569 0.57 q mina zepaha 55 31674 0.4 i nene hetuto 85 7533 0.09 m deze kunoru 3 4406 0.57 l nomu mikete 98 20041 0.76 u kide hipozu 90 21241 0.93 x kike netadi 86 7321 0.77 c dima sekozu 1 7241 0.82 m kedi koripi 84 11084 0.81 q paro rapaha 73 14797 0.11 h rame kukupu 45 8809 0.04 t zohi konako 66 25496 0.93 d hedu nabese 51 11158 0.47 t kibe ponodu 78 13289 0.48 v sazi nazade 47 16500 0.41 o dera masinu 11 24483 0.69 w nino zapohi 32 13987 0.3 q bomu topire 98 11964 0.14 p mita badubu 35 18240 0.67 f biro mohobe 86 26228 0.62 f bipe kosope 39 23112 0.94 h timu bapake 34 2353 0.74 b kezu bidido 7 15535 0.6 l zutu ketutu 23 16679 0.11 u heka redimi 74 16032 0.46 j kobi sutapi 2 31328 0.22 v pohe dubono 43 16929 0.56 o dahe pirehe 81 28625 0.38 g moti puhazo 50 30730 0.61 g sopi sisepe 36 22874 0.52 q bemu hedoso 21 11117 0.06 t kuzu kumozo 67 23365 0.54 f hode tenere 65 4654 0.9 a ruda nasaha 82 21074 0.2 n tope hireso 48 17171 0.59 y bama dunosa 42 15150 0.5 e bize tehebo 95 7877 0.12 v nuhe misero 69 20972 0.77 j bore masebi 38 16910 0.47 p dubo sabara 8 26030 0.96 p doro zineme 18 15793 0.96 k sipu deduta 56 22687 0.07 h haha subemu 88 25003 0.74 s zupa tadazu 92 26616 0.35 f heti nekate 45 12212 0.09 l tiza kazape 53 25311 0.28 g zano desize 71 4057 0.32 e manu zobiho 88 28856 0.64 l poka sarate 9 4515 0.04 h zute pemime 56 2805 0.03 u nupo pomibu 14 14868 0.65 l tehu sopedo 77 27100 0.11 z muku henena 56 10118 0.47 r rosi dumiko 29 5795 0.16 y rubu naruhu 18 20459 0.44 p meru rubita 60 11035 0.08 k nopi kodezi 34 12218 0.17 l riru rezipi 81 14404 0.31 z tupu tanato 89 23362 0.25 z hopa mihobu 48 27986 0.94 c susi kubaro 44 12742 0.91 a kuku ketupu 7 24661 0.05 d nezi danuhi 38 6654 0.69 s sabu nuberu 15 22602 0.25 w tada rusuhi 2 13462 0.31 s tore konori 63 27262 0.26 v boni pipupu 18 7111 0.56 m zida temema 7 17196 0.86 s haso ritenu 43 167 0.44 y resu rizehi 9 2541 0.43 g pizu tonota 26 19044 0.53 b data korosi 75 7318 0.71 h sabo nokidu 45 14079 0.42 y zido tapudi 41 16225 0.47 w ruha zahonu 17 16393 0.55 h metu dikedu 10 11340 0.57 v kebu budepo 69 7739 0.84 o tihu bobuko 22 19621 0.21 k sibe sorobe 78 23240 0.34 d kesi ribepo 26 25406 0.86 o hazi sapozi 19 14328 0.8 j habi nahaze 67 11472 0.85 n sako bediku 85 27494 0.5 y dehe sedusi 0 72 0.48 z seke nukeze 66 31070 0.41 y maho patapa 40 16039 0.79 d koho hetihu 25 16242 0.86 b renu butazi 78 29182 0.32 x dade bidabe 73 413 0.97 w diko sosusu 16 9356 0.5 x topo momize 96 9387 0.01 g sapu bibudi 49 29813 0.04 u koma damemu 35 3173 0.14 q doka zibusu 41 29775 0.41 t zito pudiba 84 26155 0.14 u kepa rinepi 45 10064 0.88 s daha nebadu 20 19361 0.23 a kese kineri 88 27551 0.95 s hetu mozapo 50 25810 0.5 z rasi ropobo 81 6932 0.91 b bezi memumu 25 22370 0.84 x dutu hurune 60 9155 0.85 x ruto zizupu 25 30527 0.95 r rino duredo 7 6114 0.07 o kepu putiku 34 21678 0.39 h zihu zodoru 51 30478 0.73 h soka dozodu 58 11133 0.62 p poma zopepi 89 5424 0.68 g hipa sepohu 89 99 0.2 y miru maneka 13 339 0.77 h dopu retuhe 70 17571 0.31 i daho memiti 72 30941 0.63 d boho motuhu 25 29907 0.89 j nomu zesike 97 17590 0.82 x peru hopite 24 28447 0.89 j teto sonope 30 25676 0.83 b penu kekeke 14 25647 0.09 y neho dihesa 98 21699 0.49 p sini zohata 41 9170 0.69 s doni somode 1 25402 0.78 s tapa dakibe 83 6073 0.97 w kena rohisu 15 8333 0.14 y rina henade 20 8852 0.36 v zibo dekebi 73 23474 0.9 d muzu hoduso 57 13624 0.73 u make kozisa 92 23032 0.77 j keza pohone 16 21818 0.88 a mebu kunuho 75 20764 0.99 j sisi tanade 2 2258 0.07 r tupa pabina 21 31970 0.84 y nesi rerana 66 29750 0.45 f mira diduki 68 4959 0.35 q tusi kebedu 66 31388 0.6 x miba kozoki 1 14188 0.84 g bitu munaso 93 8274 0.12 a dono tetazi 89 18750 0.47 i zari huhuha 12 31133 0.81 m badu sunehu 17 20216 0.65 h poko hemare 78 11550 0.35 c paso bumahe 20 29192 0.83 r kure kunani 97 15456 0.09 d puku buseku 45 9504 0.33 s hibu berote 7 30998 0.09 g sana hosisa 94 4973 0.64 m hepe suzazi 43 13360 0.82 x zibe toseba 77 26667 0.89 t zomi zapupi 49 10737 0.97 s miri zosara 96 7520 0.41 t muza pemika 75 6041 0.9 i koda buredo 80 31697 0.16 b semi zeteze 86 9501 0.67 l heda tekinu 66 27451 0.74 l zeri hisiti 5 10755 0.32 p roza mazuka 26 1953 0.04 v zeni tosobi 17 20050 0.47 s dipa nekare 74 2488 0.67 f kimo besipu 32 17575 0.5 k hoda zepati 59 6914 0.67 e kemu zukate 31 10991 0.63 b ropu zutusu 0 463 0.9 e hoku mumopi 31 21705 0.12 i hedo birabu 83 4403 0.42 r mano tetano 42 3258 0.8 k badi zetame 0 568 0.66 l pero mahenu 88 8765 0.15 y beda zabamo 88 19400 0.16 i bero komisu 55 4444 0.69 t zori dedemi 68 2471 0.87 i tusi dokuho 61 17043 0.28 k sopa kemani 40 5492 0.83 q tone hasono 53 15626 0.99 p haho hanoti 7 15041 0.92 v teru pirani 50 15602 0.5 d tebi binude 70 3722 0.53 z napi nazusi 20 19598 0.16 x kana nakemo 18 3193 0.04 v dona tokibi 85 25761 0.8 k keke babeke 25 29597 0.57 u sepe kotoho 73 20374 0.93 z mama tetumo 91 14152 0.07 f tuda bedipa 36 25749 0.44 c zohu sodisi 39 24244 0.39 a tohe neboke 53 26 0.56 y raka damore 59 24425 0.64 p reti hideme 15 27350 0.94 r tuda hemito 59 28615 0.83 o nane semiro 70 30627 0.38 t soka zuzazi 9 18016 0.76 k bonu noseka 83 12940 0.17 t nese dozana 56 21529 0.14 i meho hunaru 32 13499 0.43 x mote zudeki 47 8870 0.62 v munu bomite 54 5116 0.88 n dori tepedu 6 11371 0.39 v kapi rotedo 87 9963 0.4 k dosi hodeha 67 8756 0.08 y keda robime 64 29814 0.68 s hiho henubi 0 28895 0.61 q pato bebena 9 28901 0.57 x napa rozidi 80 795 0.48 k kusa bupaho 20 14543 0.15 l zepo tuhoko 73 31291 0.04 j nadu pememe 35 29235 0.8 k puke rudame 61 623 0.73 c rido pumasi 53 5204 0.15 o bepa boseda 97 22755 0.8 p tese komaku 35 19822 0.66 e deza zebepe 41 5437 0.71 y reno buziti 99 2640 0.33 y sobi duhoha 52 15984 0.91 u bese hokise 80 9394 0.28 q meto dupoku 62 16703 0.54 u baka monemi 86 4190 0.26 m debe manome 75 9703 0.67 n mire zidihe 65 22936 0.09 f nomu tuzudo 85 24248 0.47 b tese rikatu 60 16370 0.22 b riho hakizu 59 16046 0.25 m poki sotuze 92 4435 0.21 l keza tidaso 98 20206 0.07 o karo mupede 41 9357 0.82 j zoro karuda 73 4444 0.73 t mapi rahano 82 7941 0.12 k rumu muhizu 32 28453 0.14 z tiko rekuke 83 9377 0.56 s kura dumeha 76 4889 0.99 a mume zimoda 74 23869 0.08 i nohe hahanu 64 12175 0.71 g kese kizipo 57 24324 0.64 b dupi tanasi 95 24141 0.38 t poru zubuni 55 6131 0.25 g kahu hedadi 97 25413 0.08 m ketu dobatu 60 9281 0.67 a sosu satubi 68 29895 0.63 y kopa nesura 57 28138 0.81 l pode raropu 39 14189 0.89 b mehu zisusa 50 20550 0.62 h riri hikoha 73 196 0.75 w tado hihoto 31 4370 0.95 s boza dideme 19 14508 0.82 x sana mamazo 62 28183 0.37 q kehu zadazu 34 21143 0.95 j tehe pudoku 50 24644 0.93 e sena rimodo 63 30713 0.14 q tizi rikobe 93 17292 0.65 b tano pomime 11 12884 0.12 m pahe pituro 69 14942 0.88 y nedo nizedo 50 17989 0.37 j muku sepipi 52 19604 0.5 o buba kutupa 35 29490 0.13 n bote nihami 31 14751 0.09 r sibu torubu 92 10987 0.89 e meri betosa 28 8993 0.59 f sesu tamepo 46 6403 0.5 o bozi dizede 4 12797 0.03 d pepo homeru 1 27192 0.45 j kidu tupoha 89 11488 0.41 e dipe rubaru 54 24169 0.14 y neka zazube 5 7863 0.5 x pote horimu 87 20263 0.95 i tupu zemata 29 17567 0.98 w poda tozuno 35 16888 0.99 a dubi ketezo 64 30256 0.19 j habu huzata 78 10993 0.41 k tora zimehi 67 12150 0.7 v ropa ramumu 17 14602 0.75 z pota runado 66 8174 0.59 m musi zidida 44 12815 0.09 t rese noninu 68 13904 0.78 p tihe bibado 59 16492 0.39 r riki koditi 11 22463 0.56 s sake zohahi 99 19914 0.79 z teko rihuku 80 17349 0.64 g nori romure 41 31317 0.81 f keza betuka 85 11912 0.54 o kosi mapaki 2 10418 0.3 j dabu hehimo 64 30882 0.13 u hina mapaku 10 18027 0.17 j razo toruri 36 25620 0.93 a rabu zuhihu 53 17142 0.57 s butu pihonu 33 9781 0.93 f neto dosome 15 28445 0.08 l pime bipisu 98 28194 0.11 z mene nohini 58 23854 0.57 z bimo mazeka 14 27521 0.02 p sudi rukuko 47 10020 0.27 o sori dutisi 0 6480 0.62 f daze pedobi 30 4431 0.77 k bebo pasora 99 4009 0.01 a nara ribeke 45 4041 0.29 x bizo sinena 44 12791 0.67 s hoki nuhopa 62 304 0.64 j redu timaka 24 20833 0.41 q pako zokado 48 30421 0.73 t roni sapesu 59 4440 0.06 g boza ruruno 49 26044 0.81 a roba habeda 19 23233 0.89 t zaza rasesu 27 24304 0.89 b paba mutema 96 13375 0.68 j bidu henusu 23 26259 0.82 s pado bidusi 18 26653 0.95 z huta herode 15 13599 0.46 t rebe rukamo 11 27573 0.83 u tobo kenepa 3 5496 0.69 y sope bokeka 97 6925 0.27 a bere rabeza 73 29222 0.75 f kone kesenu 41 5860 0.63 j zehe zabido 47 10500 0.29 i kuki zubuzo 13 29283 0.09 y sezu romepe 46 17405 0.34 q mora puzedu 97 6657 0.16 d hido puhuse 81 18359 0.12 f puko nekibo 94 23384 0.55 t zoha ropiza 84 27165 0.96 l zike senasa 81 31005 0.58 m tesi kebera 33 8671 0.54 m pahi sasupa 21 15246 0 o sipa rohura 93 6654 0.26 x doma peripi 23 5211 0.14 f zemi ritume 94 4577 0.3 n rizu muzisa 45 27440 0.48 w haza bahosi 33 13283 0.01 a nesa samoni 42 29380 0 h tahe sineku 8 13477 0.5 s zazi zisuta 68 4821 0.28 a nitu damuti 9 14518 0.44 m dori kududi 97 17826 0.78 t dato sapubi 73 1829 0.47 s sepu sopiha 62 7039 0.5 h mope zedehu 30 19324 0.45 o dare zidota 57 30439 0.03 c boma zoboka 81 20657 0.24 t butu zonini 53 20940 0.46 t puma zapuso 55 27129 0.77 k depa bikeba 49 2415 0.29 i rare dokadi 27 5307 0.62 h hidi kaperu 63 5052 0.97 j bani ruzuro 19 21052 0.3 k mozi dozebu 80 667 0.83 z mite takuma 91 5121 0.62 f peki ririhi 79 17966 0.01 s nezu sitohe 96 20400 0.44 l sabu miparu 78 15881 0.58 k zebe zudeku 60 29804 0.96 h mezo rumeno 79 29369 0.15 n zabo damemi 81 6614 0.7 q tohi rehide 92 23813 0.52 u dase nehozi 71 7030 0.91 t pomu nuzomu 27 22764 0.02 m dadu danozo 30 29175 0.73 j tuni nemuhe 50 31195 0.58 b dimi pibasi 2 6073 0.62 r petu sebezi 78 13232 0.05 i kuse kemesi 39 19068 0.91 z teri tuzibo 31 2511 0.19 f noro bonama 74 30174 0.51 i tipe kepati 94 19562 0.62 h ziza pedoka 48 16450 0.27 c meha mukoru 33 25763 0.95 a pune hotata 22 30427 0.76 m naho dizube 97 25719 0.38 p mihe kupazo 3 25734 0.13 f pedu pedudo 83 13990 0.29 d ruzu nodatu 10 461 0.46 v zemi nibuki 42 22329 0.82 k haha tutuse 54 4614 0.05 r kipi bakimu 94 17703 0.15 l kahi pusobi 0 19716 0.99 l suro mamome 5 17619 0.31 z nitu nidena 23 25088 0.74 i tate sarizo 94 31920 0.11 t bame zuduno 2 19704 0.89 w suso tokaku 58 25488 0.39 h bope zasume 39 29575 0.48 r noke humato 42 3586 0.1 g hoka honube 92 14714 0.25 j hoso pireze 36 4435 0.73 x ruho kozibi 14 11425 0.54 g danu kopoho 88 9306 0.14 t niza patihe 60 27037 0.77 p rudo mokupa 64 31384 0.39 p dera renupi 60 29530 0.72 f kama dusisu 32 2715 0.06 l peta huboso 92 20651 0.17 b boda moribi 54 27155 0.1 h daro ritude 73 12041 0.16 k toto hanuno 88 1231 0.78 v hito pisuko 49 4965 0.01 i zote ratupu 23 22299 0.69 o bize duneha 69 14966 0.49 z masi dupesu 84 3604 0.03 o bupe bezati 8 30531 0.61 b zoka sumemu 98 14516 0.82 e tada ninoho 19 13103 0.37 h zepi zoneru 20 27175 0.59 y zusu mehuzu 33 4119 0.07 o bohi padetu 13 6054 0.07 j nesa sakoto 84 5307 0.02 e baba kitobe 71 7758 0.03 n zeti dedupe 26 5317 0.31 k pohi ruhipe 70 80 0.19 m moke netupa 11 23294 0.73 j pore ropide 59 13051 0.44 y hota nepeni 37 19555 0.51 y hido nasapi 91 20200 0.22 m dizo sohari 13 18041 0.08 x dana derimi 10 24259 0.23 o dade merimo 0 24816 0.43 j siti ronete 88 5678 0.54 s bupa pepoku 77 7106 0.94 e bata kurozu 21 30497 0.83 z koso ketaka 48 31423 0.19 y mute neriro 80 16626 0.66 e zuni rukuke 22 18138 0.87 j rene bekuti 12 24485 0.57 r habo nosiru 54 28681 0.83 h neke medehe 6 13763 0.06 n koha satebo 59 6616 0.68 y kezo pisora 57 8752 0.92 a sero sikuma 78 7863 0.57 s bumu dapuni 45 4288 0.37 w kopa dupezo 95 16480 0.02 v sehu zodemi 73 16701 0.09 x buhe tatome 84 17710 0.96 p miho dikoba 93 19246 0.31 g hisi motimu 97 4234 0.06 n kuro botana 29 2976 0.84 z tuhu honubo 15 16738 0.98 c dehe butisu 89 12034 0.28 a momi nutuza 24 6392 0.27 i dupi mezumu 75 28325 0.13 p duda sakita 54 12156 0.78 q hini kenoma 94 30656 0.82 r podo nasoba 53 6458 0.12 f sihi biriku 92 12752 0.93 l zeri hosose 84 20946 0.2 j dozo rinera 16 3454 0.05 l biza zukesa 2 23479 0.47 g bihi sokiru 73 14314 0.72 u hoda kimari 98 17427 0.49 k hahi bupako 64 24162 0.52 q bini nakono 16 4202 0.28 o pebe tukima 19 28922 0.33 t daso tekuke 49 17795 0.42 d konu meneze 43 17293 0.6 m haha demebi 62 23064 0.38 j runo pezobo 6 21016 0.62 q hime sidihe 27 16958 0.44 g kama sizuru 91 26619 0.48 j noha hezora 10 7353 0.31 d seki zibupu 4 12879 0.24 i zuno rupubu 70 31090 0.11 x nipu zezasi 39 13053 0.92 f zame tubiro 18 23532 0.88 f rasi humopa 94 347 0.52 n rabu zozodu 1 25133 0.64 h toho rasari 11 2302 0.33 z mizi resizu 10 2535 0.45 r disi dirupe 76 2926 0.29 i tehe zanupo 99 24135 0.57 a sito botimi 48 24522 0.52 m rize desiha 85 15366 0.96 m kamo kitopu 56 14068 0.8 e tome nezoro 39 21249 0.08 b ribo nukape 59 28216 0.35 l kidi reboni 79 24549 0.53 g kobe pizoro 95 16201 0.72 c dehu bubita 49 7635 0.97 v zapa suzutu 77 10809 0.08 h kuro bunupa 30 1953 0.88 f tahi tikoro 17 1737 0.16 l tuse zenuti 60 2574 0.41 e rara sisasa 36 26583 0.08 e bida mihaku 63 22281 0.64 m nera binabe 19 1768 0.87 v pibe hibazi 10 4746 0.82 s rumo hesoma 85 7218 0.66 i daza humado 3 5641 0.36 z dode memozo 59 25924 0.13 n pike habebe 23 24326 0.37 s hana penoti 60 25857 0.78 r roso bomuse 94 27923 0.76 u dehu dizora 84 26736 0.77 n pabe nuhuza 18 22540 0.94 y pase miruri 18 12857 0.19 m pehe honaki 9 1664 0.45 j bobe tubasa 45 6482 0.54 x dike nozaza 39 661 0.83 i hoki pepopo 82 14358 0.03 t baho torozi 58 6019 0.86 c mate kidazu 8 29346 0.07 z kuka bikura 57 10356 0.34 a rodo kizuzi 74 16783 0.53 y tora binebo 19 20878 0.68 m sopu hozero 19 14488 0.35 e soho kareze 39 21635 0.03 r dopu meteme 94 12890 0.5 j hohe merodo 73 19887 0.94 m mubi bodete 2 25429 0.47 m rina nenito 11 1558 0.6 l zita sudodu 12 5385 0.37 a kibu renubo 56 5190 0.98 e saba bonepo 91 15330 0.85 p tomo ketazu 54 13715 0.12 c bore kekozu 21 24159 0.47 i zebo zuzise 80 31194 0.74 o mora makari 69 26373 0.69 t dibo suneti 98 14697 0.15 m kini mizuke 86 29871 0.97 y niru sebiba 73 24621 0.82 g mito tadumi 89 22713 0.37 x rore tunuso 64 16616 0.41 o hase dadako 31 26551 0.82 u renu hinaba 18 8375 0.72 u pudi kupoka 3 15729 0.96 l hepa pomutu 81 10970 0.93 f size hidiza 23 27029 0.97 q pibo pupuri 74 29907 0.25 x rotu himudo 49 20792 0.62 s heme papiha 55 146 0.82 m meba hudiko 70 20947 0.5 n huhi sikoto 82 19422 0.62 i peza remudu 60 4210 0.15 m reko duseri 74 22202 0.99 n paku zahopa 17 11416 0.35 k runo donuku 51 4401 0.16 t kipu pizosa 92 22409 0.6 l kuba ropeha 75 14183 0.17 p tike bodesu 99 5979 0.8 p buza ditida 99 6279 0.43 f suhu nitato 9 25863 0.07 w reda zarero 54 5164 0.01 s hupo heruru 71 24344 0.5 t pupo dibuzo 28 27060 0.08 c kaka niteho 57 5777 0.57 s nasu motuzi 21 798 0.58 h bati nobezo 91 2668 0.94 f koma hapini 64 797 0.98 v zitu nupabu 44 9639 0 m sizo sabiri 22 18201 0.57 t mimi kibani 46 25932 0.41 p koko tupiso 59 29065 0.82 y napa porabo 62 11796 0.56 b husu dihazo 64 13393 0.97 k mame dadite 77 2985 0.19 i zahe nuzesi 97 21787 0.38 d hiha zazati 76 20743 0.71 s rota hotoso 50 31725 0.59 v hume demadu 24 22708 0.96 m taku rabiru 59 28751 0.06 e nosi buhura 82 16013 0.24 g ruze buhozi 78 5913 0.23 g suzu zonoba 94 13196 0.34 q pata bisako 32 17559 0.16 k tuhe rikuro 42 29324 0.63 m miho resopu 54 6142 0.53 m zimi mediri 78 10804 0.02 s kito rimuro 83 22887 0.34 x zetu bunure 89 7920 0.31 c zete pikonu 1 20018 0.78 g nezo denuzi 13 7850 0.8 h mama zerino 65 13069 0.61 t zama nasaha 82 2766 0.25 f hete pomena 11 22736 0.34 i buka zunisu 72 23828 0.72 p sipe bikoba 85 12453 0.76 b zope temuso 52 27243 0.72 b diru heneri 26 11161 0.93 t buso dozado 30 5031 0.22 d rohu hikema 85 5206 0.37 s supa samoki 2 16921 0.89 s zesi bomisu 51 7871 0.35 z dase sizade 86 20276 0.72 j rupe mibaba 14 19320 0.35 p seko naseri 92 27506 0.33 k kopi ziziso 80 12964 0.98 h medi hosite 79 7863 0.2 k sihe ponipa 34 23613 0.21 j dite ridiki 12 1521 0.91 f hepu putapo 16 27746 0.38 y rama kobede 36 11565 0.57 p tisa hikuba 91 15373 0.72 h rapo depipu 68 14239 0.6 d zome mazene 47 29768 0.06 o meha nakihi 91 21407 0.39 e tana hukosi 20 23480 0.73 a roro kikeme 75 11738 0.67 r zumu kezeme 71 22143 0.73 v zebe huhuzu 35 24866 0.27 o nahu muhoma 2 15224 0.1 f dipa siriti 64 25005 0.52 h ruso temopa 81 18154 0.6 y rihi kopopa 98 4916 0.11 c popu tidede 81 26969 0.78 t kitu dorudu 54 22219 0.4 q kozo nahuma 79 11661 0.67 m kohi binore 2 19527 0.87 w zemu sataha 29 19214 0.68 r pupo sobopa 37 12784 0.3 e tune barahi 51 22451 0.46 q sonu serero 1 29323 0.68 g hono rutebu 90 4886 0.44 q nadi nakuru 86 17651 0.34 b rudo dodika 93 28550 0.84 v tozo dopuze 6 29840 0.72 b daba rezoru 70 28186 0.11 x zipi kanubi 90 26577 0.36 v pizu podusa 55 25992 0.77 h miru piroke 2 23955 0.75 i pepe pebure 30 3983 0.56 m nese nozate 81 3204 0.01 b kesi mekimo 54 26705 0.08 r hesu mohomi 82 12476 0.47 v soti sepika 50 1970 0.57 r riha kuduhi 69 3850 0.09 u dupa pomina 39 22466 0.03 e zoki suhizi 34 9047 0.12 c ruzu zoruma 1 23198 0.47 t niko nirara 23 16887 0.78 d keha tizoti 58 265 0.54 x titu mokoma 8 1554 0.72 r rumi tabomu 40 13483 0.38 b nuta kepura 38 1474 0.03 h zono benizu 55 11026 0.89 e puza metese 54 7686 0.23 f kori dadere 96 5832 0.52 l zabo datuze 27 9529 0.08 e zeze tuzeda 67 862 0.46 b miba kapini 14 23669 0.68 u mena habome 67 20154 0.25 r modi notiti 10 31341 0.37 g zuki padipo 62 4922 0.52 t nuki besake 88 14878 0.36 t pesi tinuza 72 15885 0.46 t rono bunuko 27 30606 0.08 j sane muboru 74 7728 0.45 f moro riboho 35 23971 0.5 p hato bamoka 52 8694 0.95 t peda kepuno 62 17261 0.78 c seru suminu 67 24000 0.9 h zuna nunotu 37 8395 0.48 c kasu tahame 41 19268 0.51 h hoze bokira 57 23717 0.66 q mohi miniba 15 15997 0.52 j nedo dedono 30 17720 0.37 d kisi nahuzi 22 21725 0.27 v suku tadubi 22 17066 0.69 c rade kabime 6 29225 0.14 t kara nedopu 25 11426 0.33 g kiro banubo 1 10815 0.78 d nida mosura 30 24135 0.27 o toza kasisu 45 21312 0.07 t nomi dubipu 79 25470 0.53 z boku kibise 31 3535 0.41 l kotu serebi 22 6037 0.21 p hute pamebe 2 20694 0.67 b dume tumeni 1 21520 0.63 m tede bisidi 6 13839 0.82 v kese sanemo 87 15590 0.91 o siha sokona 10 22408 0.35 p bati misopi 67 12671 0.84 k disi ruzupo 15 5563 0.99 w biha bimuti 60 6464 0.57 o bebe tumoni 64 19961 0.82 w hiso sukori 87 6365 0.84 f bako mitihe 27 25089 0.88 c pupi hazube 73 18305 0.39 w kubo seromo 40 23419 0.03 s kine musosu 13 17001 0.18 r mire horuta 39 10415 0.06 z hezi zimite 22 20296 0 l bote nutiza 15 19171 0.94 p zeze tizinu 93 15938 0.04 q nade hetadu 45 22435 0.61 x tira nihuze 43 27584 0.99 x tupu teroza 22 8316 0.92 p doza bobezo 44 18590 0.55 b kehe tudisu 56 17009 0.43 z sonu kokihu 2 15482 0.32 p pubu nipeko 27 23590 0.49 p pahu sopima 22 6468 0.51 x hobi tuhuni 90 16598 0.77 b didu bakipi 51 68 0.4 k robo todake 69 15689 0.39 o supa hepidu 38 16410 0.02 m rako bopema 23 2536 0.99 l zuto pahido 66 26454 0.65 c hozu tuhipe 7 10833 0.39 q ramo rakadu 27 9727 0.15 f siti moturu 94 22184 0.68 y pisu hezemi 61 6870 0.94 j meke mihose 99 18535 0.9 d koro sedabu 19 2163 0.46 s kebe deduso 87 1619 0.98 m mudi zisupu 21 30573 0.14 p dopu sumoki 77 13714 0.53 x pino nekaho 44 7641 0.65 h pomu kisaze 58 29322 0.28 l nunu dukusa 28 23082 0.39 v kezo muzosu 61 14840 0.81 y koku nokuso 77 11139 0.12 d buho neseto 17 8761 0.7 x pisu puduru 40 15464 0.12 c kepe koseta 59 30921 0.8 e minu dadade 80 20336 0.58 s renu tinoso 82 22714 0.24 u zidi pinebe 2 3076 0.84 a done tezima 68 10274 0.61 g mape zamute 35 19348 0.48 k dohu nihoki 88 21715 0.73 e hezi perabu 25 473 0.28 l zoke zekuza 79 4952 0.5 z muda tukora 14 15261 0.49 f daka kusisu 95 22751 0.24 u nami nezeti 74 9651 0.14 h bobi munabe 63 13941 0.34 r tusa kosisa 26 21761 0.56 t kudu binaso 5 2419 0.05 h meso zakobo 27 6487 0.01 y zosa pupuni 15 24596 0.26 p masa disake 21 2488 0.95 s hazi domezu 68 6867 0.66 n daha bebumo 6 30128 0.27 b zudi sohoro 55 28135 0.51 m kize kanita 85 27559 0.71 j moro rasubo 34 24860 0.87 g moza munori 4 6954 0.48 q koni saturi 28 31636 0.51 k buho ruhume 48 18635 0.08 n tibu mumasa 77 16356 0.27 f hano pekuse 57 2718 0.55 n dize sonize 39 18862 0.31 j dose sahosu 35 13515 0.7 o tobu zobini 67 9029 0.2 l moso titota 37 5181 0.42 x keza nasupo 10 28522 0.89 p dupa rorezi 76 4488 0.58 d hamu ruteno 88 25898 0.33 z hibe tamoha 18 15448 0.21 k pisu hikezi 8 12607 0.61 f zazo tinume 99 27329 0.86 y taro mizobe 93 30183 0.25 o beze hosube 96 25725 0.24 r tope kepore 40 29112 0.51 s bume rizode 86 14933 0.92 w tuho kozora 37 23809 0.24 s dadi bimota 53 7141 0.46 z kede kupume 63 14274 0.03 t pito tuhoro 26 26913 0.01 f kuzi tusata 30 14998 0.07 d nesi mazeru 27 11748 0.29 a muze pumeda 46 24223 0.08 d mepu nisebu 16 22780 0.07 d meta supato 87 24605 0.46 s sita hoperi 30 12039 0.14 r neba seruho 68 15366 0.81 m baru sakori 16 24980 0.47 p duru rihupi 87 2118 0.38 f beda minuba 29 25055 0.67 p kere sazuhe 74 11892 0.89 h tika pusoto 48 16837 0.46 v dihu rutudi 22 25190 0.21 d rati tetede 37 18686 0.16 i taku kuhusa 15 4600 0.74 r peru hiboro 34 26536 0.26 a masu dipiki 1 23076 0.32 x peke rusese 98 1401 0.85 u bapa rukabe 59 4110 0.04 d hipu dezumo 16 5269 0.21 e mire kihure 93 4610 0.32 s nipu domako 14 11279 0.26 e kudi kutobo 21 17317 0.62 x hihe mosepi 17 12859 0.8 d mato datizo 23 22066 0.16 e taze siminu 27 10712 0.17 a busa pedihe 21 16034 0.12 k dube bopenu 54 23022 0.38 z zima bosubu 44 14810 0.58 b hipu satiku 17 17845 0.14 x beka temaza 64 3711 0 u zeko dumumo 50 12346 0.53 g doki mehipa 25 16338 0.85 t piti sinisu 64 22615 0.77 k sura dudeha 78 10622 0.7 r kepu tezuba 90 22788 0.81 i dero betuba 39 18592 0.3 c kumu marizo 10 10759 0.16 q teru zuhuki 2 11528 0.4 e debe zihobi 42 28465 0.02 g buno nihebi 10 27688 0.51 u buma hosome 10 3595 0.51 s hide memano 55 9464 0.83 g tidu samuka 95 4499 0.04 r zabu mutozi 19 4111 0.87 b pora zubodo 19 21610 0.6 g doba kirine 41 27350 0.06 a sobi dosane 4 21389 0.06 v mizo hiseke 66 5305 0.5 m daba zotohe 23 11953 0.92 t kese zemani 32 23443 0.14 c sisa zahizo 86 1239 0.92 j kiru mimedi 44 10207 0.47 k mopa hasadu 87 1678 0.2 y bote ruzibu 2 22632 0.82 g tena mudupe 48 4461 0.45 i pisa retope 30 1594 0.39 s kani metebu 13 3010 0.64 h beke kupaha 43 22507 0.24 n betu dotora 14 23783 0.99 x sihe henehi 30 5565 0.17 p hihu deruho 8 5199 0.98 q puse muzibi 10 12472 0.47 d seru bosuna 39 16862 0.24 e madu pobaba 64 7836 0.26 x tuni kakeru 87 19684 0.47 f buda bitato 5 23753 0.26 y doza henuha 13 395 0.95 s zebo nirini 78 26610 0.07 m zepe sipipi 78 6579 0.16 c neti zumiro 26 14889 0.35 z tina rokahi 97 13805 0.53 t haku hukuto 34 11316 0.92 q base dazeho 36 21740 0.63 f zeze popike 65 22740 0.96 c kaza puzuda 50 12439 0.96 d seto nisusi 10 30118 0.15 i kebi hazete 2 11569 0.25 x bita terime 80 11837 0.45 m dupi zekedo 15 24865 0.42 m todi zukode 38 31983 0.75 c kehe pesize 35 2789 0.33 p kupa maraza 92 29368 0.55 q humu bupazi 17 28194 0.96 i pidi mamepi 11 16972 0.21 l duzu desapi 70 6863 0.98 i haso sesehi 52 31296 0.3 h ripu ribeto 7 1311 0.9 l henu tetire 92 20199 0.68 n kama dazupe 24 221 0.33 v tore betebu 98 28372 0.99 x kuhu zuruka 18 14315 0.32 e hipe dokepi 63 8229 0.72 o danu mubeda 73 20423 0.51 g sebu susibo 21 29513 0.04 h bomo nukasi 30 11528 0.58 o nene serosi 61 24299 0.52 m kizo nobizo 20 23287 0.29 a nira kohabu 57 28246 0.45 l kumo zazemu 63 2570 0.98 s bise bozezo 89 20771 0.54 b zabi sanama 70 18633 0.52 m sahe tubaza 39 7492 0.04 e pube roburi 19 23463 0.77 x muho piruzo 45 14133 0.6 j mase porida 50 21465 0.52 m bade tebizu 19 24821 0.95 p napa ranobe 77 17689 0.23 y reti kohepa 14 13128 0.63 c nemi banuha 73 22084 0.3 u zabu netori 90 7685 0.01 u mepe kuripe 43 30484 0.46 j nipu dihode 78 6727 0.37 i didu nisomu 51 3474 0.54 e repi zomozu 90 795 0.85 m nipe dokupa 1 15940 0.26 r mino mohoze 24 21062 0.91 k zamo nuketi 71 1340 0.85 g mike mupeza 54 11875 0.86 i dire motake 56 15806 0.98 g mito tatopu 80 24916 0.59 p kuha dibodo 21 16771 0.34 g teze hehape 38 6779 0.97 v pori hupiro 13 1422 0.8 q susa nameme 42 18193 0.39 n make keteto 80 2366 0.82 j mari soremi 63 31235 0.71 o bopa kanibi 16 5049 0.07 f rota tihumi 53 27719 0.15 j kazu nozebe 6 23063 0.64 r kede badase 21 31479 0.81 y kine mesema 10 746 0.41 k ribe rabepo 64 23181 0.28 a tazi pubiri 1 25679 0.8 x domo tobuki 7 29776 0.38 v kero zutori 62 1676 0.84 b pasa hokezi 5 15688 0.31 w zaho ruruma 79 17349 0.26 s hobe reromu 38 22369 0.41 i zezu mukani 25 13763 0.45 l kide sedihi 3 11868 0.38 l pami tizuko 70 12288 0.92 u hizo kodabo 42 17338 0.08 z riha rehisu 96 21269 0.22 q sizi pikesu 76 25275 0.22 r maho depasi 98 21137 0.81 i hepo bomoni 1 5319 0.02 m romi patuki 92 4510 0.19 p kohu mikidi 68 1116 0.34 y pepu puzema 94 14075 0.63 a node zupoki 73 14344 0.25 v rara siruki 1 31054 0.15 v sino nohora 59 12532 0.4 q heni bamebo 90 19432 0.12 r ribe hazume 33 11789 0.98 f kaza mekara 48 7709 0.53 l tuno nanope 86 930 0.57 k nuko nabiho 18 14906 0 w pedo setori 93 6024 0.72 m deba zaduha 62 1136 0.59 p zota zuduko 64 18242 0.02 f dudu zihobi 50 25835 0.57 j haso bunemo 64 27342 0.06 r nuku hipoku 8 3682 0.68 x muze teseba 37 23648 0.19 i puhu mupidi 40 29262 0.01 t situ kabuna 60 21730 0.59 s bubi nasebo 51 4086 0.08 e hisu tibuta 97 8137 0.96 h sima zetuda 26 57 0.45 k kedo zodore 30 9899 0.77 d kozi hakide 25 17305 0.03 f ruso sumazi 47 11295 0.74 y seto bamese 51 29942 0.4 z beki zumari 10 14586 0.17 w hupe hozunu 29 18003 0.99 f nide sezuku 46 8899 0.05 q puti suremu 99 26055 0.6 c bomo pumoda 88 22602 0.65 y demi konozi 54 16197 0.73 k kumo putazu 90 23568 0.2 m suso rotiza 11 31736 0.75 n paza nenosa 56 15936 0.53 q hihi nazuho 13 13444 0.59 i time zebuto 89 11504 0.25 n puse zezudi 13 2922 0.72 l nibo hezora 30 12390 0.7 d deso tasapi 51 14749 0.91 a keka nimota 73 21802 0.03 k zazu rapodi 32 8792 0.58 c kuri zetika 47 23507 0.45 v neba rotoha 42 23038 0.97 y mudo netipu 92 26077 0.52 s mozo zepoki 17 18476 0.94 n mimo risote 60 29875 0.03 a zoti kezase 23 6257 0.02 q sazu pamome 41 80 0.32 f hibo tibeso 10 3546 0.67 i zoba nekaso 27 24248 0.64 z reba rabahe 30 14607 0.91 c paku noboza 50 19061 0.78 o tane hadeke 83 4968 0.65 i seba humume 95 17011 0.3 x kose nobapa 50 15358 0.6 m pabo rupose 27 754 0.36 w hako mateko 31 31170 0.34 z puto manoma 37 5816 0.27 b saru tohasi 27 9285 0.69 q zure zetuki 25 7892 0.32 r duno tobora 70 23825 0.89 i humi tinuri 32 20226 0.17 f buro pokedo 48 21679 0.25 o reba suhepu 63 4159 0.33 q bapa dizuho 48 6161 0.32 e zoni moruzu 61 16463 0.69 l kuhu zabire 67 21589 0.64 v zuza zatezi 79 23188 0.71 s tuka dikosa 64 10844 0.81 r nubo reroze 47 27731 0.49 d susi hakaho 44 31633 0.41 f poze paruka 17 14715 0.13 w nihe sosoru 30 10489 0.14 t sari neridi 62 22697 0.28 t side rinihu 24 3126 0.68 o tesi pukobo 45 4948 0.99 c rebe neneka 42 2580 0.92 t nito henanu 35 9336 0.25 h zuho momire 37 24585 0.26 o teko bozibo 81 19770 0.31 c kodo sunone 1 30483 0.72 p koko zizanu 31 22436 0.46 b zude nazidu 69 29547 0.23 i suko mipinu 20 22341 0.56 v romu horaru 9 26770 0.88 p pora zimati 45 643 0 k taho merimu 25 19064 0.43 m nuse huhoke 44 30145 0.86 r danu rukato 8 6866 0.13 b poza ruhure 78 23413 0.15 n pezu nomisa 26 31344 0.95 f zome kapope 61 24496 0.93 q hedu sutuhi 31 11987 0.49 c teza ditiri 93 2492 0.68 f neke sesata 4 1384 0.41 q bide putoso 56 6913 0.61 j tita tatero 23 21540 0.68 n hore sosoko 63 19806 0.53 q naze reheki 3 28652 0.83 u suzu sadepe 45 17085 0.34 h mune nehine 6 12292 0.78 w hora dobazi 60 13198 0.72 n heta tomoza 71 3190 0.47 l tipo dudedi 62 16333 0.32 l node nureko 40 26957 0.46 a nebu rudize 67 2260 0.69 o taru dupake 38 7539 0.87 c duru bukebi 34 26536 0.74 q suri todiko 61 8568 0.8 t hizi henori 40 25348 0.15 e zeno bepuhi 61 6289 0.09 o mizi kamabu 30 8283 0.35 h pudo baduni 74 8330 0.42 i mima pikuso 17 1469 0.46 t puzo butodu 47 15798 0.43 v kito batuha 13 31159 0.14 l rahe sodeku 59 29989 0.17 w naze makuno 92 9214 0.73 m seba dudobo 13 20700 0.22 t mahi kebuna 35 12967 0.65 e zube zisoto 80 23312 0.95 d zabi bobuna 72 5061 0.73 t hedo nehemu 95 18326 0.45 o bapo rasihe 97 31556 0.98 q dohu tuposo 29 8760 0.84 e tope somobi 0 2748 0.71 c kira sirazo 81 7425 0.18 m riri pozaru 88 12106 0.69 w kibo nenori 51 17387 0.16 g debi nahobe 30 14635 0.23 a mubu mikota 51 15491 0.66 t kike tahoru 22 21182 0.17 k noko dapisa 57 246 0.88 i kara tibahi 1 11273 0.42 z rita subasa 60 12250 0.42 c dame mutiro 93 11477 0.04 e mehi rihuto 25 9084 0.12 l mame menube 57 25556 0.37 k sehi derore 69 8889 0.31 g dima mesaho 6 20473 0.3 u nidi ruraze 46 8689 0.49 d senu rateto 95 23532 0.89 b tita sobesa 60 7724 0.14 m ripe medibu 94 22779 0.37 f dohi mibada 13 21204 0.59 p neso zokota 63 10085 0.52 p bime tuhabu 14 14700 0.66 l desu sukene 55 5161 0.06 u dedo mumeso 96 12745 0.81 v pitu nomiti 29 26512 0.93 v dana sekiki 25 6665 0.18 g huka hobosa 63 12784 0.8 o more nuhaho 20 28677 0.74 g turu zabihu 78 29687 0.35 y kaho todemu 81 15010 0.05 y zeri tobapa 37 1805 0.25 s depi saturu 76 27958 0.64 f siko pohatu 41 31140 0.31 q rimi reheri 22 21322 0.05 x seko sineza 30 28354 0.31 l bane tusuba 78 1767 0.13 v toki kameto 76 6984 0.8 l kano rurati 45 30791 0.93 g rebe dazese 25 20955 0.41 k pazi ketamo 3 23872 0.84 t tapa nabini 99 24649 0.85 r kupa niniba 91 18689 0.39 u reke nikoka 28 28096 0.75 l hize durite 25 17900 0.82 t nura mikehe 7 19509 0.81 a pako nizesi 33 3984 0.64 s hapu mosite 91 16776 0 r zama didimo 6 5219 0.33 u deku sidebo 60 16669 0.67 c nuta bekuso 84 5530 0.56 j nude tozoha 67 14251 0.63 o hamo bikoro 18 7017 0.38 v riri sitize 29 15777 0.7 q kero tuputa 66 29381 0.54 l mire zihuhe 73 3276 0.27 k zupu kusinu 87 29294 0.9 g rohu mekepe 88 23919 0.31 r nede danepe 39 13609 0.46 j tuta merezi 63 18474 0.18 v bozu sakani 69 8651 0 c besa nohana 42 23412 0.55 c taku sapaho 19 31021 0.59 k nimo mimino 7 14667 0.67 a rare tahoze 8 1728 0.42 v ripo peseza 16 17832 0.12 d bazi zukiho 78 706 0 s zubi mopezi 42 7548 0.57 w nini mobene 5 905 0.43 c rone haduzi 80 7379 0.74 w kepi kobehi 8 20484 0.78 j nude tokudi 45 5340 0.07 d poma nubona 4 6799 0.02 s poru sakima 29 31821 0.46 q nubu nuhopu 50 17158 0.4 v mise sozibu 90 10231 0.76 d suto naneku 88 23098 0.62 z rita nuraho 33 29056 0.13 y komo beninu 17 12581 0.55 q zosu bepozi 43 13249 0.07 t heta sebaru 87 19328 0.52 p meri bonaho 50 21565 0.04 m pike semunu 32 28598 0.34 t pimo tutunu 52 22243 0.55 m hore tehabu 95 21242 0.05 e hoke didaso 57 26775 0.77 v hezu bahesi 88 10454 0.91 u nomo ranupo 12 16401 0 p dumo dumuko 4 4728 0.13 m bepo hikudi 58 22613 0.1 h zike zohuzu 73 31564 0.77 d kere mupasa 25 23260 0.4 m noha kukedi 68 8093 0.82 e rode tateke 86 24297 0.41 u buro mizamo 60 5280 0.1 q sini masehe 16 16663 0.89 o maho rihuta 56 27217 0.73 g rabo dazase 9 10310 0.68 j deru kusunu 49 4972 0.64 i puto marona 55 10240 0.99 k bine mupehe 32 8498 0.69 c hade dizapo 25 31944 0.97 x bozi kozipe 94 18006 0.07 s daho mohahi 55 13283 0.76 a raka pidipe 42 10721 0.94 y kidi bohohu 54 2764 0.33 h dena bikubo 65 29806 0.63 b moze hemahi 74 26827 0.4 d suzi zopeze 70 9202 0.9 j soki hatudu 7 19269 0.57 q nemu sisuri 82 2682 0.4 d tone memonu 29 9905 0.35 j zari dopapo 11 11920 0.42 s hata nonemu 12 13037 0.82 t bamo dibipe 63 3196 0.91 y memi mokabu 28 22248 0.64 d kuta todeha 58 11149 0.74 y hebe sarezo 4 27045 0.5 n ripo dahupi 57 28641 0.8 r dizu zumero 93 17149 0.69 c dene tobudu 95 22293 0.2 a nedi nokihu 7 29296 0.58 z heki hasedu 43 21771 0.42 s suha romopi 55 11063 0.28 a pari zukeke 48 5289 0 r siba tademi 96 3410 0.91 m toso beteto 90 22844 0.03 y nari pakiku 8 15885 0.91 m soki nukeki 53 5883 0.65 h tasa dituso 34 19017 0.81 o miti rozabo 84 7774 0.42 h zipo tereke 44 20018 0.85 j tobu kazeni 99 22949 0.89 z dade zumuba 43 1018 0.3 v mopa huporu 85 955 0.18 u buhu taruti 74 21192 0.56 l hano bitahe 15 23210 0.2 f tidu didisi 21 26435 0.54 k nopo bumiba 69 10820 0 o bore kapopi 52 12728 0.87 o sesa sunona 52 27305 0.13 k roso tosibi 56 26165 0.29 w mipi zizuto 24 6582 0.48 a bodi kapihi 59 22384 0.17 d reso hohoka 52 716 0.25 y biza ratuti 61 18715 0.74 g bose zitena 63 21673 0.85 x boza hesesa 65 2595 0.16 l sado pebuze 16 21711 0.13 t meno tukudu 39 12283 0.56 o kodo nokoza 35 10801 0.82 s seni patuse 2 4640 0.37 s kepe kirihu 28 15900 0.25 i topo mohoze 95 29817 0.44 w niho nosohu 48 20002 0.77 a date kedipo 89 22824 0.73 b ruba hobado 72 29049 0.2 f moba sebuse 90 8545 0.63 p tino kosure 45 20918 0.36 x kipi betehi 50 28307 0.37 r mobu pomeko 33 6754 0.56 o suno mimida 58 26053 0.28 p kube mokipe 15 24121 0.8 h nesa derodi 20 26326 0.68 l pozi retati 4 3655 0.29 p niku komada 77 29324 0.35 g mizo semana 1 4345 0.19 i sibu bikari 61 26425 0.59 s ruse padesa 15 3523 0.46 r seda natepi 90 30896 0.57 j bako remisa 99 14197 0.11 c hebu damepi 56 25218 0.67 a muke sapata 25 22003 0.36 h bika pasiso 50 24854 0.42 r sepu sasozo 47 13219 0.55 a buta mesona 54 1774 0.23 i zepo tezaku 26 8636 0.75 o zide monuti 33 6320 0.96 p niba renode 3 18323 0.71 l teko zidada 76 17558 0.07 d zihu hizobi 60 15657 0.94 n zopo nahoko 77 31639 0.6 w zomu sobomo 98 2294 0.54 v zeza herusi 2 11438 0.76 i hute zusipu 82 17447 0.67 t kuhi sububi 97 4758 0.39 r hupu zonede 85 26179 0.76 y rusu zubimi 61 9960 0.6 a sesu kupuzu 67 5285 0.21 o boni tonara 46 10889 0.18 a besa rukidi 87 11621 0.85 h tire hitezo 41 28316 0.09 j bemo hetazo 51 15331 0.09 w neno sizihu 15 21620 0.91 j nemo pesape 92 31887 0.19 u mimo rodumo 47 9396 0.91 t teze ruraha 72 29555 0.63 q buti hosuro 60 20858 0.33 m seda kenepu 71 23690 0.58 x mipa tihatu 83 13635 0.23 m nesu sehizu 30 11819 0.66 n saho ziruka 67 4899 0.82 w kute kekiso 66 21087 0.26 p ziri dudusi 43 10665 0.54 m kubu nuhesa 82 27197 0.64 z nidi hadimi 21 14117 0.94 x muta mobaho 8 23296 0.55 t hode pasiro 79 7344 0.35 c hita zubida 86 17347 0.94 x ranu kutobi 29 27847 0.64 p sina sineki 51 14695 0.31 w rika suduke 38 19271 0.51 d temo sududa 25 4559 0.22 x pako hisido 58 5849 0.8 x basi dikomu 52 4952 0.35 c muha mukoda 14 22074 0.33 a rude bibemi 74 29361 0.81 w muke nekide 60 7999 0.48 x keha datasi 33 21834 0.12 h deze pariro 89 23370 0.69 j zana besepi 28 26706 0.57 m bisu kutetu 17 27154 0.66 j rimu siboka 79 21667 0.71 g bama zipubo 88 4277 0.66 k kahi komiti 40 27006 0.68 s hina nebenu 73 30303 0.09 t kubi nebuse 94 12307 0.15 k tuhe mubeti 77 28924 0.52 g hedo namapi 4 4051 0.28 p hono hekiza 13 8382 0.93 h hedi seduho 98 6732 0.53 y puri duroha 41 28973 0.9 u duti putari 42 12229 0.58 e zeki dumope 1 9409 0.41 b kubu ranuzu 75 5720 0.42 r neke dotupu 23 14333 0.51 c hube petaza 0 15379 0.71 b nube depome 93 29390 0.07 j mutu turape 3 219 0.42 u numa hudude 61 3929 0.81 m dupu sumanu 30 25712 0.95 r zino riraho 77 12163 0.02 j haru nokoho 77 19666 0.03 o buha hasizi 44 12703 0.61 t simo pukezu 48 24133 0.38 g kisi danunu 93 22292 0.2 e hubo kikine 30 11434 0.34 e pizu rarade 0 362 0.81 u mena ditono 97 25422 0.17 v totu bibame 3 31149 0.7 r poni henopu 97 21773 0.82 c kiso roruzi 81 12289 0.56 q sima sazopa 6 16215 0.35 a kuru rorori 50 26148 0.13 w kina mihumu 71 3051 0.14 p kuza zapisa 6 3091 0.6 d zomo zoreru 62 12095 0.31 p tenu totepu 2 18445 0.8 n dite kibusi 20 6543 0.23 v duki memiho 93 10052 0.29 q tipu zurizo 4 15706 0.31 v dido sahada 60 30057 0.1 j dohu sinudu 3 20376 0.31 e reru muhado 43 1374 0.74 i kata rimake 25 10621 0.24 h dika popone 59 2471 0.19 v homi bebode 36 1978 0.41 x tape rukota 48 27063 0.6 n node tupabo 69 15006 0.51 u hiru hesuru 18 21428 0 f pibe zunubi 68 5947 0.2 u huna namedo 84 21808 0.32 h bika minibe 53 14493 0.93 c rari bareho 88 7358 0.24 b reba mamima 21 21499 0.5 r habo himoda 95 26194 0.69 m mima sazori 10 10934 0.39 l dodu temobo 23 28507 0.73 z susa sozuhi 70 18197 0.05 m tisi pemopu 18 21380 0.93 z piti heputa 90 16202 0.88 n kate zuhedo 28 19537 0.96 s paka meduru 87 9379 0.29 e ruzu matohi 81 1395 0.03 d peza menopi 16 29254 0.1 w kupi kipita 95 22917 0.65 m sasa nuneka 21 3843 0.98 l zise simaso 75 22871 0.54 b duke ropiri 15 25142 0.83 s sapa tupisa 25 12103 0.96 y pene daraha 85 24250 0.07 r mabi binotu 58 21831 0.31 u neda momatu 38 14937 0.83 t zumu hinana 71 22699 0.78 x keki hihazu 20 21537 0.67 r ramo kokemi 1 10426 0.27 g putu zozaza 68 13500 0.76 p nimu rosamu 48 15124 0.99 c paka poheso 23 28639 0.51 t pape medesi 7 25152 0.22 x niti puzeza 13 9501 0.67 z paza temota 35 26427 0.06 j poku nenoze 44 11930 0.49 u zodo dubuza 77 4623 0.04 e muso niduma 78 19241 0.74 c zohe tibeze 55 16941 0.69 v zoru hipuba 74 29470 0.14 m hura ronibi 11 26220 0.47 r subi mebehu 92 8073 0.53 i dohi zirahi 14 18336 0.12 k kanu pubaso 50 20449 0.44 u naka dibohe 70 4194 0.38 v hepi bidima 69 31263 0.99 n modo homube 80 7346 0.72 j rono bideme 97 11645 0.04 a poku konure 85 10404 0.44 a mani robebi 16 25112 0.1 g nano sosoni 52 21082 0.85 y kamu dibite 39 4916 0.41 f pabe musoru 20 8335 0.3 c kara masumu 35 23065 0.54 i kezo rosare 63 22076 0.13 p kihi misoba 72 5442 0.99 h kima zinime 13 30939 0.3 e tiso nebuku 50 6824 0.5 k dodo sumide 31 6844 0.41 o daru suzomu 64 15919 0.15 f bebi tobusa 89 13061 0.41 l rito bidori 40 27591 0.34 x hiza pahize 75 4264 0.8 y nede dikitu 16 24028 0.56 h habo katesi 71 21423 0.94 p hene motoko 16 14975 0.18 t bima tadebe 55 24533 0.89 n temu kotide 3 12851 0 s buta subiba 64 24656 0.01 r daku makihi 76 8423 0.71 k rupi pisosu 18 22578 0.56 b toma dukami 29 9713 0.35 j hiri zonoko 9 3308 0.51 g rudu tezosu 95 29759 0.27 y hime zamubi 51 5582 0.63 h kizi disado 83 5512 0.8 i mehu motizu 23 3271 0.62 k paso zenipe 41 30036 0.93 d meso remehe 58 2101 0.54 o doku nisora 98 26089 0.34 j bihu tinutu 3 2351 0.41 j saze busuhu 59 27976 0.6 m modo nozina 97 26716 0.44 o duma korebo 18 4926 0.73 a potu sokopu 59 27011 0.53 r hoze titetu 55 22790 0.43 r tobo tododo 39 4632 0.75 k kobu burozo 84 17555 0.51 b pure rokino 32 5590 0.07 l meko rubupo 21 12239 0.56 o zudu nabede 66 19034 0.29 r bizo nosaru 36 9339 0.79 y bope sapose 65 9958 0.77 i none mizado 59 9690 0.53 z piha sozibe 31 10746 0.89 w hebe rususi 86 31153 0.23 l saku sepohi 33 11126 0.75 s dano muduta 99 29879 0.12 v kaka zanohe 21 16463 0.82 t mahi mematu 81 21060 0.8 d kate rebaru 52 5632 0.32 z dude nadudo 26 29192 0.37 b dude nobeki 31 31660 0.61 k ruse karaha 41 7762 0.95 w zita zebiko 99 9753 0.28 p toma hisete 87 8436 0.2 o zuza ketidu 2 6096 0.99 p dado setime 87 2447 0.82 a pemi dohopi 82 1919 0.35 l dadi hadoti 15 23346 0.77 c sore didame 13 23805 0.93 m siso honani 23 22506 0.94 g nedi hukase 0 19956 0.14 i misi momope 44 24751 0.12 g meza zikuhe 92 20209 0.33 t pamu disure 48 26986 0.14 g ramo padodi 27 14906 0.31 u mape timuna 44 25216 0.44 k rona bupato 95 21787 0.26 z papo bonibo 57 27179 0.84 x kepa kanike 15 27016 0.82 s kodo ranubu 30 14799 0.43 h kuso rubeze 37 20953 0.66 l katu kebapi 53 31356 0.38 a koza nokuze 93 26457 0.99 h pohu sahihe 81 25624 0.09 k bera zehizu 56 27781 0.11 j kiha masodi 41 5030 0.75 o kido zenozi 66 3068 0.83 h pibi nubibe 38 14770 0.31 a zate timebi 47 11406 0.56 k nado mohiso 56 11187 0.75 m taza ronazu 48 18993 0.05 w mabo berida 40 23640 0.67 y dape kidisa 83 9336 0.08 w duze zuhemi 81 25873 0.43 d hine mabohe 96 28027 0.88 f zinu todise 94 8706 0.85 p disa dorenu 50 16801 0.39 k biru kasema 52 29870 0.85 r kibi tubode 17 29253 0.99 j pita hararu 86 31335 0.9 n pizu bekato 51 21181 0.43 u dapu poniza 72 19995 0.08 v ropu huketa 80 16515 0.1 y dumi miputu 97 11190 0.09 o huto banine 64 10147 0.81 i zihi zehata 11 6827 0.86 u dohu sosipu 30 13905 0.06 p suse pezoku 93 2824 0.65 a tibu dakohi 52 12583 0.7 z tiki nupisa 73 22115 0.02 r tihu kodiko 12 31591 0.94 h pite romino 76 25886 0.6 h hopi zahibo 57 23521 0.85 o zome susozi 46 12051 0.24 r pato semubu 83 4430 0.42 d zahu tiruno 84 10993 0.43 l pabu hokude 44 8448 0.31 x tohi hubema 32 6867 0.35 e moro nasodu 44 21121 0.95 d homu rabiti 4 18840 0.24 e raka perara 50 31921 0.19 f peri panoro 89 29873 0.44 t hozi podetu 52 23717 0.47 t dumo beduku 13 12578 0.42 p sike mezune 20 31231 0.18 p nira pebesa 43 225 0.67 e noni haniti 14 4916 0.42 p tiko disubu 4 5990 0.2 y memi duhake 31 6257 0.3 b zome tidode 45 15524 0.33 d sadu hureme 42 748 0.27 s tinu murita 1 9475 0.49 c robi rakamo 88 12717 0.52 j nahe nasuri 96 12087 0.8 g kazo dadeka 40 6118 0.38 z dupu kurona 6 185 0.43 j muni hokota 24 16076 0.42 h zuta mezapa 17 3494 0.25 f sube dimama 34 962 0.33 b dene pedike 87 19831 0.31 a mibo bohuru 1 5011 0.94 o nipu tekoha 35 7363 0.47 r meso mohazu 52 11327 0.75 s hute kotomu 2 24708 0.65 j zopi huzate 25 3899 0.61 j ripu mezubo 40 5537 0.69 r dehu bonede 12 21426 0.97 l domu hikita 15 16693 0.35 q bapo pupuha 68 511 0.33 a husu sokake 50 22023 0.98 m muka didozo 59 25510 0.06 h zuru nadomu 49 7452 0.77 v poba razote 48 14361 0.62 h demi sopade 91 11593 0.89 c deze zatuno 94 29546 0.97 f rupe bidubi 21 12810 0.99 t ropi bepanu 16 14076 0.55 x buhu nakimi 22 1297 0.54 d keti sutamo 38 16282 0.64 x make kadoke 20 3709 0.32 r suke daseso 32 29217 0.2 t sedi sikase 93 12999 0.69 w muta bikasa 60 12782 0.05 v sumi mutadu 69 22018 0.45 t nezi nitobu 12 20581 0.47 z dunu donahe 89 9860 0.87 y kodu sikaku 83 27638 0.5 k hepu nezera 54 18838 0.3 k mizu komonu 1 24416 0.41 x zemu hidoki 94 10155 0.96 i pere humozu 12 16790 0.34 j dade zosaze 86 14788 0.37 e zuke dokanu 3 19874 0.76 u poda sekabe 4 8635 0.14 s zahi pasuto 44 16923 0.78 k nusu nesomu 73 9851 0.76 b podi hihuki 83 24592 0.93 p zisi papunu 7 19234 0.84 m pano sotatu 67 3665 0.74 i tuho tiraru 97 6982 0.95 r tami nukuro 50 14835 0.35 m hihi rabera 46 17665 0.55 p zepu romere 33 17084 0.93 z kati samodo 86 22536 0.67 n pobo budeku 48 16676 0.22 f mupi dimoti 45 10552 0.87 q bebe hatoru 49 6561 0.33 a baki pibapu 69 15474 0.18 d tama behume 60 26423 0.2 g mopa dorodu 0 6727 0.48 s pihu zeputo 4 19143 0.59 y ruzu mititu 29 24750 0.88 b musi basuki 13 4316 0.27 c noru bezade 44 17337 0.08 v rame hohoti 21 18054 0.49 y zede kapeka 84 38 0.55 b nase dinasu 99 19877 0.7 r nati rosuzu 63 4887 0 a haba hakemi 96 25687 0.93 x rino mohepo 54 1358 0.37 g zube tonebo 12 5703 0.26 c nene hazoba 15 15675 0.56 p bopu dazizi 89 6520 0.5 x bano zezuzu 57 19982 0.99 s kanu kenora 69 12635 0.38 i hesa benare 26 21269 0.97 s zosa hudoma 69 26028 0.85 h nuda rukudi 96 26505 0.89 e hura zerase 43 7510 0.21 y deto tirutu 95 6040 0.68 b mone tenoru 14 5783 0.44 d sidu kisona 49 5004 0.36 s napu ruhehu 89 7868 0.31 a rane rozibe 37 4354 0.22 h dode potudu 15 31732 0.26 b noda rapapi 60 2098 0.69 d nupo zazamu 68 2991 0.91 w zodo pepoba 77 23561 0.86 w runo nadoza 46 26524 0.99 u zebu tahepu 39 8353 0.55 h miku tizesu 81 8825 0.77 d hoza meseru 77 15517 0.47 d rebu kopodo 25 14698 0.96 s tabi nazuro 73 7016 0.82 a peru zomoke 16 2024 0.07 y bada hisuhi 67 29105 0.77 x pona zirota 35 14486 0.78 n seke roteme 31 7153 0.51 e kate ruhaha 92 30972 0.55 f puhi surubu 11 6031 0.41 d mipi sodapa 2 14517 0.72 t tahi zanenu 87 22132 0.49 v meme nezuba 14 10880 0.2 x rase rezate 18 19485 0.54 h midu nuziha 17 6668 0.34 v mude tibati 26 9506 0.55 j poto ritora 65 28390 0.55 n bize kezede 60 10201 0.82 m keno kuhake 93 19630 0.92 y tite ponano 25 10814 0.32 k rota rotahu 12 28457 0.45 o kopi nomapa 50 8698 0.78 d toda mebiki 47 27161 0.46 x dabo zabiso 51 25760 0.01 o sibe ripabo 71 26034 0.76 e haru buzusu 59 19115 0.86 d paro kibasi 96 3424 0.33 s tudo hurako 44 18474 0.26 r dise rosobi 41 6812 0.26 f tune kazeta 27 222 0.32 d mobu mosoto 78 27841 0.31 d duta rurezu 31 13627 0.78 m zunu homone 49 31187 0.62 t sezo mizeku 27 13886 0.86 t pusu madiku 87 6132 0.68 e hanu dabuno 43 1586 0.31 g duki buduse 70 24573 0.08 s sehi kotoko 29 19580 0.33 r nohu bamobu 17 21960 0.84 v pabu moneka 59 19992 0.6 k nire tipiku 22 14809 0.93 t natu pibosu 12 27303 0.77 m nado bobodo 82 16062 0.91 t pori nibimu 67 11611 0.08 b buna totisu 59 10501 0.01 f nudi sopase 41 24059 0.23 i baha busido 40 11670 0.23 d pire kisoni 57 3218 0.88 t heme numika 34 29229 0.07 z sahe neporo 60 7114 0.14 d sizi kokaki 56 7304 0.87 d ruko nozeno 13 8138 0.18 m paki zokora 33 31160 0.95 f kebi nanubi 64 31910 0.96 j nopa zatodu 76 27626 0.09 s binu makadi 79 23282 0.83 q mume rohote 53 197 0.22 e kimi teriha 50 23046 0.75 i bado ruhupa 74 9895 0.78 j sane duzaza 53 370 0.38 h bepi basade 19 9016 0.15 v kezu radeha 93 221 0.3 o rudi humiba 77 11957 0.07 w buhi mesodi 74 14908 0.49 d rusi ditazo 27 1696 0.69 h baza dizobi 85 9141 0.16 i ruho zesisi 34 18299 0.24 u rosi tihuru 71 30298 0.71 b tuho zorabe 19 7552 0.96 s nuda dunuhu 46 21332 0.61 s zuhi bemino 67 11944 0.9 b rebo pehiha 95 3458 0.47 f raka dihapo 53 23580 0.76 i peza raneto 27 18590 0.6 e tedu hobiku 28 11023 0.09 c pebi danosu 96 10745 0.59 w hipo rasere 60 25593 0.39 z mepi zakori 32 17097 0.85 a konu ronobi 89 25869 0.67 p zota zemira 23 10946 0.35 p botu rumonu 33 292 0.98 h dobu kusuri 37 3612 0.76 i rosu doheki 50 20628 0.03 e huzi nubuno 98 7456 0.48 s soku nikone 39 4463 0.3 i natu bisira 90 1086 0.17 c hebe nebapo 99 26179 0.49 k nebu zonasu 22 26818 0.88 m kabi pameso 77 20504 0.15 z soni motasi 30 29176 0.56 q kizo zunahu 71 5395 0.62 s mipe daheso 11 25815 0.53 b bike poroki 16 10136 0.48 o tari rekunu 79 15374 0.24 w hasu ruziku 68 18599 0.59 u siki demora 25 4867 0.39 w niso rebuzu 62 2939 0.73 e samu hesidi 44 28666 0.15 f kutu meritu 72 18227 0.11 g bota basebo 52 26297 0.87 v nare rubeha 21 23700 0.23 x zupo tamope 35 20235 0.89 s dote mokena 22 26930 0.56 k nudo risuni 60 30391 0.72 o kano zosaka 46 15851 0.84 g kona sehuno 0 31563 0.77 s hudo neriki 77 15903 0.72 z piru ribado 67 991 0.21 v doki mirero 53 206 0.9 s boda mihube 92 758 0.72 v mubu zadamu 9 26137 0.6 b ridu tisese 39 12161 0.16 d puna bipide 71 12444 0.96 e poza parazo 84 25988 0.03 y bosa tiheke 42 23304 0.85 m bido hadase 1 9209 0.88 l buba heriko 17 16297 0.29 f tika zihuto 91 11536 0.66 m zibo dosano 8 19261 0.65 q bume bitani 52 15806 0.85 e sode ponuzi 14 31313 0.64 r kope kerina 22 14761 0.02 c heko kehero 82 9234 0.3 d sesi nepare 76 1498 0.1 i hume rudada 92 30563 0.58 p hure zezeka 39 15061 0.68 v niti zidomi 45 24351 0.96 d bume birute 66 29611 0.38 p mumu retepe 63 3833 0.95 e tepo duhesi 70 21775 0.58 d hini damona 81 7115 0.23 d paza bediza 45 13493 0.21 q kamo dusaza 39 8713 0.3 o dota sinire 15 8170 0.76 x mira kiniki 92 23927 0.44 i suke soteku 21 18955 0.89 n butu senupo 45 5853 0.2 r tadu ponapo 14 1230 0.43 f peki nihake 18 7774 0.08 g muno pamipo 82 36 0.01 t rato monedu 23 17765 0.37 v pamo sesota 0 14763 0.39 h kopi rebene 27 10944 0.78 k niro senopi 72 30924 0.19 h kara hebatu 33 550 0.59 a raha roturo 43 25786 0.17 o dute rotado 37 19800 0.45 j dede haziba 13 29096 0.1 b hepi rirutu 40 28220 0.71 l mepo tuzubo 13 20197 0.81 k nenu kudupi 12 22538 0.29 x kine kakase 27 19482 0.17 z kuke kimuba 2 12425 0.66 z reki miketi 11 14873 0.87 q meti dezomo 99 21331 0.53 u tedo hemuku 86 30291 0.98 u pube kimiti 96 14670 0.16 m sidi sameta 52 24603 0.15 p redi porebo 26 652 0.41 m taru hopite 67 13802 0.96 y bena kumetu 10 29883 0.25 t mato sasisa 63 5610 0.07 p zono dohupu 7 24869 0.14 b dota nabire 33 11780 0.55 j mono tapozu 2 3277 0.5 g hosi katesa 45 20510 0.04 o neba mekuza 70 27780 0.44 y hesa beketo 1 28908 0.95 x boha meseko 43 19271 0.14 f pino sorozi 86 9592 0.31 d mima buzozu 49 30707 0.22 e pipu zakema 50 20171 0.19 l reno bizehi 38 7518 0.83 w nahi nohibu 3 19973 0.42 a zuke notipu 83 25146 0.39 n sune nisene 27 31767 0.88 x dira muhora 91 15657 0.09 a sado hiduba 63 3701 0.55 l doba bisupu 71 9891 0.06 p dera nozehu 68 19281 0.45 p side mekura 61 23190 0.74 j pete zotohi 19 11313 0.19 k peru betoke 18 26651 0.04 b bote sitamo 26 29092 0.94 q roza tizuse 73 1269 0.09 k nedi takumi 16 23546 0.46 z saki zobaho 2 10363 0.85 d damo hipihe 83 2278 0.26 u zoke bukazi 43 14855 0.11 e boki tukezi 17 17815 0.79 f heho nenana 62 19480 0.84 a tada tuzoti 76 16140 0.64 n mohe teroza 17 20748 0.54 z peta disizo 80 16502 0.67 h zibo pedome 47 22353 0.57 i bizi tinezu 78 4940 0.75 f kere pezebu 26 17667 0.23 s kobe dunope 44 31573 0.16 o zupu tutapi 78 9819 0.73 u zuno zetenu 52 31832 0.04 n papo zodupe 4 11291 0.59 a sute bokose 32 31177 0.42 m nubo zosake 81 24108 0.14 t zipi temisu 64 1299 0.33 h pira nisobi 51 9027 0.22 n podu nukoho 45 13218 0.53 d ruta dedanu 32 12977 0.05 k boku depiro 14 17363 0.35 f mine keboza 30 20780 0.7 w bori nibake 89 15247 0.1 u rono hidupe 90 28956 0.73 k tiso muhiha 17 31642 0.57 v sino kinera 1 7393 0.72 d zabu rupuzi 70 12378 0.43 t sazo tamari 13 31628 0.39 c suni dudezu 57 30446 0.81 w miso bimupi 39 9546 0.72 r kene rabipa 1 31545 0.56 n maze hodubu 48 31998 0.23 l hehu soketa 50 5906 0.41 e nibi zereki 49 16560 0.16 w taho haruho 62 21709 0.41 p rubu rotiha 52 895 0.39 o kuti zinomo 17 17680 0.18 p poma nepiko 22 1598 0.92 w kapa nizime 62 23972 0.2 u bibe surepu 86 15437 0.67 s kamo dahora 65 27558 0.45 c dopu satute 31 27328 0.81 o zota neridu 89 16874 0.3 r zode potemi 25 7907 0.75 i topa buhimu 76 14874 0.2 t rabo zodezu 31 23180 0.61 l bumo sorezi 90 19850 0.49 i doru kotutu 3 27055 0.71 c homo sutahu 23 12941 0.58 u sosu hezora 8 20491 0.29 i teha birada 90 21894 0.62 v heri nohadu 46 15829 0.33 e bezi disehu 71 2982 0.72 e zumo muhumu 93 31570 0.74 d mazi zusiki 7 3444 0.92 d teri tibani 74 30959 0.87 b nuda sanoha 91 30767 0.33 w sete zabihe 0 12822 0.05 u teto purura 49 6402 0.25 p nusu kodudo 0 2846 0.52 p teri tukaki 74 20759 0.43 f kopo darode 64 23582 0.84 l nido pihoti 48 12102 0.28 r buku kobase 15 7495 0.32 a bomo nutoze 43 31025 0.6 c tebu sosuhe 4 14723 0.41 s daho zutipa 85 24521 0.13 l rara medabi 69 30713 0.15 f mehu pabamu 34 1387 0.54 j rema zasano 99 19272 0.73 i mena zopezo 61 11583 0 u puto teposo 43 1121 0.51 t rezo repibi 92 30100 0.11 o nope kidiza 72 29344 0.99 t botu mimozu 54 25249 0.41 q ruza bunari 28 14640 0.37 h mire kerizu 70 7159 0.56 l somu tinuda 39 8631 0.43 c duni mareba 96 871 0.19 v sedo ketisa 11 21748 0.55 b nuna sitima 65 1273 0.31 w zaho zekose 51 30226 0.01 y hodu bidoti 57 5599 0.3 l bero pomotu 71 31324 0.99 h rasa poritu 16 4263 0.46 n rimo nadusi 0 2985 0.6 j daka kedepu 9 23823 0.46 g bubo kusuzi 26 10351 0.49 n sere kopiri 64 14923 0.85 c tupo zotoso 40 10263 0.68 z kada sekopi 7 19867 0.94 n saki basede 45 5988 0.18 w nire nazobo 90 1396 0 k deki zurudo 80 20065 0.81 v bana kizumo 32 14740 0.27 x zoke zebude 70 25527 0.24 l huso tikisi 89 4538 0.72 e puho sidizu 30 7409 0.16 p podo banemu 24 2709 0.35 a napa zarozo 43 4515 0.01 m nure hibesa 67 9136 0.7 b muzu dasiku 41 9122 0.78 h siri kadedo 8 14152 0.72 v dote dizebu 35 4613 0.76 y hasa sobapi 4 21584 0.17 l puba mepepu 61 14946 0.49 e neri himisu 44 12672 0.73 r mibe sotasu 92 11013 0.83 u tabu ditamo 21 12086 0.29 q medo dusonu 32 6467 0.51 i sipo nomuka 99 9750 0.19 b rizi tohoka 62 21047 0.96 c pepe benoda 18 31320 0.89 j peke rozibu 38 21914 0.91 k timi bebubo 97 20329 0.23 x naki ziromu 1 24029 0.61 l sebi hotihi 42 29247 0.62 g tupi rohemo 22 1570 0.78 v humu sudidi 4 26277 0.99 w huri benita 74 12944 0.47 b mapu nekadu 5 8664 0.41 h tono desata 46 22540 0.98 o sema zuhupe 6 4794 0.22 v zike dadape 2 23929 0.8 m pake sahati 74 18136 0.78 r mato kahimi 62 30807 0.01 q neno sikune 58 31626 0.8 n meda kuheti 1 29637 0.8 t bodi podero 75 13605 0.39 f boti radaso 23 31017 0.44 c peho raropu 74 31617 0.21 x rupu makamu 47 26367 0.88 l tehi mutato 49 5289 0.12 s keri disina 67 245 0.17 y rudu koboke 8 16555 0.76 y zike pumaso 91 31450 0.77 r peme zurero 75 12808 0.01 l same zozusi 43 24124 0.94 g saru nuhumo 80 2906 0.91 t doto sirima 28 7251 0.66 k riha kunohu 37 1638 0.34 e sanu buruse 14 24371 0.56 g neko senano 80 9197 0.88 k reso takese 42 11902 0.86 s ridu nupebi 87 346 0.96 z beme tisimo 13 13203 0.97 p rori rudura 94 7723 0.39 r moba bikano 36 28731 0.21 z ruze patiko 94 5229 0.45 n kitu ropoha 66 28425 0.69 m kuro bisika 22 12129 0.93 q nimi bohude 84 7276 0.09 b zuha kuzepi 11 28249 0.31 h rasu pihune 88 6993 0.44 d mohi bobihe 2 23586 0 x zaka ditaho 72 6825 0.65 x beki sutose 15 25643 0.98 b pine tuzusu 20 31058 0.92 f hure rezaba 28 11839 0.01 u kaba surida 71 4463 0.91 z muni kadedu 23 684 0.79 n bode tohibu 75 26810 0.71 j puhu dunuba 26 29658 0.14 f bano sozeko 96 28529 0.23 x rini badobe 91 28562 0.36 v tizu zunena 50 4402 0.85 t duma baziba 78 18875 0.06 q damo badami 68 15334 0.91 n ruzu deteso 88 20031 0.9 d ranu rekuno 49 25885 0.43 p boti tebizi 56 18000 0.56 o noze koruta 41 11042 0.34 c mahe tenaho 9 14022 0.13 t kubu noromo 51 1248 0.32 h huze supopi 14 14574 0.03 h nida zehiho 35 19626 0.34 y muru pezobe 89 8101 0.73 m ruti boropu 17 21205 0.8 q pese zumape 80 25727 0.48 m pine mokoso 10 14619 0.31 k teho hatede 68 17620 0.53 b duti dokobe 2 30466 0.54 u rize zudebo 95 11311 0.59 u pamu subiho 72 4914 0.83 q komu deberu 3 9432 0.18 j nibe pusoso 25 27491 0.64 l ranu hakoma 99 25028 0.04 m sepa tireha 75 9170 0.01 o dodi tazibi 10 11284 0.52 l puhe riroma 81 742 0.44 t bemi zobiso 29 22468 0.02 h medo danuno 23 30068 0.93 a raki zaresa 64 22818 0.52 i tuzu motemo 57 957 0.09 v sezo rumebu 72 10556 0.4 c mede hiriho 82 19360 0.58 i dosi bitiro 71 5727 0.74 n sono hipoto 50 24261 0.39 e hasa kamibe 78 10463 0.19 w zumo musoha 53 26005 0.56 t nimi mezusu 99 10575 0.21 k heda hepako 81 24602 0.66 o padu zemute 18 3495 0.52 j tike hidepi 26 20020 0.08 e tidu nokoni 66 27576 0.69 f kiru hatete 76 24918 0.28 e pome hezati 24 14830 0.92 t sisa tetesu 46 13663 0.32 a taki morebu 92 23772 0.95 r zoru baseso 5 18114 0.7 e poda dedura 13 10221 0.45 g soze bokusi 17 25736 0.29 u sotu honemi 53 28327 0.6 l sope dabaho 51 4829 0.95 b pose buhase 72 9197 0.76 z hasu runeko 20 19385 0.78 r bume bidami 2 23866 0.1 x nese kekose 12 6241 0.22 n beti tedupa 39 18670 0.42 e soho sadobi 14 14110 0.21 d kine sozanu 35 17621 0.27 l nere norora 99 3385 0.11 g baha mahime 58 18723 0.84 n reku pehuta 33 30028 0.32 k duso huzazi 99 28909 0.52 u zese tododu 84 21388 0.23 d hozu puzenu 92 31500 0.43 m tadu mupina 20 18277 0.42 t nitu hepesi 4 3918 0.31 o momo zekure 31 3472 0.1 m huno pipidi 20 22340 0.65 u bobe kepuru 26 16006 0.17 h nedi turuzi 70 22620 0.56 h nami rodotu 96 1298 0.63 u mapi hotipa 29 28337 0.67 r hana zapedu 60 29296 0.12 h soza dibata 44 28804 0.66 l boka hodonu 12 15682 0.9 i done kobehe 1 21526 0.91 e bahu nihaze 16 17990 0.78 p poti bonode 6 8765 0.62 z naku bazopu 28 23379 0.37 d deko nukeno 15 17718 0.2 n saba zazeso 80 27677 0.27 f suzi tihubu 75 26352 0.1 e hoka pidene 41 4423 0.46 u bubu rizepu 8 29575 0.2 g sonu nisoza 85 6003 0.49 x rato nimebe 60 20176 0.77 o miso mumero 91 20726 0.79 s huzu zosume 24 26388 0.5 q tuma momira 33 2791 0.43 j kipe katuso 48 15984 0.28 o sopa pororo 4 2255 0.28 o suzu zanona 1 11665 0.91 n masa titize 95 10846 0.02 o raba sakiku 84 3752 0.85 r dape tonupi 45 2009 0.97 i kika nohuta 27 12468 0.5 g kuke zukehu 81 11875 0.03 e kose tahomi 96 18087 0.56 e puta romisu 60 16289 0.79 a hapa hatani 59 28315 0.62 f teka pobozo 13 5710 0.09 b bute bademo 54 29080 0.84 n tize bodito 76 23413 0.2 c bazi bepizo 16 16804 0.78 d suko husanu 4 9666 0.1 z ruda pimipi 24 484 0.28 x simo kumita 42 21612 0.1 f kati nonute 55 17183 0.45 g nutu nibido 44 9715 0.89 b zupe dohado 63 11846 0.67 x sara mubomi 43 28317 0.16 u kuma habida 8 22401 0.3 t nesi mosuhu 37 25252 0.76 u tiso riseru 18 22899 0.17 k kuta sozoza 55 17392 0.44 c situ bobebi 28 16768 0.54 u nura zasuti 67 1648 0.75 t posi kerupi 78 25300 0.99 m tudu bibibu 88 5897 0.65 f dope sopuru 28 27989 0.48 o zodi pemeru 99 12600 0.1 a rere butoma 66 18909 0.27 o dito mezisa 76 17299 0.95 a zoda pusimi 20 24732 0.38 w nazu kodobe 2 19116 0.58 u tide sipusi 26 30487 0.83 q nibu sopoze 31 30850 0.05 b teni hapedi 12 30467 0.43 g rani tituti 35 17369 0.41 i sizu suhuhe 65 22128 0.9 x deto nirobo 64 9517 0.28 k nama kiduhi 62 31970 0.41 z hiki roromu 48 6787 0.29 o rohu komenu 88 16291 0.05 t puki dusubu 92 20864 0.11 m butu bupohi 69 15306 0.54 c rapo hisasa 51 2162 0.82 u zato nidoru 53 3699 0.16 r hoda serota 36 12821 0.43 n keho terunu 79 19226 0.19 a hore hupiro 10 12978 0.89 d bipe hipaku 34 27051 0.46 s bude mupoza 96 26363 0.49 r zani huniha 39 6270 0.67 b kadi mekanu 37 4834 0.96 f binu heruhe 67 17923 0.49 y kute tisobo 35 24327 0.17 a zite sunori 26 10018 0.6 q kiri humiru 15 15396 0.14 d beke hituda 56 15679 0.48 a noni renani 69 6850 0.19 k miti hadeba 20 5746 0.57 m kabe kadeto 39 23305 0.73 n rinu kohipa 56 31150 0.53 v hama rebudi 21 13411 0.63 e raru buhoko 6 13036 0.56 u depe kokima 40 23790 0.71 f noki semara 52 27888 0.17 x doti sudiku 31 11314 0.66 l sima riropo 25 3176 0.61 q zabi potike 73 24392 0.3 i kehi nomata 2 17914 0.78 q tipu poromi 18 30619 0.64 m hidu nedemi 28 10856 0.48 q subo nomobu 86 8987 0.25 n mono namadi 90 2417 0.33 e pira popuma 11 13988 0.93 k ribe mariba 24 23411 0.07 i tobe simetu 51 12034 0.59 n haba durobu 40 6932 0.25 t reku kubedi 2 13902 0.1 k sara sasohi 94 28531 0.51 w keme katebo 9 24324 0.01 b miti bimopo 43 16498 0.7 e kupi matome 68 26838 0.55 r tese mimepo 78 15280 0.51 n roke mudada 60 15715 0.1 h nuza tazido 51 4225 0.2 c zidi sadade 18 6914 0.57 z sade rututa 79 24314 0.82 d zito ripuda 89 25927 0.43 v suro mamake 29 28523 0.8 i mozo nahabi 96 28557 0.81 u doko raname 88 10969 0.43 e pimu zezusi 4 13487 0.32 u kepe bimosa 96 15772 0.72 u robi naraha 21 7799 0.1 d nabo zibite 10 12348 0.53 o ruma tirozi 53 30456 0.86 e boto serima 86 16291 0.49 e bumo pidiso 58 6581 0.98 b puke hirina 79 14244 0.24 h babi hehime 61 24111 0.18 r tita pabeda 53 693 0.66 u poho namobe 21 17110 0.38 l tumi kuzebo 8 30277 0.68 l meha nizeno 90 455 0.19 g zine badano 85 1596 0.01 r size dutuso 45 8319 0.1 d hure mihano 88 26142 0.57 w sohi numase 33 21847 0.37 s tami sazupo 52 26897 0.2 r karu nitomo 94 18527 0.19 g zoro domepu 39 4748 0 c hona tuzuna 31 14068 0.43 j ronu situki 21 18138 0.01 l dose huripe 13 28831 0.48 g keti satudi 36 8543 0.55 v hadu pikihi 31 29133 0.21 y rumo zikade 74 14025 0.56 n taze kadube 69 18230 0.7 f renu haduho 6 16313 0.16 q todi metuhu 21 2360 0.59 e rika nahade 7 8079 0.9 t siru mikuse 99 27675 0.63 x bazu tesahe 71 31699 0.06 g samu mobosi 65 29049 0.43 n sisi hunazu 69 19197 0.14 l moze sudino 64 27740 0.64 q neza honupi 18 19611 0.9 h zizo huhoha 48 2059 0.68 r hapa puzeni 25 19052 0.81 r sohu pozime 13 10944 0.12 u nuke bisesa 3 1695 0.69 d hoki rokane 4 14723 0.69 c dihi sorezi 85 30488 0.35 w dite rokazo 24 13595 0.98 p puka zemobo 21 26467 0.47 f tiri kareke 17 14067 0.6 q bino kenuhe 85 266 0.14 y hese tutibe 26 20074 0.33 w bake maponu 9 12123 0.96 f huro romara 97 3115 0.37 o sote takome 53 25175 0.32 u hera bemahe 26 22774 0.34 c puki tadimu 46 16639 0.39 l zopi dahusu 5 269 0.41 n puba binate 97 6343 0.37 f rati miduma 97 12371 0.43 b poza kudoda 30 11572 0.56 t topa dehede 96 10988 0.89 f kede dibezu 57 14364 0.28 e zudo zepeme 86 24974 0.67 v kope bizuso 85 18947 0.59 a poti kubana 81 21510 0.96 e zami ripuru 70 30274 0.08 y zida mazeha 64 3269 0.34 a puba kumoho 91 2266 0.04 n zeto momata 88 5075 0.56 e sina totopa 47 23577 0.94 o rine toraso 5 26617 0.46 x kohe risozu 65 23127 0.26 j nepu dedisi 11 15081 0.83 w rida sekedi 56 237 0.69 b hopo somosa 66 20878 0.5 a nene sodusi 86 30633 0.27 a ribi mademi 59 21498 0.99 d dira reture 89 1942 0.16 b maso rusuko 40 27613 0.48 v sani hepama 76 11205 0.42 z hupi durobu 11 24890 0.09 u tupu ditute 56 18701 0.23 p hidi nanapa 64 14720 0.61 s bono koteho 72 20502 0.73 l supe pehiru 55 26916 0.56 p riza nukose 87 22857 0.69 y sapo takeso 6 28840 0.13 z risi pesazi 8 15857 0.16 x boze dehiba 35 3542 0.02 o kene sobada 95 23655 0.28 l kupi rusodu 84 10773 0.6 w boku kakosa 72 9100 0.12 p kaha kasate 14 24717 0.38 g dube naputu 98 28402 0.55 p dati napomi 93 16798 0.97 z tenu ponama 45 13351 0.15 y nazo mediki 36 26563 0.84 j meke kudite 94 4899 0.31 q rimi reneka 40 5659 0.71 i hehi dapimu 65 16273 0.04 w nupe zitama 38 19982 0.01 w sihe ruzuko 22 21398 0.23 l tipi deheze 9 22935 0.47 f beze kokume 98 12011 0.14 y tide tazupu 63 13805 0.63 t sosi tipizo 86 24025 0.44 q zeni bokosu 71 16296 0.29 g dobe karezo 37 25650 0.34 v moti metuho 69 24716 0.4 p dapo zasamo 53 18792 0.69 g repo podara 56 18777 0.98 r bepa tihani 66 27583 0.87 y moso kihoku 83 14292 0.06 t medu sedusa 98 27879 0.88 s pudo sihone 86 4072 0.8 k nibe munoko 34 14185 0.64 z muke zitobo 96 23262 0.94 g duba mitate 69 16805 0.41 w rosa hazimo 63 17376 0.88 l daro nodubo 5 21587 0.65 h dizo puriro 68 4838 0.24 l hebi nemipe 75 21419 0.42 a hike bomaso 91 27197 0.73 y roti hokuko 7 12359 0.79 p beha teseto 82 14060 0.74 k mute muketo 59 6557 0.19 s noza kitaki 18 22953 0.95 y mebo neneti 29 17617 0.92 l tina kupapi 62 28258 0.78 s netu rumuse 83 15978 0.16 o rame kuhano 93 16968 0.68 n maho debepi 35 19185 0.72 z kubo nomupa 64 23430 0.44 d mose tikudi 15 12058 0.66 x noto romisi 54 18267 0.42 r dape bodazi 0 15374 0.92 f metu kipesu 6 7730 0.98 b neti mamiru 36 27810 0.57 b tonu nidumu 94 22176 0.17 q mobo kezeke 32 31027 0.66 l tihi ridama 91 17518 0.86 m karu nanoro 70 3303 0.56 d paza renesa 57 28835 0.91 a rinu pomete 91 73 0.29 x boha hozenu 51 27216 0.73 y kuhu tureti 47 10540 0.19 r dabo mesusi 96 2212 0.66 a pima rumiko 29 11089 0.12 f dudo potezo 61 14805 0.41 f tore putuno 81 29614 0.84 w rusi notosu 92 9089 0.74 p nosu rokade 77 16362 0.38 l nide kekeso 40 6837 0.68 v miri timohi 7 23711 0.72 q riti rateti 16 7658 0.31 i hotu bemeki 49 21372 0.83 h kama midini 58 29494 0.58 x reku butiro 20 16504 0.6 b depi sibozu 34 25051 0.64 u dede duhoso 12 30055 0.88 q redo rodota 58 7204 0.61 w dubo nimuno 93 8977 0.71 v nuto zorika 6 5126 0.87 i maha zizoha 63 28767 0.64 a pihi namuda 36 5319 0.6 o bahu padehu 17 27501 0.73 x pize tabahi 67 24342 0.21 v bama ponato 31 30022 0.31 k domo pesepi 19 221 0.88 c muho dikata 49 19478 0.02 v zume torote 87 13346 0.93 v pobi duzobi 90 2235 0.37 v teri sizemi 50 14210 0.65 n bimu bamaso 30 18305 0.41 z tini hetuko 89 22224 0.82 m sano sibeno 60 19686 0.77 v ziso bahize 34 7540 0.09 i zunu hutabe 53 12170 0.81 m maru nemomo 33 18575 0.55 u tibo kunuri 2 1033 0.65 g mena nusude 12 2122 0.13 w dazi bekiha 22 11768 0.8 i soto pinepa 26 30657 0.97 m mapo keruke 93 8862 0.73 q ruro popuhe 96 3383 0.91 e kore ketuha 62 24506 0.62 b kera zameke 95 23979 0.02 i zaka honeke 49 24964 0.36 f behi dukepo 66 9553 0.67 c kimi tipame 24 28806 0.1 k tuka hehure 24 25330 0.06 e neke bamezo 52 8350 0.44 i tati mikeze 9 349 0.51 d hibu sezoro 70 23352 0 m rehe rebome 45 19348 0.02 w zezi sobupa 90 2320 0.02 k dotu nubadi 17 1171 0.02 b remo duzubo 45 24353 0.8 x pira didotu 65 28459 0.83 u kate hutudo 39 11404 0.84 e rika desomo 84 6336 0.66 k niku zuriza 41 31767 0.56 z katu sademe 58 31340 0.7 m sozo tasazo 98 15649 0.66 d hanu manupe 89 29285 0.85 f ride hurene 79 17277 0.67 s hati nebeko 2 26185 0.82 p konu buraru 81 9082 0.2 c nede tameni 29 20362 0.47 g bima ratihe 18 9327 0.01 d seka pozahe 6 24535 0.58 a nane bitese 68 24385 0.65 x hisa supaze 39 14718 0.03 k mita ritosa 15 7028 0 e debi huhitu 92 24179 0.17 r kosu dapaka 35 25575 0.65 s zitu zahusi 90 20081 0.77 k pibu kinopu 34 20384 0.07 m teha tukema 83 25737 0.71 y bemi sokibi 81 30640 0.69 l zose dotuze 77 19001 0.2 h notu korike 47 27387 0.68 u hotu nedeme 93 14617 0.48 e sika pukuza 99 23613 0.69 r setu ratipa 28 19818 0.15 d roti hikemi 47 956 0.57 z sudu mekabo 62 4956 0.06 v kuni takaho 71 29230 0.92 u dehu mazuso 20 240 0.96 l peni nihihu 95 18275 0.97 d nuku zedehi 78 22665 0.28 r sezi poseho 76 23736 0.94 f mane barizu 21 3673 0.88 m seto kumidi 98 6677 0.39 z zozi bosedi 94 25902 0.21 y hahe neneti 98 17744 0.55 p kisi bizase 84 23184 0.17 w kabo tisube 69 29611 0.91 c hapa rasira 7 14230 0.68 d himo rotuku 58 15869 0.94 e roze haharo 33 11156 0.54 y mesi dusubu 29 30226 0.81 l tuma zodihe 86 22895 0.77 p zosi huzunu 68 10071 0.56 f sure pipuka 81 2966 0.18 s buhu kapoku 43 28764 0.5 w hebu nupute 91 1081 0.04 p nasa nekeni 83 18396 0.34 t nini kepeto 15 19806 0.58 c bepo sazuta 67 20349 0.54 e tete dakene 58 29977 0.35 d rapo hodani 2 22166 0.9 i tabu bedera 30 12108 0.85 j buro sapeha 85 19329 0.13 d hero razeku 93 23944 0.92 o todo dedipi 28 24665 0.76 r heta mamaku 0 30241 0.5 s bodu hihani 10 10330 0.63 b bape zebaso 38 24917 0.26 f sunu zazozu 69 12708 0.42 k nusu menaso 60 28499 0.4 n semi domera 42 11090 0.86 k sope munozi 18 23193 0.94 j pimo bemibo 41 5699 0.51 t puka pekemo 15 8024 0.1 v none hatupu 41 6834 0.68 y time kuhomo 69 341 0.64 p nahe rudopa 46 18478 0.8 q ropu mamose 63 19714 0.14 z zune bahebe 90 1131 0.23 a puho dedemo 18 13739 0.45 w rihe harate 63 6033 0.74 c kati hokodo 41 20808 0.74 v rimo datesa 8 20483 0.98 s mita bideti 45 18028 0.96 k zame denemi 20 27297 0.08 e sori dehari 68 27525 0.08 i bedi tureda 38 27583 0.52 u ramu nabore 11 24943 0.28 z mema resebo 29 2945 0.57 z pahi dupade 62 9946 0.6 k zame ribaho 16 26199 0.01 v zime meseta 76 24820 0.57 r rara tatosa 78 6661 0.22 t kasu potino 53 24931 0.45 k bebu sehedo 68 26686 0.55 x kaha dudore 93 23703 0.88 p sera dopuko 42 10277 0.87 x dumi pahoni 16 30183 0.87 i puse ketoma 10 29473 0.41 r pobi zenasa 19 12268 0.82 u rero mahipu 58 10779 0.94 b nama morana 29 11339 0.22 l zosa sitena 67 31137 0.89 s doki hedisa 21 842 0.72 y tibe kisaki 2 30428 0.27 c sidu robese 46 7960 0.75 o kohu sitoso 66 16826 0.17 e potu suzeha 14 31614 0.38 s pona tukeda 52 7137 0.3 h bozu huzihu 40 19421 0.17 b zeno kuhado 73 21614 0.08 n nupa tabume 5 11625 0.13 y hahu mutube 64 29661 0.8 m saza kesona 28 4258 0.96 y tora soponu 15 22461 0.15 t nuha mademu 64 28799 0.96 m dobu maziro 21 10390 0.02 c runu pebamo 83 26712 0.23 b nire bapapu 4 25452 0.38 i mome nepute 56 1055 0.7 d ribu porohi 33 63 0.61 x tusu sadepe 35 18720 0.61 c nabu kokero 18 1369 0.16 m dohu ponuke 15 20173 0.39 x dohu sokane 32 28633 0.65 e sazu bukabe 95 4763 0.58 n pohe dapini 13 26618 0.96 d mito seniko 11 23039 0.53 h hodu beboti 1 5665 0.92 v zika dedize 48 16877 0.19 p rezi mosoki 78 16524 0.71 y hepi dokutu 19 19628 0.71 q kehi nidobo 64 13775 0.9 m supo nedema 49 23211 0.77 h dobu madara 94 17226 0.23 k rada sosori 50 19899 0.97 d beto ditutu 51 26501 0.29 t sini tapume 50 21459 0.91 f zuso bupoda 56 14101 0.81 f kude bakadu 87 11191 0.76 s moki pahudo 39 26539 0.68 z diza makepe 95 9585 0.79 p maze sisahi 86 8735 0.65 z zupu nerido 33 14777 0.47 g mumu kokasi 43 1916 0.6 e mipo pimuko 2 25119 0.64 e muso raredi 97 9150 0.25 l noma kobati 58 16822 0.15 k mudi zozoba 37 8817 0.52 k kede zamuku 57 25683 0.37 h muda mipini 49 11542 0.46 j mesi penati 31 3285 0.02 u kamo hisuse 61 21435 0.64 o pisi soraza 2 30877 0.21 k ripu kupazi 61 29807 0.7 f zubu danata 56 19062 0.07 q misu mudoni 45 27834 0.56 k nuko doripe 98 548 0.09 m biso pudeme 56 27723 0.87 t bede desepi 25 7233 0.7 g reri rakuse 69 6495 0.14 r batu donaba 80 15408 0.93 z sada risami 51 18864 0.65 z ruho nadohe 72 860 0.74 k dore harani 59 19285 0.56 g dizu didobu 50 13578 0.11 h zike kekama 99 18957 0.32 j pizi kahoha 52 10080 0.87 m kadu nusisa 15 7961 0.01 s rana sepiro 59 26571 0.05 u raki kurede 68 19565 0.07 f kubu basebi 27 14476 0.29 d kosi bonoha 6 24890 0.63 y kimu sudoki 9 3310 0.9 u soko hakomi 83 13182 0.95 s romi zobiti 89 24383 0.36 p boru bekini 68 6471 0.48 t pobe posumo 73 7392 0.83 e zona mesoza 46 4609 0.77 y dame zutasa 2 7377 0.2 s kita soboko 23 9033 0.12 u rama tuhoru 10 21094 0.65 q pose zedoma 66 8221 0.88 p miro pebabe 20 2018 0.01 h zutu nepudu 64 22015 0.19 d pino dubihe 6 15804 0.3 v zepa hakoso 50 24579 0.94 v zine dazate 42 28790 0.06 d suzi nerase 50 9446 0.44 f zenu hubizi 17 25195 0.88 q zare simebu 53 16026 0.78 o tara mokehi 29 14607 0.41 r zesu purohi 94 7568 0.15 u hata roraze 39 31998 0.35 v dipe mikada 53 29885 0.57 x zuha kenisu 52 9832 0.15 g hope sotase 21 18941 0.19 o tose kabeke 61 16601 0.32 r riti nebapa 1 1412 0.06 t zabe tezire 68 21160 0.55 x pozo meronu 76 15704 0.23 v kika pukaza 35 22965 0.87 c zika bazeda 30 15641 0.35 n keke zamimu 74 21194 0.03 s pomu bikoma 32 2961 0.88 y matu zuzoti 52 15304 0.61 i zaba bebanu 11 3116 0.14 r roki sokite 56 24733 0.52 k nati soripa 45 7158 0.41 s zumo hereke 25 14306 0.01 a moda botina 81 2479 0.19 d time posari 83 3326 0.53 v zote nenisa 50 28719 0.79 a kupo medizo 82 30130 0.84 f zabu pazati 50 21265 0.65 p sudi zikiro 1 17855 0.38 o tema tekizu 86 15356 0.05 a tana bikena 49 12375 0.65 x mize hipute 71 28328 0.73 d resu nosazo 84 7519 0.57 c paba tohopi 81 24021 0.72 i dome kunomi 23 20290 0.97 o poso tuhamu 9 19390 0.64 j rare zamisu 51 27392 0.2 o sosi dobeza 79 31498 0.18 x peta hisadu 52 29515 0.87 g tizo kusiro 30 11129 0.04 e radu rebeda 43 28367 0.58 r rase diroke 12 11446 0.59 e bonu kurami 25 3329 0.37 j kado rebeho 35 20619 0.65 r sode bituho 20 23666 0.07 v haza hasamo 20 20917 0.14 o besi pibosu 79 7611 0 s sabe tahudi 60 9066 0.09 x pomi depida 85 20441 0.93 z zete homumu 85 17133 0.36 p mura hizoni 83 23808 0.11 e rihi momusa 82 2364 0.22 o kapa dumipa 12 29711 0.13 a rahe tonepo 19 10905 0.6 o kopu tisuso 88 10957 0.81 n pipu meseki 67 21488 0.24 i tuku kahako 97 2771 0.51 m bezo donuhu 5 30555 0.08 a pesu zemiro 23 19390 0.68 z kera bunaru 95 26946 0.87 i pide komibi 97 22155 0.91 k tiro dehupe 35 906 0.49 g baza durono 89 10658 0.96 v heso kahoru 27 5387 0.06 y kosu sekume 60 10813 0.92 p rusa pamehu 54 1982 0.59 p seki dumubi 40 10799 0.29 l zura kihizo 50 14838 0 p zazu bipati 98 7181 0.87 b heto nikona 87 27519 0.45 k kubu pasuru 57 11018 0.28 f pubi rukodu 80 28626 0.42 q seda romede 51 19372 0.98 s zezu keruza 32 3339 0.63 k keri tuheka 32 17604 0.02 m puta petuba 15 18716 0.82 u zuki buzizu 27 22601 0.39 h rasa rusira 81 27758 0.03 t sose piriha 11 27605 0.55 k seta nasepe 47 3109 0.88 y tuke zatere 37 9971 0.33 b beba dinihu 24 14368 0.43 u doro dizezo 11 23209 0.01 k kipi sabobi 10 11799 0.82 g denu podatu 59 9912 0.85 o husu zamite 16 13554 0.08 d hepa mutota 98 25762 0.79 j dami niruno 36 22197 0.7 s zaho ...