HTMT_NNC_C1C2.pps - MN HC Ging vin Nguyn c Hong B mn iu...

This preview shows page 1 - 9 out of 47 pages.

Giảng viên: Nguyễn Đức Hoàng Bộ môn Điều Khiển Tự Động Khoa Điện – Điện Tử Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Email: [email protected] MÔN HỌC MÔN HỌC
Image of page 1
chương) chương) (14 tuần = 28 tiết LT + 14 tiết BT) (14 tuần = 28 tiết LT + 14 tiết BT) Chương 1: Ôn lại các kiến thức cơ bản về máy tính Chương 2: Các kiểu dữ liệu và thao tác Chương 3: Các cấu trúc luận lý số Chương 4: Mô hình von Neumann và kiến trúc ISA LC-3 Chương 5: Lập trình hợp ngữ ISA LC-3 Chương 6: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C Chương 7: Các thành phần cơ bản và kiểu dữ liệu của C Chương 8: Các lệnh điều khiển và vòng lặp Chương 9: Hàm Chương 10: Lớp lưu trữ của biến - Sự
Image of page 2
Tài liệu: Tài liệu: Hệ thống máy tính & Hệ thống máy tính & Ngôn ngữ C Ngôn ngữ C Đặng Thành Tín Đặng Thành Tín Introduction to Introduction to computing systems computing systems Yale N. Patt và Sanjay J. Patel, Mc Yale N. Patt và Sanjay J. Patel, Mc Graw Hill Graw Hill Kỹ Thuật Lập Trình C Kỹ Thuật Lập Trình C GS. Phạm Văn Ất GS. Phạm Văn Ất Giáo Trình C Giáo Trình C Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Hữu Tuấn Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo
Image of page 3
Thi giữa kỳ : 20% (trắc nghiệm + lập trình LC-3) Thi cuối kỳ : 50% (trắc nghiệm) Khác : 30% (bài tập lớn, bài tập trên lớp,…) Đánh giá Đánh giá
Image of page 4
ÔN LẠI CÁC KiẾN THỨC CƠ BẢN ÔN LẠI CÁC KiẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH VỀ MÁY TÍNH CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 1
Image of page 5
1.1 Các hệ đếm 1.2 Các khái niệm cơ bản 1.3 Lịch sử phát triển của máy tính 1.4 Các thành phần cơ bản của máy tính 1.5 Phần mềm 1.6 Các cấp chuyển đổi Nội dung chương 1 Nội dung chương 1
Image of page 6
Các hệ đếm Các hệ đếm
Image of page 7
Hệ thống số là công cụ dùng để biểu diễn đại lượng. Gồm 3 thành phần: 1.Cơ số: số lượng ký số 2.Quy luật kết hợp các ký số 3.Các phép tính cơ bản trên các số Hệ thập phân Hệ nhị phân Hệ bát phân Hệ thập lục phân Cơ bản về hệ thống số Cơ bản về hệ thống số
Image of page 8

Want to read all 47 pages?

Image of page 9

Want to read all 47 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 47 pages?

 • Spring '16
 • dennis

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern