HTMT_NNC_C7.pps - MN HC Ging vin Nguyn c Hong B mn iu Khin...

This preview shows page 1 - 15 out of 48 pages.

Giảng viên: Nguyễn Đức Hoàng Bộ môn Điều Khiển Tự Động Khoa Điện – Điện Tử Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Email: [email protected] MÔN HỌC MÔN HỌC
Image of page 1
CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN & CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN & CÁC KIỂU DỮ LIỆU CỦA C CÁC KIỂU DỮ LIỆU CỦA C CHƯƠNG 7 CHƯƠNG 7
Image of page 2
7.1 Danh hiệu 7.2 Các kiểu dữ liệu chuẩn của C 7.3 Hằng 7.4 Biến 7.5 Biểu thức 7.6 Các phép toán của C 7.7 Cấu trúc tổng quát của chương trình C Nội dung chương 7 Nội dung chương 7
Image of page 3
Danh hiệu Danh hiệu
Image of page 4
Danh hiệu là tên của biến, hằng, hàm… hay các ký hiệu được quy định đặc trưng cho một thao tác nào đó. Có 2 loại: 1.Ký hiệu 2.Danh hiệu Khái niệm Khái niệm
Image of page 5
Ký hiệu là các dấu được C quy định để biểu diễn cho một thao tác nào đó. Ký hiệu đơn: dùng 1 dấu để biểu diễn một thao tác VD: +, - , *, /, %, =, >, <,… Ký hiệu kép: dùng 2 dấu trở lên để biểu diễn một thao tác VD: ++, --, ==, /*,*/, >=, &&,… Ký hiệu Ký hiệu
Image of page 6
Danh hiệu là các từ khóa của ngôn ngữ hoặc tên của biến, hằng, hàm trong C. Gồm từ khóa và danh hiệu. Danh hiệu Danh hiệu
Image of page 7
Từ khóa là các danh hiệu mà C đã định nghĩa sẵn cho lập trình viên sử dụng khi viết chương trình VD: int, double, char, if, for, while, sizeof, typedef,… Lưu ý: - Từ khóa phải được viết bằng chữ thường - Không dùng từ khóa để đặt tên cho biến, hằng, hàm,… Từ khóa Từ khóa
Image of page 8
Danh hiệu là tên của các hằng, biến, hàm,… Có 2 loại: Danh hiệu chuẩn: do C khai báo và thiết kế sẵn VD: printf, scanf, main, Danh hiệu không chuẩn: do lập trình viên khai báo và định nghĩa khi thiết kế chương trình VD: double a, b, c a, b, c : danh hiệu không chuẩn Danh hiệu Danh hiệu
Image of page 9
- Không trùng với từ khóa - Không trùng với danh hiệu chuẩn - Ký tự đầu phải là chữ hoặc dấu gạch nối VD: a, a1, a_1, _a, A, _A, _1, Case, … (đúng) : 1a, 1_, case, a 1,… (sai) Nguyên tắc đặt tên Nguyên tắc đặt tên danh hiệu không chuẩn danh hiệu không chuẩn
Image of page 10
Các kiểu dữ liệu chuẩn Các kiểu dữ liệu chuẩn của C của C
Image of page 11
C có 4 kiểu dữ liệu chuẩn: char, int, float, double. Mỗi kiểu yêu cầu về bộ nhớ và tầm trị KiỂU KÍCH THƯỚC TẦM TRỊ char 8 bit -128 ÷+127 int 16 bit -32768 ÷+32767 float 32 bit 3.4E-37 ÷ 3.4E38 double 64 bit 1.7E-307 ÷ 1.7E308 Tổng quát Tổng quát
Image of page 12
char là kiểu nguyên 1 byte, có thể giữ một ký tự hoặc giá trị 8 bit. Mỗi bộ dịch C có quy định khác nhau về tầm trị của char VD: char c; c = ‘A’ ; printf(“%d”,c); char c; c = 65; printf(“%c”,c); Kiểu char Kiểu char
Image of page 13
int là kiểu dữ liệu số nguyên, kích thước số nguyên do máy quy định, đối với máy PC và bộ dịch Borland C/C++ thì chiều dài của kiểu int là 16 bit có dấu.
Image of page 14

Want to read all 48 pages?

Image of page 15

Want to read all 48 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 48 pages?

 • Spring '16
 • dennis

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern