Course Hero Logo

Radio Broadcasting script 2.docx - 1 2 3 4Filipino Radio...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

Pageof 6Radyo Uno QuatroFilipino Radio BroadcastingSetyembre 8, 2014SFX (LASER)SFX ( INTRO) (LOUD TO ESTABLISH)PRESENTER: MULA SA BULWAGAN NG MGA NAG-AAPOY, NAGLILIYAB, ATNAGLALAGABLAB NA BALITA. RADYO UNO QUATRO, RADYONG MAS MABILIS PA SAALAS-QUARTROSFX ( OBB)ANCHOR 1: ISANG MAGANDA, MASIGLA, AT KAAYA-AYANG HAPON, BANSANG PILIPINAS.ANCHOR 2: NGAYON AY IKA-WALO NG SETYEMBRE DOS MIL KATORSE. AKO SI LUKELUZANO, KAAGAPAY N’YO SA BUHAYANCHOR 1: AT AKO SI KAITHREEN CRUZ, TAGAPAGHATID IMPORMASYON SA INYONGMAINIT NAHAPON. (SFX: LASER) ORAS NATIN ____. ANG ORAS NA ITO AY HATID SAINYO NG _____.SFX (HEADLINES)ANCHOR 2: SA ULO NG MGA NAGBABAGANG BALITA-OPISYAL NG PALASYO, NAKIPAGSIKSIKAN SA MRT.- DOTC, NAGHAHANAP NG BAGONG MAINTENANCE PROVIDER.-ENRILE, SINUSPINDE NG SANDIGANBAYAN.- SA BALITANG PAMPALAKASAN, KISAY, DINAIG ANG ISMAEL MATHAYSFX (LASER)SFX (BACKGROUND 1)1234512345678910111213141516171819206
Pageof 6Radyo Uno QuatroFilipino Radio BroadcastingSetyembre 8, 2014ANCHOR 1: MRT CHALLENGE, PATOK SA PALASYO, KAYA’T MGA OPISYAL NITO,NAKIPAGSABAYAN SA PAGSAKAY SA MRT.ALAMIN NATIN ANG BUONG DETALYE KAYSANDER LEE. SANDER?SFX (LASER)SFX (BACKGROUND 2)REPORTER 1: NAKIPAGBUNUAN SA MGA TRAIN COMMUTERS SINA PRESIDENTIALSPOKESPERSON EDWIN LACIENRDA AT DEPUTY PRESIDENTIAL SPOKESPERSONABIGAILVALTE SA MRT AT LRT.AYON KAY LACIERDA, NAGSIMULA SILA SA NORTH AVENUE NANG ALAS 8: 24 KUNGSAAN PUMILA SILA PARA MAKAKUHA NG TICKET.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 6 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
Ms. Salonga
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture