{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KAUNA-UNAHAN SA KASAYSAYAN.docx - Fidel Ramos Kauna-unahang...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Fidel Ramos Kauna-unahang Protestanteng pangulo. Manuel Quezon Kauna-unahang pangulo na nanirahan sa Malacañang. Kauna-unahang pangulo na nanumpa sa labas ng Pilipinas. (Washington D.C.) Kauna-unahang pangulo na nagbigay ng State of the Nation Address. Joseph Estrada Kauna-unahang pangulo na nanumpa sa labas ng Maynila. (Barasoain Church, Bulacan) Kauna-unahang pangulo na na- impeach . Ramon Magsaysay Kauna-unahang pangulo na nagsuot ng barong Tagalog sa kanyang inagurasyon. Kauna-unahang politiko na gumamit ng campaign jingle . Kauna-unahang pangulong gumamit ng Bibliya sa kanyang panunumpa. Rodrigo Duterte Kauna-unahang pangulo na nagmula sa Mindanao. Kauna-unahang pangulo na nakakuha ng 91% na trust rating sa unang linggo ng kanyang panunungkulan. Kauna-unahang septuagenarian na pangulo. Benigno Aquino III Kauna-unahang binatang pangulo. Jose Miguel Arroyo Kauna-unahang gumamit ng titulong First Gentleman. Hadji Butu Kauna-unahang Muslim na senador.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}