Course Hero Logo

ØP A - Obligatorisk aflevering 4.docx - konomiske...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

Økonomiske principper ANikolai Manthorpe Teilmann24/10-2017Obligatorisk opgave 4Opgave 11.1 Forkert. Udsagnet er forkert, da engelkurven for et inferiørt vare, har en negativ hældning. Logisk set vil efterspørgslen falde som følge af en stigning i indkomsten. Matematisk set, skyldes det, at hældningskoefficienten for en engelkurve for et givent gode er lig med dens indkomstelasticitet, ogda vi ved, at indkomstelasticiteten er negativ for et inferiørt gode, så er dens hældning altid ligeledes.Et inferiørt vare er defineret ved, at en stigning i indkomsten vil medføre et fald i efterspørgslen af den givne vare. 1.2 Korrekt. Udsagnet er korrekt, da substitutionseffekten altid er negativ. En stigning i den relative prispå en vare, X, betyder altid et fald i efterspørgslen som følge af substitutionseffekten. Folk vil dermed substituere væk fra den vare der stiger i pris og over til en anden vare. Substitutionseffekten angiver faldet i den efterspurgte mængde som følge af en prisstigning. 1.3 Forkert. Udsagnet er forkert, da ændringer i indkomsten ikke medføre bevægelser op/ned af

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 4 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture