Course Hero Logo

ØP A - Obligatorisk aflevering 8.docx - konomiske...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

Økonomiske principper ANikolai Manthorpe Teilmann28-11/2017Obligatorisk aflevering 8Opgave 11.1Eksternalitet er defineret ved en situation, hvor personers forbrug eller produktion af varer harnegative eller positive effekter på andre menneskers velfærd, og hvor disse effekter ikke erafspejlet i varens pris.1.2En negativ eksternalitet er defineret ved, at være en eksternalitet som påvirker andre menneskernegativt. På baggrund af denne definition, kan man derfor sige, at drivhusgasser udgør en negativeksternalitet på efterspørgselssiden af bilmarkedet fordi, at hver gang man kører i bil bliver derudledt drivhusgasser, hvilket stiller andre personer dårlige i og med, at de indånder de pågældendedrivhusgasser. Derfor vil forbrugerene have tendens til at køre for meget, da de ikke tænker overdet, selvom den negative eksternalitet med drivhusgasser bliver forøget. Optimummet vil derforheller ikke være efficient ud fra de samfundsmæssige velfærd.1
Økonomiske principper ANikolai Manthorpe Teilmann28-11/20171.3Ligevægtsprisen og mængden findes hvor udbud er lig efterspørgsel. Figuren ovenover kan denderfor aflæses til at have en ligevægtsmængdemængde på 2.000.000 stk. og en ligevægtspris på200.000 kr.1.4Efter hver bil skader befolkningen svarende til et velfærdstab på 100.000 kr. vil der skabes en MSB-kurve svarende til et tab på 100.000 kr., som jeg har illustreret nedenfor. Den trekant der skabes erdermed velfærdstabet, som er skraveret i figuren. MSB-kurven skærer udbudskurven i ét punkt, ogi netop dette punkt finder jeg Qoptimum, som aflæses til 1.500.000 solgte biler til en pris på 150.000

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture