Course Hero Logo

ØP 9.docx - konomiske Principper Obligatorisk opgave 9...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 7 pages.

Økonomiske PrincipperObligatorisk opgave 9Opgave 11.1Hvis staten ønsker at internalisere en negativ eksternalitet ved indførelse af en afgift på køb ellersalg af en vare, er det afgørende, at afgiften pålægges den side af markedet, der skabereksternaliteten.Udsagnet er falsktEn negativ eksternalitet er givet ved en eksternalitet, der mindsker andre individers velfærd. Dette kunnef.eks. være CO2 udslip.Med andre ord, så er problemet at markedet ikke tager højde for desamfundsmæssige omkostninger ved virksomhedens produktion. Her vil de samfundsmæssige omkostningerderfor være større end markedets, og det ville kunne give mening at pålægge en afgift på udbudssiden, da deter producenterne, der skaber eksternaliteten. Dette er ikke tilfældet, da politisk incidens ikke er ligøkonomisk incidens, hvilket betyder, det er den side af markedet, der er mest elastisk, der betaler afgiften.Lad os antage, at privatfly afgav en masse CO2 ved produktion. Derfor krævede samfundet en skat vedproducering af ét fly, men da privatfly er en uelastisk vare, i dette tilfælde, da vil forbrugerne blive ved medat købe den sammen mængde, selvom priserne steg. Det ville derfor være forbrugerne, der var offer forafgiften, og ikke producenterne selvom, det er dem, der producerer flyene, og derved dem, der forurenermest.Opgave 22.1 Hvilket slags gode er Prozac (privat gode, offentlig gode, naturligt monopol, fælles ressource)?For at finde ud af, om Prozac er en af de 4 overstående, da skal vi tage stilling til, om Prozac er rivaliserendeog/eller ekskluderbart.Et rivaliserende gode er defineret ved et gode, såfremt én persons brug af godet ingen indflydelse har påandre personers muligheder for at bruge samme gode.Et ekskluderbart gode er defineret ved et gode, hvor det er muligt at forhindre enkeltindividers forbrug afgodet.Da Prozac ikke er gratis for forbrugere at købe, da vil Prozac være ekskluderbart for de forbrugere, der ikkeer villige til at betale den pris, Prozac koster. Dog vil én forbrugers forbrug af Prozac ikke forhindre andreforbrugers forbrug af godet.Med disse overvejelser kan man konstatere, at Prozac er et naturligt monopol.Normalt har naturlige monopoler svært ved at opretholde sin position som værende et monopol uden patent,eller sikring fra staten, da monopolistens profit tiltrækker andre virksomheder. Derfor er det et problem forEli Lilly, at opskriften er offentlig tilgængelig, derved vil der være fri entry/exit.Derfor vil andre firmaer kunne producere Prozac uden de høje udviklingsomkostning, og ville derfor opnå enhøjere profit i det lange løb, da de gennemsnitlige udgifter ikke er ligeså høje.Vi kan derfor konkludere, imedens opskriften er offentlig tilgængelig, da vil handlen om Prozac være ifuldkommen konkurrence. Såfremt, Eli Lilly skal kunne sælge sit produkt, er hun nød til at imødekommefuldkommen konkurrence pris-betingelserne, som er MR=MC=P, dvs. at prisen for Prozac skal være lig

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture