Course Hero Logo

ØP8.docx - konomiske Principper Obligatorisk opgave 8...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

Økonomiske PrincipperObligatorisk opgave 8Opgave 1 1.1Definér begrebet eksternalitet.Eksternalitet er defineret ved, såfremt et andet individs handlinger direkte påvirker et andets individs velfærd, uden at der betales eller modtages kompensation. En negativ eksternalitet er givet ved en eksternalitet, der mindsker andre individers velfærd. Dette kunne f.eks. være CO2 udslip. Med andre ord, så er problemet at markedet ikke tager højde for de samfundsmæssige omkostninger ved virksomhedens produktion. Her vil de samfundsmæssige omkostninger derfor være større end markedets.En positiv eksternalitet er givet ved en eksternalitet, der øger andre individers velfærd. Dette kunne f.eks. være uddannelse, da uddannelse bidrager positivt til samfundet. Her vil de samfundsmæssige omkostninger derfor være mindre end markedets, da markedet ikke tager høje for de fordele, uddannelse bidrager til.1.2Argumentér for, at udledning af drivhusgasser udgør en negativ eksternalitet på efterspørgselssiden af bilmarkedet (vi antager her, at produktionen af biler ikke forurener)Dilemmaet ved køb af nye biler er, at det kun er forbrugeren selv, der får glæde af fordelene ved besiddelse af køretøjet idet, forbrugeren ikke betaler for den forurening bilen medfører, når den bliver kørt i. Derfor kan man sige, at forureningen for forbrugeren er gratis. For alle andre medfører en ekstra bil blot mere trafikkerede veje, færre parkeringspladser, og vigtigst af alt, mere forurening. Derfor vil biler medføre negative eksternaliteter, da de før nævnte ulemper mindsker andre individers velfærd. Ved en negativ eksternalitet er markedets fordele ved køb af biler større end de sociale fordele. Figur 1 – MSB vs. MPBFigur 1 illustrerer således, at efterspørgelseskurven for samfundet (MSB), der er den private efterspørgsel + eksternaliteterne, og da eksternaliteterne i dette tilfælde er negative, da vil samfundet efterspørge en mindre mængde af biler end markedet (MPB). Derved vil efterspørgelseskurven rykke sig fra punkt A til punkt B. Markedsløsningen er derfor, i dette tilfælde, inefficient. 1
1.3 Find ligevægtspris - og mængde.Ligevægtsprisen og mængden er på hhv. 200.000 kr. Og 2.000.000 for biler, da det er her, at udbuds- og efterspørgelseskurven krydser hinanden, og derfor her, hvor den udbudte mængde er identisk med den efterspurgte mængde. 1.4 Find det samfundsmæssigt optimale antal solgte biler og illustrer i et udbuds - efterspørgselsdiagram. Fortolk.Grundet den negative eksternalitet er omkostningerne for samfundet (MSC), ved producering af biler, større end for producenterne (MPC). Dette skyldes, såfremt producenten producerer biler udleedes der drivhusgasser, der forurener luften og påvirker andre individers sundhed, hvilket f.eks. kan forøge statens omkostninger til b.la. sygevæsnet. Derfor vil samfundets omkostninger være: producentens omkostninger + omkostningen af eksternaliteten.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture