Course Hero Logo

ØP obligatorisk opgave 2.docx - KU 12/10-17...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

KU12/10-17Obligatorisk opgave 2 Økonomiske Principper A Opgave 1 Angiv og begrund, hvorvidt følgende udsagn er korrekte:1.1En stigning i efterspørgslen efter mobiltelefoner påvirker ikke den udbudte mængde af mobiltelefoner i ligevægt.Udsagnet er falskMarkedsligevægt er en situation, hvor prisen har netop det niveau, hvor den udbudte mængde er identisk med den efterspurgte mængdeFigur 1.1 Eksempel på markedsligevægt Derfor vil en stigning i efterspørgselen efter mobiltelefoner få efterspørgelseskurven til at rykke sig opad tilhøjre. Derved forekommer der et efterspørgelsessoverskud, og der vil ikke være markedsligevægt. Udbuddet vil herefter blive presset op mod et nyt ligevægtspunkt. 1
KU12/10-17Figur 1.2. Eksempel på nyt markedsligevægtspunktFigur 1.2 indikerer, at ”den usynlige hånd” har dannet et nyt naturligt ligevægtspunkt, hvor den udbudte mængde er identisk med den efterspurgte mængde. 1.2Hvis to varer er substitutter, så vil deres krydspriselasticitet altid være større end 1.Udsagnet er falskSubstitutter er defineret ved 2 varer, der kan erstatte hinanden, og som tilfredsstiller på samme vis.  Krydspriselasticiteten er defineret ved, hvor mange procent falder eller stiger den efterspurgte mængde af det pågældende gode, når prisen på et andet gode stiger med én procent.Formel for krydspriselasticiteten:ændringi denefterspurgte mængdeændringi prisen pådenandenvareDerfor vil substitutter altid have en positiv krydspriselasticitet, men nødvendigvis ikke større end 1. Såfremt prisen på blå kuglepen stiger med 2%, vil den efterspurgte mængde efter blå kuglepen falde. 

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 6 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture