Course Hero Logo

ØP5.docx - Obligatoriskopgave5 konomiskeprincipperA 1.1

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

Obligatorisk opgave 5Økonomiske principper A1.1 Illustrer Sannes budgetmængde i et diagram med mængden af popcornbægre påførsteaksen og antal biografbilletter på andenaksen. Tegn Sannes indifferenskurver i samme diagram og forklar baggrunden for deres udseende.Budgetmængden er givet ved den mængde af varer, forbrugeren har råd til. Budgetmængden illustreres som en ret linje fra det punkt på hhv. x-og y-aksen, der illustrerer det maksimale antal af hver vare for det givne budget, altså en ret linje fra punkt MP2 til MP1,(budgetgivnevare).Såfremt Sanne bruger hele sin budgetmængde på hhv. Popcorn eller biografbilletter, vil hun kunne få:120010=¿120 popcorneller120040=¿30 biografbilletterDette er, som nævnt ovenfor, skæringen med hhv. X- og Y aksenDerfor vil Sannes budgetmængde og indiffirenskurve se således udFigur 1.1 – Budgetmængde og indifferenskurve for Sannes præferencerFigur 1.1 illustrerer, at idet indifferenskurven er for 2 komplimenter varer, skal den have en 90 grader vinkel, som vist på figur 1.1. Såfremt forbrugeren ønsker én mængde mere af vare 1, skal forbrugeren ligeledes have mindst én mængde mere af vare 2. Dersom, hvis Sanne fåén biografbillet mere, har det ingen nytte for hende, hvis hun ikke også fåén popcorn tilhørende – dette er præmisset for komplimentere varer. 1
1.2Find det nyttemaksimerende forbrug af biografbilletter og popcorn for Sanne. Forklar intuitivt, hvorfor netop dette punkt betegner hendes optimale forbrug af de to goder.Nyttemakskimerde forbrug er det opnåelige godepunkt, der giver forbrugeren den højeste tilfredsstillelse. Dvs. bringer forbrugeren op på den højst mulige indifferenskurve. Ifald de givne varer ikke havde været komplimenter varer gjaldt det, at Sannes nyttemaksimerede forbrugssammensætning af de 2 varer var opnået, når MRS=P1P2. Vi udregner altså, hvor mange biografbilletter, Sanne vil bytte for én bakke popcorn. Da denne lov ikke gælder for komplimenter varer, da, som nævnt i opg. 1.1, gør én biografbillet mere ingen ekstra nytte, hvis popcorn ikke følger med, da det er et 1:1 forhold.Derfor finder vi Sannes nyttemaksimerede forbrugssammensætning ved denne formel: MX1+X2hvilket giver: 120040+10= 24 stk. Af hver vare.  Figur 1.2 -Sannes nyttemaksimerede forbrugssammensætning af de 2 varerDen røde prik illustrerer Sannes nyttemaksimerede forbrugssammensætning, samt der, hvor indiffirenskurven rammer budgetlinjen. Figur 1.2 illustrerer altså, at Sanne kan få

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 8 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture