ØP7.docx - konomiske principper Obligatorisk opgave 7...

This preview shows page 1 - 3 out of 9 pages.

Økonomiske principperObligatorisk opgave 71.1Find ligevægts pris og mængde. Forklar baggrunden for efterspørgsels –ogudbudskurvens udseende på kortsigt.Ligevægtsprisen og mængden er på hhv. 10.000 kr. Og 100.000 for en 2-værelses lejlighed i København, dadet er her, at udbuds- og efterspørgelseskurven krydser hinanden, og derfor her, hvor den udbudte mængde eridentisk med den efterspurgte mængde.1.2 Definér begreberne forbrugeroverskud, produentoverskud, samlet velfærd samteffiens. Beregn forbruger- og produentoverskud samt samlet velfærd. Kommentér.Forbrugeroverskud er defineret ved, købers betalingsvillighed fratrukket det beløb, køberen faktisk må betalefor varen. Forbrugeroverskuddet måler altså forbrugerens nettogevinst (målt i penge) ved at købe en vare.Producentoverskud er defineret ved det, sælger betaler for en vare fratrukket sælgers omkostninger(reservationspris) ved at producere varen. Altså gevinsten for producenten ved at deltage i et marked.Samlet velfærd er defineret ved forbrugeroverskuddet (CS)+ producentoverskuddet (PS), der tilsammengiver den aggregerede velfærd, også beskrevet som købernes værdi af varen – produktionsomkostninger.Efficiens er defineret ved, at samfundet får mest muligt ud af de begrænsede ressourcer.Beregningen af hhv. Forbruger- og producentoverskud, samt samlet velfærd findes ved at beregne arealet afhver. Samlet velfærd kan dog også beregnes ved at addere forbruger- og producentoverskud, som nævntovenfor.Figur 1 – producent- og forbrugeroverskud.1
Figur 1 illustrerer altså forbruger- og producentoverskud, der tilsammen giver det samlede velfærd.Forbrugeroverskuddet vil derfor i dette tilfælde være:(5000*100.000)/2 =250.000.000 kr.Producentoverskuddet vil i dette tilfælde være: 10.000*100.000 = 1.000.000.000 kr.Den samlede velfærd vil derfor være: 250.000.000+100.000.000 =125.000.000 kr.1.3Illustrére effekten af prisloftet i et diagram. Hvor mange lejligheder udlejes iligevægt?Et prisloft er defineret ved, at man ved lov fastsætter en maksimumpris. Vi antager, at prisloftet lægges underden faktiske pris. Såfremt prisloftet var sat over den faktiske pris, var der intet sket med ligevægten.Figur 2- effekten af prisloftFigur 2 illustrerer det nye ligevægt efter det givne prisloft på 5000 kr.Der ses, at udbuddet er perfekt uelastisk, da der er tale om kort sigt, og derfor ændrer den udbudte mængdesig ikke. Derfor bliver der udbudt ligeså mange lejligheder, altså 100.000 stk. som før, prisloftet blev indført.Dog ses der en overefterspørgsel efter lejligheder, da efterspørgslen stiger, alt andet lige, hvis prisen på denefterspurgte mængde falder.1.4 Find producent overskuddet.Da prisen nu er blevet mindsket med 50%, er producentoverskuddet derfor også blevet mindsket. Detteskyldes, at producenten er nødt til at sælge lejlighederne for en mindre pris, grundet prisloftet. Nåromkostningerne, som ikke er blevet mindsket, bliver fratrukket, vil producenten derfor få et mindreoverskud.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture