Course Hero Logo

ØP 4.docx - Paflevering4...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

ØP aflevering 4Angiv og begrund, hvorvidt følgende udsagn er korrekte: 1.1Engelkurven for et inferiørt gode har en positiv hældning. Udsagnet er falsk Engelkurven er defineret ved, forholdet mellem forbrugerens indkomst og efterspørgsel for en vare.En inferiør gode er givet ved en faldende efterspørgsel af en givende inferiøre vare, i takt med en stigende indkomst, og omvendt.Såfremt en vare er inferiør vil forbrugeren efterspørge en større mængde, hvis han/hendes indkomst falder. Derfor vil grafen for en inferiør vare se således ud: Figur 1.1 – engelkurven for et inferiørt gode Figur 1.1 illustrerer, jo lavere ens indkomst er, desto større mængde af den inferiøre vare køber man. Figurenillustrerer også, at kurven for et inferiørt gode vil have en negativ hældning, da efterspørgselen falder som følge af en stigning i indkomsten. 1.2 Substitutionseffekten er altid negativ ved en stigning i prisen.Udsagnet er sandtSubstitutionseffekten isolerer konsekvensen af, at de relative priser er blevet ændret. Hvilket isoleret set gør, at man vil bruge mindre af den vare, der er steget i pris, og en større mængde af den anden vare.Når prisen på en vare stiger, så vil forbrugeren, der ønsker at købe varen, alt andet lige, kunne købe færre enheder af netop den vare. Dette betyder også, at de andre varer er relativt billigere. Forbrugeren vil derfor efterspørge mere af de billigere varer – man substituerer den dyre vare med den billige, hvilket vil sige, at der altid gives en negativ effekt på den efterspurgte mængde af den givne vare, hvis prisen stiger. Dette betyder, at man flytter sig langs indifferenskurven. 1
1.3 Efterspørgselskurven findes ved at foretage gentagne ændringer i indkomsten, og løse for nyttemaksimum.Udsagnet er falskEfterspørgselskurven angiver forholdet mellem efterspørgsel og pris, og findes ved at foretage gentagne ændringer i prisen og løse for nyttemaksimum. Efterspørgselen findes altså ved at finde ud af, hvor meget forbrugeren ønsker at købe af hver vare, ud 

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture