Course Hero Logo

ØP6.docx - konomiske principper Obligatorisk opgave 6 1.1...

This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

Økonomiske principperObligatorisk opgave 61.1 Stordriftsfordele (stigende skalaafkast) implicerer, at LRAC-kurven er stigende.Udsagnet er falsktstigende skalaafkast er givet ved tilfældet, hvor en virksomhed kan øge produktionen uden atomkostningerne øges proportionelt med produktionsstigningen. Dette betyder altså, at en fordobling afproduktionen ikke fører til en fordobling i omkostningerne.LRAC er defineret ved de gennemsnitlige omkostninger på langt sigt, der er givet med omkostningerne igennemsnit pr. Produceret enhed, når alle inputs er variable.Stigende skalaafkast implicerer netop, at LRAC kurven er faldende, da omkostningerne pr. produceret enhedbliver mindre. Derfor er udsagnet forkert.1.2 Regnskabsmæssig profit tager kun højde for implicitte omkostninger.Udsagnet er falsktImplicitte omkostninger er defineret ved inputfaktor omkostninger, som ikke er behæftet med direktebetaling fra virksomheden (fx værdi af kapital indskudt i virksomheden eller værdi af ejerens egenarbejdskraft lagt i virksomheden)Såfremt man opgør omsætningen i en regnskabsmæssig forstand, tager man hensyn til eksplicitteomkostninger, som er inputfaktor omkostninger som virksomheden direkte betaler penge for (fx betaling forråvarer og løn til ansatte), og detregnskabsmæssige overskud. De implicitte omkostninger indgår derforikke i den samlede omsætning.1.3En fordobling af alle produktionsfaktorer vil altid give en fordobling afproduktionen.Udsagnet er falsktSåfremt vi fordobler alle produktionsfaktorer, på kort sigt, vil produktionen ikke blive fordoblet, da loven omaftagende marginalprodukt spiller ind.Loven om aftagende marginalprodukt er defineret ved, efter et givet produktionsniveau vilmarginalproduktet (Stigning i output som følge af at anvende én enhed yderligere af den pågældendeinputfaktor i produktionen) være aftagende ved yderligere produktionsstigninger. Når produktionsfaktorerneøges vil produktionsforøgelsen efterhånden blive mindre og mindre idet, de faste produktionsfaktorer læggerbegrænsninger på mulighederne for at udnytte den ekstra mængde input.2.1 Redegør for forskellen mellem variable omkostninger og faste omkostninger.Angiv størrelsen af de faste omkostninger for virksomhedenVariable omkostninger (VC) er defineret, som den del af omkostningerne, der varierer med produktionensstørrelse. Dette kan f.eks. være løn, råvarer, olie osv.Faste omkostninger (FC) er defineret, som den del af omkostningerne, der er uafhængige af produktionensstørrelse. Dette kan f.eks. være husleje, belysning, varme og løn til kontorpersonale.1
Disse 2 komponenter giver tilsammen de totale omkostninger. Altså VC+FC=TCStørrelsen af de faste omkostninger for en virksomhed vil altså være det samme gennem hele produktionen,da de ikke varierer med produktionens størrelse. Dette illustreres i figur 2.1.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 8 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture