Course Hero Logo

ØP A Hjemmeopgave 4.docx - Jiyan Savuran P Hjemmeopgave 4...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 5 pages.

Jiyan SavuranØP Hjemmeopgave 425. oktober 2017Opgave 1:1.1Udsagnet er falsk. Engelkurvet er sammenhængen mellem indkomst og den efterspurgte mængde foren vare. Inferiør vare er de gode som falder i efterspørgsel når indkomsten hos en person stiger, hvor imodsætning til en inferiør vare, stiger efterspørgslen for normal vare når indkomsten stiger. Som detkan ses i Figur 1, når indkomsten stiger fra punkt A til punkt B, falder efterspørgslen for en inferiøregode. Derfor kan vi konkludere at udsagnet er falsk, da efterspørgslen falder, og dermed har en negativhældning.Figur 11.2Udsagnet er sandt. Substitutionseffekten er defineret som, prisstigning på en vare, sænkerefterspørgslen på varen, samtidig forekommer der en stigning i efterspørgslen på en substitutions vare.Når to varer er substitutter, betyder det, at når den ene varer X stiger i pris, så stiger efterspørgslen påvarer Y. Derfor kan vi konkludere at substitutionseffekten er altid negativ ved en prisstigning.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture