Стаття 5.pdf - 330.332 0115U001638

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
І . М . Кочешкова , Н . В . Трушкіна 129 Економічний вісник Донбасу 2(44), 2016 УДК 330.332 І . М . Кочешкова , Н . В . Трушкіна , Інститут економіки промисловості НАН України , м . Київ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ Дослідження виконано в рамках науково - дослідної роботи Інституту економіки промисловості НАН України « Розвиток публічно - приватного партнерства у процесі модернізації вугільної промисловості та теплової енергетики » ( держреєстрації 0115U001638). Постановка проблеми . Передовий зарубіжний досвід свідчить , що у сучасних умовах активізації глобалізаційних та інтеграційних процесів венчурне інвестування є одним із ключових напрямів іннова - ційно - інвестиційної політики країни . Венчурний ка - пітал за певних умов може стати ефективним джере - лом фінансового забезпечення наукових розробок і перетворення їх на конкурентоспроможний про - дукт . Венчурні фонди змушені конкурувати як один з одним , так і з альтернативними джерелами фінан - сування . Фондам необхідно показати , на що вони здатні як інститути , які стимулюють зростання і створюють додану вартість для власних портфель - них компаній , що пропонують сприятливі умови фі - нансування і подальшу експертну підтримку . З роз - ширенням досвіду фондів підвищується собівар - тість інвестицій , що необхідно буде компенсувати збільшенням прибутковості на вкладений капітал . У зв язку з цим найважливішим елементом стратегії венчурних фондів має стати формування конку - рентних і комплексних пропозицій для потенційних об єктів інвестування .
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern