Report Kabanata 28.docx - Kabanata 28 Kinagabihan Sa bahay...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kabanata 28- Kinagabihan Sa bahay man ni Kapitan Tiyago ay Malaki rin ang ginawang paghahanda. Kilalala ang may ari ng bahay sa pagiging pagkamarangya at sa kanyang pagmamalaki, dahil sa siya ay taga- Maynila ay dapat niyang mahigitan sa karingalan ang mga probinsiya. At may isa pang sanhing pumipilit sa kanyang higitan ang iba; kasama niya ang kanyang anak na si Maria Clara, at naroroon ang kanyang mamanugangin na siyang paksa ng usapan ng lahat. At tunay nga: ang isa sa mga lalong iginagalang na pahayagan sa Maynila ay naglalathala ng isang patungkol sa kanya, sa unang mukha, na ang pamagat ay Huwaran ninyo siya! Na pinagukulan sya ng parangal at pinaglalaanan ng ilang papuri. Pinanganlan siyang bihasang binata at mayamang mamumuhanan; sa ikatlong talata naman ay ang dakilang pilantropo; sa susunod na salaysay ay “ ang nagaral kay Minerva na tumungo sa Inang-Bayan upang batiin ang tunay na lupian ng mga arte at ciencia ,” [ 1 ] at sa ibaba pa nang kaunti angKastilang Pilipino, [ 2 ] atbp. Si Kapitan Tiyago ay nagkaroon ng labis na makapantay doon at iniisip nang siya man ay dapat ding magtayo ng isang kumbento sa sarili niyang gastos [ 3 ] Bago sumapit ang kapistahan ay dumating sa bahay na tinitirhan ni Maria Clara at ni Tia Isabel ang maraming sisidlang puno ng makakain at mga alak-Europa, mga malalaking salamin, mga kuwadro at piyano ng dalaga. Si Kapitan Tiyago ay dumating nang bispiras ng pista: nang humalik sa kanya ng kamay ang kanyang anak ay hinandugan niya ng isang magandang agnos, [ 4 ] na may Esmeralda at brilyante, na may lamang isang maliit na piraso ng dangka ni San Pedro, sa dakong inupan ng ating Panginoong Hesukristo noong sila ay nangingisda . [ 5 ] Ang pakikipagkita sa magiging manugang ay lubhang nakakainggit; gaya nang maasahan ay napag-usapan ang paaralan. Ang ibig ni Kapitan Tiyago ay panganlang paaralan ni San Francisco . [ 6 ] “Maniwala kayo sa akin,” anya, “si San Francisco ay mabuting pintakasi! Kung panganganlan ninyong Instruccion Primaria ay wala kayung mahihita. Sino ba si Instruccion Primari?
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern