{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

FSI Swedish Sentences_1

FSI Swedish Sentences_1 - Term Definition ja tack grna Yes...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Term: ja tack, gärna. Definition: Yes, please. Term: var så god Definition: here you are Term: förlåt, var ligger stationen? Definition: pardon me, where's the station? Term: den ligger på Vasagatan. Definition: It is on Vasa Street. Term: ja, det är ganska långt. Definition: Yes, it is quite far.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Term: vad finns det för sevärdheter här Definition: what's there to see here? Term: vet du var stationen ligger? Definition: Do you know where the station is? Term: Tjänstgjorde du också på amerikanska fartyg? Definition: Did you also serve on American ships? Term: Nej tack. Jag tycker om svenska cigarretter. Definition: No thanks. I like Swedish cigarettes. Term: ska vi ta en promenad genom staden? Definition: shall we take a walk through town?
Background image of page 2
Term: Javisst. Det var länge sen sist. Definition: Yes, indeed. It's been a long time since (we saw each other) last time. Term: nedgången till tunnelbanan ligger på andra sidan gatan, Definition: The entrance to the subway is on the other side of the street Term: imorgon kan vi ta tåget till Uppsala Definition: Tomorrow we can take the train to Uppsala. Term: Hur länge tänker du stanna här? Hela vintern? Definition: How long are you planning to stay here? All winter (long)? Term: Jadå, vill du se några fotografier av familjen?
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}