Course Hero Logo

Stoqet_Ligjerata_SNK2 2017-2018.doc - UBT Prishtin Lnda:...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 10 pages.

UBT– Prishtinë Lënda: Kontabiliteti FinanciarNazmi Pllana, Sakip Imeri dhe Selman BerishaViti akademik 2014/2015StoqetHyrjeStoqetjanë pasuri(zëra) të blerë apo të përpunuar (prodhuar) nga ndërmarrja për t’u shitur gjatë rrjedhës së rëndomtë të afarizmit. Si çështje primare në kontabilitet sa i përket stoqeve është se sa do të jetë shuma e kostos e cila do të pranohet si pasuri dhe e cila nuk do të raportohet përderisa të pranohen të hyrat e ndërlidhura me këtë pasuri. Në shumicën e bizneseve vlera e vënë në stoqe është një faktor i rëndësishëm në përcaktimin e fitimit. Stoqet si pasuri afatshkurtër, trajtohet nga Standardi Ndërkombëtar i Kontabilitetit Nr.2 Stoqet (SNK 2 i plotësuar) SNK 2 është plotësuar në dhjetor të vitit 2003. Paraqet trajtimin e kërkuar të kontabilitetit përstoqe sipas sistemit të kostos historike. Kjo njihet si një pasuri e entitetitderi sa të hyrat elidhura me të njihen (d.m.th. artikulli i shitur) dhe në këtë pikë stoqet njihen si shpenzim(d.m.th. si kosto e shitjes). Një pjesë ose tërë kostoja e stoqeve mund të paraqitet si shpenzimedhe nëse ka nevojë për regjistrim të vlerës së realizueshme neto.SNK e ri plotësuar gjithashtuofron udhëzime për formulat e kostos që përdoren për të alokuar shpenzimet në stoqe.Me fjalë tjera, parimi akrual i kontabilitetit kërkon që shpenzimet të përputhen me të hyrat eshoqëruara me to. Me qëllim që të arrihet kjo, shpenzimet e paraqitura për mallra që nuk janëshitur duhet të barten më tej në bilancin e gjendjes dhe të përputhen përkundër të ardhuravetë ardhshme. 1 | F a q e
Definicionet Standardi ofron definicione të rëndësishme si vijon.Stoqet janë pasuri:e mbajtur për shitje në rrjedhën e zakonshme të biznesit;në procesin e prodhimit për një shitje të tillë; osenë formë të materialeve ose furnizimeve për t’u konsumuar në procesin e prodhimitose në ofrim të shërbimeve.Vlera neto e realizueshme:është vlera e llogaritur e çmimit të shitjes në rrjedhën ezakonshme te biznesit minus kostoja e llogaritur e përfundimit dhe shpenzimet ellogaritura të domosdoshme për të realizuar shitjen. (VNR=ÇSh – (KP + Sh tjera)·Vlera e drejtë: është shuma për të cilën një pasuri mund të këmbehet ose detyrimimund të shlyhet në mes të palëve të mirinformuara, të vullnetshme në një transaksionnë gjatësinë e krahut. (SNK2)Stoqet mund të përfshijnë:Mallrat e blera dhe të mbajtura për rishitje, p.sh. mallrat e mbajtura për shitje ngashitësi me pakicë, ose toka dhe ndërtesat e mbajtura për rishitje. Mallrat e përfunduara që janë prodhuar,Gjysmë-produktet që janë prodhuar,Materialet dhe furnizimet që presin për t’u përdorur në procesin e prodhimit (lënda eparë).

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 10 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
chopra
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture