Course Hero Logo

Stoqet 20.11.2017-Metodat dhe sistemet.docx - STOQET...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 11 pages.

S T O Q E TMETODAT E VLERËSIMIT TË STOQEVE SIPAS ÇMIMITKontabilistët zakonisht i vlerësojnë stoqet duke përdorur njërën nga metodat përgjithë-sisht të miratuara , ku secila është e bazuar në supozime të ndryshme të ecurisë së çmimit:1.-Metoda e identifikimit specifik2.-Metoda e çmimit mesatar3.-Metoda “I pari brenda, i pari jashtë” (FIFO) dhePër të ilustruar të katër metodat sipas sistemit periodik të stoqeve , do t’i përdorim këto të dhëna për muajin qershor:Të dhënat mbi stoqet më 30 qershor (per artikullin Vaj Ulliri 1l)1 Qershor Stoqet (Gjendja) 50 njësi @ €1.00€506 Qershor Blerje50 njësi @ €1.10€5513 Qershor Blerje150 njësi @ €1.20€18020 QershorBlerje100 njësi @ €1.30€13025 QershorBlerje150 njësi @ €1.40€210Mallrat ne dispozicion për shitje500 njësi€625Shitjet280 njësiNë depo më 30 qershor 220 njësi (500-220 =280 shitjet)Metoda e identifikimit specifikNëse njësitë e mallit në stoqet në fund të vitit mund të identifikohen sipas blerjeve specifike atëherë mund të përdoret metoda e identifikimit specifik. Le të supozojmë se më 30 qershor stoqet (220 njësi) përbëhen prej 50 njësive sipas regjsitrimit të stoqeve më 1 qershor, prej 100 njësive nga blerja e dates 13 qershor dhe prej 70 njësive nga blerja e 25 qershorit.Kostoja që u ngarkohet stoqeve sipas metodës së identifikimit specifik do të ishte €268, e përcaktuar në këtëmënyrë:Sistemi periodik i stoqeve –Metoda e identifikimit specifik 50 njësi@ €1.00€50100 njësi€1.20€12070 njësi €1.40€98---------------------------------------------------220 njësi sipas çmimit€268---------------------------------------------------Kostoja e mallit për shitje €625Minus stoqet më 30 qershor€268---------------------------------------------------Kostoja e mallit të shitur€357--------------------------------------------------Kjo metodë mund të përdoret në blerjen dhe shitjen e artikujve luksozë, siç janë automobilat, mekanizmii rëndë dhe veprat e artit Megjithëse kjo metodë duket të jetë logjike, shumica e kompanive nuk e përdorin 1
sepse kjo metodë i ka dy të meta të mëdha.Së pari, në shumicën e rastit është e vështirë dhe jo praktike të përcillet ecuria e blerjes dhe shitjes së artikujve individualë. Së dyti, kur kompania ka të bëjë me artikuj të njëjtëpor të blerë me çmime të ndryshme, të vendosësh se cili artikull është shitur është më tepër arbitrare, kështuqë kompania mund ta rrisë ose ta zvogëlojë fitimin duke zgjedhur se a do t’i shesë artikujt me çmim më të ulët apo më të lartë.Metoda e çmimit mesatarSipas metodës së çmimit mesatar stoqet vlerësohen sipas çmimit mesatar të mallrave që janë në dispozicion për shitje gjatë një periudhe. Çmimi mesatar është llogaritur duke pjesëtuar koston totale të mallrave që i kemi në dispozicion për shitje me numrin total të njësive të mallit për shitje. Si rezultat kemi çmimin mesatar për një njësi i cili aplikohet edhe për njësitë e mallit në stoqet e fundvitit.Në shembullin tonë, stoqet në fund të vitit janë €275 ose €1.25 për një njësi të përcaktuara kështu:Sistemi periodik i stoqeve-Metoda e çmimit mesatar

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 11 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
chopra
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture