hmwk9_317k_S07 - Ham war” “L 301 gum Fl filo“...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ham war”!- “L 301%. gum Fl! : filo“ = '—.R"; RE = walnut 0% tad-h. J E MM _ J__ GLEN: __ J_ _ F3R= Lamar ' “I R: ' 1(fi9”}":’m\{;@l 15L Ii'm ati'kmi: A 19-: {Him-"nth" _.:Lhauc_ hm: crawl-n": Eurfigji. > I15 3R5 {Lara—j PM!“ Jr'ht OEUJFET ail hr": Hfl’w. Egg—Er - Jq‘ {9%) = #915“??? 5 [-‘mr’i‘fil 3:315“) 3. Mart. Inn}; (A. MEI-NIH“.- LA'rflrMI“ {\I ii MEL “a? hf “w' RM 1 site- _ -I‘— M M Ward; ‘- ID ‘3‘!“ CHE-Mari =- 1 i Mari-Lu. 1mm I; [Rug-L @1531 ED Er". {a HIE-1J1. :'.. mm: PC; E flat“)? na-n._..u- - -n_u. . ___.-u—-l|' 1.74. 4- Li. M Eif‘ElkLfl-fli ” 1m!- L. I: 11-“- EflI‘JM 5H“ Ems-r: lv‘l-n-x "m Armicrnh. 5-3“ lu— #F'ILH‘SK‘ In ‘Surlu. hmfiml .HAsLll‘. bu. grit-J'th “,4. cgpflfi) E. {J} an 41w. Much-n. Th. Eflsfimmtg Punk—ng Ina-i fl JfigfirmiL (r5613 "79} —'_"—' -. J- al’ a. " 1:”:- H- Q Imp-(L r jaunt-’1 '- [ch .14“ IL? .5 H gill—T I 9's 57;; gm rumor. = :fl alghwmnfi “6”” 1; [EH-'1 R11 4: fvizjnfl “*- rq My 1 —- *w _ .4— : Q fihti-rn’meiui R11”! Mk1? " 1'55 Mmrfl RR”: 11’- a (LIME-Wm _ Lin ("£49m -. {Ei— “ LJ-rh)‘ ' “m R :er gm? firaflmm mg I'D. 1l. ' FT” “WWW M II tumu- _ Oi Rule-(M Dim“— F Eur“.- r,'knJ—- Erf-I-‘r of maxfluh _‘1 man-1n. ipkf‘h m". Manon: Emma 14—“.an 4: 1 _ (a: nu}. hyq'fl x m 71:} G1 [3.E'xa'oim)‘ egaxIDMNQ/fl LPrr-t‘. T - *1" '-.I' mint.” Wlac". J 311-? : girmniew-fflgcog (r'lrndnrfirEIL I a. 2 :- Ebrr‘fmhr “drum ’1‘“ L” “am‘j'EJa 2F = w: mike-— mgfi Hr %“= HE [TH-a. 5:94.415 ilk-r hmm‘m'fianai Ear-cc, 17—— 3.“; Lu “nylth may.“ mg.“ a: We 501w. M1135 quodlmn {for U —'-;- 6% V1 Luz-tn] V :2??? [Ne flmfi+1m$¢1mftTM FTHA) E M,“ “J- 2- 2. _ Lflfijzfia'; m (it? fl T ‘- QMm-t- FEE. . _ 1 ark Ffl‘ “we- ‘F‘Lflh’ T: i. LEEfi-r {‘JIL'U. 14:11:11}; Irmka Im- atbrE 5.4m.) l 2= Lhmr = Fagin r ' Irri‘ I I #1132 3_ A f1 F” 1% P'lm‘f “'U‘ E = "Rerh- 4 , TI‘ (:4: my". {‘03 = amsmy‘lflm‘fll- 4r (1%“ ) ‘F‘rflmfim at mm‘F alum, an N w —_ mm: = —( PE; - PEJ= “PE; - “Ea cw? w? . PE; " AT - (fly: 7‘ é («a-Ir'u'm'nE-V-MLL:h _ FEE _ 9) Ina-Ea flu-w (31% (5.1% __ - 4-9113: i — 'l'" — r1 3" CL in—Hx; a: 4 Ema-5:4. vdacflfl defiant bL-i m,” HIE : :15“ PL mud-RE an mfg“ _ {-uf a Pub“; MCIMILI—u M 5- :50 ME- : R =- fi‘f‘ RE . E H ‘1 .II M .h km v:|75%M_§ V: (Aqfiéw_a= ffigfie 145'? 5 4D 1 '1- QMM _ . 9:33 I'l. BE: in“ '— RE M'L-‘ifi-uljl dirt-3‘ “15:45 {RE} LLS'mnI hat—'45 forfif’ - - 531"“ _ RE CAM-m E4: = ' {REM-H} 93km: 'ld Uni-{Mi him“; Hr MACME' {*H‘I‘L‘AL\ (EM-n __ Pi mm | 3 a; -. Er -:- 12;:an +t RE 4cm. mun ‘ '42:; 1.3.. IE. f'brfififvé'rth 4 C. Mm fll‘xET-“APE- PEiflpE-g : '- Rh f(‘ TIL?) Hakim MM I R1 “Eu—h—lnm—J : R1 - :L—R‘ = Gilt-hm L tater-1T) l‘Jl-. Wakr L5. IncoMPn-QQHER . Ann-m..- I‘J': Unlwmi- '-'- Ann. - A15.th T It 15 A f“: EREH'ELJ 5% Jim. '5:me re-E'Ic. {Jam :1 Lsmswfi gfmjfiu. f‘llcmk‘i' Etgwt m (in; “Emir- hm.) MLILLH‘ whkr. 13 I"’"qn halt" {fl am" fdunk_ 11L Atgwmn WSW haw an a; A: = Aura???er AP: gawk.“ W 52.12% Mm 19¢”an [email protected] {Lillj'httl‘f A1" Jim Tfih.‘ Mai—SE ‘1' 5'“- Ckbfi fiI- -—'7 swig. CAI-LE pl F 1..— TE. me~L = A filth. | ‘V H; sflwrkg “he. gin-CH5. ahwt 1E} {mart-ME _ m3 = ftgdfi I‘finmh ’ h: Lmzfiht m Ems: F for “Hut a]:ng I'th Z]. I: 1 m EL = = fflhlfim] (1.: main.f¢an. Zr" Z-Mj + F =1? hfihj- + I: = yfl‘lflifim‘} WW_ flaixrilnififl‘l‘fij I: = *‘1-‘3 A mm P -= fi- al: IL) :5. id“. FNS'SLUII-L Egg-r163. EL] JAU... Saxon“ ICU-1'5?! fik' gm. M m‘bbui '11). A. 31m: we. 'Incw-L Had-Lam's SVALml FAB: F 4M5. 1':- 5A»:— PNSEUH cm W '3 h dub: at; ELLIJ. 1E. Jib-L PME‘SLmfl 031' $ulm£ , ‘P-p HS) A‘In [its 11%; firnu'xfi L5 HL slewnfier m 41.4., maker) ru.‘ ® an mm Emil ‘4? IIMFL'iE"; fiftl.¢IJH-IJ:ITIIL:M~.I Edlu.llll.lulbflrtm‘-. Mfl'n n5 -1i' FfifnU-l Sum: liq. EU flq-nr'r‘H Fri: Fifi H 114.11 ‘5'.le plE FW‘SEI‘L'I‘P-‘II- graffiti fir? “1.” héfijffl'TF- In {9.1. Farr: an CLuilr l'I'D Mu; whit-f 13 firffi'g'LP-ELE—W .r-. ‘1- : . ' I P'-“"'-".r"'-‘ {-nrtf, Eu”: vii?" "Fifi-M. W, “0 him-11¢ undue-Ir 4mg. rmvi-I 5:13 'IIfJ-J— Wit ?r-fi-‘i€:.~.r"-~L (14" “~- f' ‘9'“: " 'lr-‘L {JHMR “ILL-L 142+. \r' M~L .13va a {901%} Amt-4 J , i fl. - I " “A m ‘m'b‘v PMF‘LL’W- ’r‘ {L‘- '*"*J"‘_5 LU-‘MCLL I: 5.2%th aw” -"" " ._. li. “FM—J: j I _ go «lo-l L]: I; I I «H 5"" CI. \A .r-r‘-..<_ IL_|1I EJLLEEJL l dawn“: r‘j. Q33 fl “hr?! '1- wfitT'xL C (I. L2H LL _.\_. J- —l. l up I515 3'1:- 71 '24”: 'hlbifin'“ EI'IH‘L‘LWQFCR 1:4 Ami-V1 (rial Ln {mm ‘J-Jkiwe'v- .- .-. .. ' .r '1 r a. I J. 105% Of“ Twig:- fl.- -'r-_-‘-IL_, var-awn r'.._ Ir _'f-L-\_L_.§aft€ 1"::. 317, |_-. Aomfl I ' -..'I If. M. ED. ‘31 NFL-(- m NEI~3KL at “M‘— b‘njetlt I‘L, =- N F if F N Ivl \ Z11: =0 L119]? Melvin-1‘) 5L Jl .— _ . r . F5 4— [55' N = u {Al-wu- F; = Ira-Tc: on'r-HJ £3 Stalin I'a— Farr: "ffhflbj E'jr‘fl“: L (bbflzyfl-‘A‘f- fof‘a: Farmun F; =JoN‘ For Awhjrwiel Pg”: ow flfi‘kr [Frail ‘- A FE: N‘F5=ffl*2fl)fl uan ; FE =wrF5={39-24JN ‘— an” . {L . ' ‘jh- fimagfL'A4 1g“: 7:5 mm U:U5|Lw:: abicd‘, Jud}: JFK-51%;. __ y __ Ff?” ‘ {an ‘ {'5 mu #4:” r I134” - Fm.“ - FM - ,0 , G) E San} Whig“ ..-., wérc Afflw M“ {Milk wfllur‘ {ELLE Mam?:5.{Luhfinflfigar-Mleivllibr'um‘ m“"c'l“am ’i' 4L“- hml: ‘= Buojml' {firm In 51$? Nah-f —1H- 09d” f {filth My. “Elli-ML (ii-5:139:th 1": Azfiawtht} Thai MIL-Elli at 41...... hand" I 'EIMLLMLJC Earth‘- In {laugh mkr = Ma 5'06"” Ewa‘fwlr {No-5’. -= Jlficuum. Lam-liq; redtfifiwd' Might- {JAE-z. #33} 'F 1 3 N-F; -_ {ganm‘r‘iflflN r Eaflh“ =fifi'fi.’ K :1- -;-_ “(inf = I? ‘> W3 fi-qfisymg m1? egg; ‘1‘?” fun nav— Ltd-Jr 3L ulwnfik’ film-«kin QI'CWEIIl-t‘: Iii “1&5rff JPN -. 1f -_ liq. tnE'w-L uan-: :1. LLwar Nadir fiifiw fflgv =- {min} + pay/3.x fa“ :(fflfl; = Eifiixnob Ema) "— Jadfl; L_.. H 'i Elf-3M1. 15% [:2an £905, +" M "—— JO-IIE r'E. arc-ME F”: 6"“;ij 1___.._______ . __ 11. #flum'. “MU-u- fia 3me 5th:er fibril A E I I”; i; P E IL “A m “II LA.- W‘DM: flkekwjirg uaHll‘wcr fim—Lg. a E- lit-L 2:11 a are _ W #1 Fa M‘Fsm. ' {31* Ban Imus. ZF=D '= qu “:2. “H . ‘E‘ a: Bubfln*‘-$J{£E ‘ Emit. -— N '— F5 4'; Thin ' H Em ‘- Alun~i~LM~ TF'Sram. r Fatah.- W iii-«.1 “J Phi “- gLuHI r FB- = M. ‘5 N: aci'usiame. 1 about “we, bei’rbm_ 4m. 01L fibrin; on Jim. LEE; E i. 4mm. mum on 61%. u. Km) 3cm u :[ja‘ Mpuamu m cLEMr 11:15:13 "HM. ku‘nefi. 4L1: 5121:3qu K [5 5M. 5M~£ . x rat—1 _ :: I '3 a : I alt A: I‘d: Mk”, Punt pr: lat-uh > In Jib-L Y‘Ndi “In”?! Off-r1 gab-t Halt, “3-11 = 2am“. 1V1 mFigha-ML, J?” = Ajflfi:Lbu+ “Thar = 1. a l5" f0 Em J90 gin—=3“ ‘3 (h‘lom) or ‘In : *‘ {2cm} if 1°03 .J’N/K fl W-ynk mm») 4 *w 3mm): 4“: 2cm fl 1|"- I: a. "‘ (30w) Fm“- film-me. nE woke: S’mA-ifi- Jrhe «as:qu . 1E Jfine. EH- 51c“. aha—LU" 11w}. was. Mada “m1 3r.me |' ; I, lint fight—512m Naive:- Heud Edi 3 cm . ' 'Tlm; Jame. Ibisg'lnipfi Make: an owe 51:3: [5 gem Ma‘fiwr ‘—"'— “than on 444'. a4'wl'f‘. 4 Th: pmxum tEWd-i Op, “Niki rs. Equmllt 'u-afiorm }hcm Mg “nit: am {he Lgfik. PL t ?R : jfi'E-L‘I-lefif T—fD‘S haiL I w H __._._ ham: £70 Lhfihkr) = 03g LLD¢M3 525. This In; 45m: sum-m: Ira-Elem ‘15 13:1?“- eatceer’b Wank: a men-mug , infirm Gil. PE. Nadir. Tm tum 'll-m halimkk ell; wak.v drunk J’mflhm: WSW 'PLr- ‘P R. an _1*J'“3kyfl3 In _ :0 “w Pm H. "- Huskyma m ‘ firm“ 3cm. T‘fmvzmllbcr A:%uu{t ka “INF— ‘L'I'E'l 15 +10%: “*"EL‘ “"E Wm'trj that :15 magi an one 5.33.11- hm‘zlr “M H 7-1 = firm 29* Li R fifmi; 9'4 4'” Ml A}/AH imr mitts“! an final. 5mm area“ .. _ ‘u‘ = fir‘h = Tr [D-M‘Efi‘h I i rt LEr—m — .oI-sm J—7 1t sum pieced; 5I-u-J-3L. AV ———-— - wk - 1 15 I ' - ' ' F- : 1T 15 - 'Tr b-Dl'j ); fig. m-VLHQULE 15 Iii-E: qErfll AA. .- at (a:- J at '[ ( 1-) :3; I - 4V I 411:, 1mfuwuu Eff i r(- = E MM: WM! X‘TT {mati’JH‘ :fi) fin-{u_ orb-35 Uri -r.~ n" Ll_::_ 4 a, fat 1 ‘23. because. NE 15 uncnm?us§~‘uh ulna nanu'ficme, I MR. r“; .m 'mlunclrlon 05; Wt. mam WELLIHLIQE’ and»; an KIF'ILEL'E': DE mitt!” all. rewc‘iq'mu-(l‘: h. {W- Sarme {nil-L. 1? 1 7A '-' fiofigt' Na Prism-"H. ATE-i? . 3V“ ' F- J- ; Au" :Alfll WA A (it "3' 1I'I'Ir. 2 1"“ FNWH i3”. ?z*r%“-* 2? “a H : fl} .—._.:.. M and ‘PI Iii-PL 1an Man-a LIN-Alt; Palm | anti—‘91:” 't-1£":"‘f: 1:. JD. m fH-‘Eun H. Aflwaiti cm. JELAQ 54:12 JAM-J: as balm; blown on. — “M5: J'n—o Lu? Jlu. IFNSEM Q Jr‘ne: 5mg Baud :-"¢-=1u"|~gt_l 4m “Aim RANK 1 — J '1‘ a. '1.» +é‘ V“+f“j£fiffipa+gfu 133341: mmhzuolvéav khan“ km of? h hc‘JLElg EMLEQ- _,«_ Vac-:0 1 J. “ L '3' if” 3142,69 35‘ = TEFL}le : .n trial”! 1r}:- 21‘: 71'n'l >r'2. 4rzru‘r: raid: musing) Lucia) uflfi[email protected]/ l-Ll-‘I-q urge .- 5353) ruff] car-a) grit :13? GE“: are; art-3} a'e. r: .-.' — acts; uni) rear-3; rat-i) act-3:. uan ugh; rating“, urn: utfi: .- surf-i) org} until mrE EDIE ME rail-g: lffl) tit-"er: are) use: 1:3) 141-} use) era-:- 16.) etc-1,- etc-3} 16-) In}: en E 5 fl 3 Q I H l 1 E — MILE} HIE "HE uni: ME) WEI mi) mes HIE-:1 we: — CI! HE: E. r23: era eff) at‘g‘) may poi) arr-en ugh} uo'gj was ore-J eta) no?» Lice) u-ir'o UGJ are :- nifi) In! ME III-E) ME ME] ME are} fltEI are; «rte; iii-3:13 «(i-31E) IMF} iii-“J nutty-f} ultra urn-,- E E H s fl 8 E 3 fl 3 uni-r3 Iii-{E} HIE} HIE rug; tug nor-3) mtg: rur'yo nu.ng DE) Eff} a. HE} moi-j lac-j) :I-Ii} uni) cit-ii uti- uti-EJ u! HIE no?!) LIE) H'- U@ u U. es! ME: ME mar—1'1 III- In-ZE NE at! MEI mien} like} «it! 143) «Mg? net-3] 1.103 4th 1'; (E. It. s H E E fl-fi n E E E "MEI Iii-“E‘- u-Ifii “HE HE) III-Ir HIE} Hie“) HIE: "Ir-'1' HE: Ms) El Ms?» are are use no?) rats;- ni- UII uEI HE uEJ u. u@ LIKE Hall u- I@ It. IE) III- flfifi] NEG it. In. fife} Ital-'4‘- 15-] erg) art-Er «(a 46) ‘53 ea (GB-1E1 4H» 1- N n it In r: r- H II fl 1- 1- Ir- 1-“ t U'HIOUE i or you 1rrl'rsh to rel-range 'n are leaning. tliecoyery. freedom. leadership. I tier ot the Unlyersity is expected to uphold these 5 of The University otTeiras atAuslr rtunirty. and responsibility. Eash rn EITI in é o it E 5 IE I! 2 .1 Answer Sheet FDR MARKING Answens imess, and respect towards peers and community. completely - Make mayy black marks that fill the circle - Erase cleanly any errer - Use black lead pencil only (No. We or softer} + Do NOT use inlrr. or ballpoint pens The Universtty ot Texas at Austin _ * Maire no stray marks on the answer s F- 1- F' 'l- 1" N NE: Iran-IE: ME “IE; HIE: but we} weir “('5‘- Dig} en‘s: M23 or?!) a! not: Elf-i} nut-11 not! or;- ulfii HE: ml ratio eta) ur- eter era; are: org,- mfir fl® ENE may roan man my} all may are) es. erg-j «(:1 It. 1537313 we HE} iii-T: iii — 1- H n 1 In a r-- u £1 2 at Texas at Armin Honor Code integrity. honesty, trust. fa 'IHET‘RUETOR The University The core value indiyithal oppo values through SlGHfiTlH‘E DATE COURSE -.I.‘IiJ-ECQMEEEEIEJ'gfi[email protected]'E‘E‘EJE‘EQEEEEE’KEEEEEEEE '.J '1" IE {it Fifi-35.: {Qtfi‘leJ-E‘zfii I5") (ED-i1”??? (5) @J@@@ (SKE'EIIEJEIEE'E CELIE'EfiJEJffiIr’EILF-J EH5} {Zrfi}“"[email protected]@¢E}EEIL:[email protected] "3 "53 "a" ’93 Fri-12- 1E:- “11; [TI-23 15.1553 (is) [FREE] (9‘! 1E.- {QL‘CEFEJ SCENE I33 @{EJECEJ E) lit—9&3 FIFE} (E (E) iii-CES- CPL-i)itiZ-ffl[email protected]'EEEEEEEEEEEEE i .‘311ml;it“’W-‘E-iH-Hfi[email protected]@fiE‘tfi-EEHiEIE-Ehfi‘fil LE] [95.5 C—"JiitflgllfiiEIfl-Dtfllfilifihfifilmfi @QCEECflECE‘JEHBECQEhJ HEEM@@@@@ [email protected]@[email protected]@@@@@@@@@@ @@@@E@@®@@ ew®® iflafil®®®®|fi®®i§3®®®®® “i=3 ';DL'E;LE.IQI1§}@@@@EEGPJ{EVEEJECFJECEEIEEEICEH " :5; i=1! "El": [3 “El fill—=3 iii: {5; (El {Ii-:5 fl") Imp-Evy; x fifl..@@@@[email protected]@ g @ace :1st so rents re: s:- ureereerrsirswewersnsr fifl..@@@@@@@®@@ EEG®®®®®®®® in E- E: try (a? F.) (a) as; or) sci:- rs: “2.:hisi-(Pfiiéf'ripilfii.llihi"rfififfifiigfilffijE'filE-{EHE -' were:@@@@were9-.s®re-m@@@mfl[email protected]@@®®® (or) CHI}ind-(ENI-IE?121362293mfififiifflifiitfi-IEHBEEEEEE @mfiitfilifliflhfiliflfiflmfiifi .1} Le. bj-to: LL:- rfi‘. Lit—I: J7} {Eye-TI Lil t'_'=‘l {it 0}} LEI (=5) “E (is: 0.5.1 it?) if? CHILE? foll- Cu:fi'fl-Irztéuflitflrfi[email protected]fifiEflfitfiiEfiifiilfiEfi-fi wiefieflmw@fififlgm@@@@@@fi V); -'fi‘-'e?r'cii:§»t¢;fmtii@@@wEJfELE‘JEiQEEEEHEIEEE I1 -9irijr§l@@iEir§JEJi§}®G-BEJ r'ifii.'u_n}rr.iico:nr.u‘oais:i:Eafigmfiiflrfltwrmtfififiifimfinfl ' e @fieHfilfiHEC-FJEEEEEE In 3Ehe}f9?fiJEJEJELJJWEl©®©®J®EEEEEE s '-."'"'!':f.i'_:'flili. .1 Hi, “Ewe. mi) til“ -’-'3 '23) ENE: Gil @CE-E (ENE-{ELE Iii EEIE (El E {II -.'~.- ' -"~is:[email protected]fificsifirmrmrs ginsmmmsmaw@@@@@@@@[email protected] o@@@[email protected]@m@@@@@@3@@@®®® “H"nwswsgw@@@@@@@®@@@®e~ @@fl@[email protected]@@@@@®®@@@®®® H$$fi®®fi®®®®®®®® .' gr-I'iI-CQ'; ’EGEZI @CEEE @LE ENE ® {I} I3} (El (93 113.) '31.]:- LE L“! “E‘- “-. . :'r.1'3-rn_‘. {El-t} 'II-TI it} (E) (i) “Er Ci] '13 2.13 it]; .s-r e d o @ LL “e:HWE ...
View Full Document

This note was uploaded on 03/20/2008 for the course PHY 317k taught by Professor Kopp during the Spring '07 term at University of Texas.

Page1 / 9

hmwk9_317k_S07 - Ham war” “L 301 gum Fl filo“...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online