The 6000 Most Frequent English Words with Hungarian meaning

The 6000 Most Frequent English Words with Hungarian meaning...

 • No School
 • NONE 0
 • Notes
 • 1272

This preview shows page 1 out of 1272 pages.

Unformatted text preview: Term: Definition: the a, az Term: Definition: be/am/is/are, was/were, been van (létige) Term: Definition: of -ból, -bol, közül; -nak a..., -nek a ... Term: Definition: and és, s, meg Term: Definition: to -ni; -ba, -be, -hoz, -hez, -höz, -ig, -nak, -nek, -ra, -re, felé Term: Definition: a egy, egy bizonyos Term: Definition: in -ba, -be, -ban, -ben, belül, benn Term: Definition: have/has, had, had van neki Term: Definition: that hogy, aki(t), ami(t); az(t), ez(t) Term: Definition: it ez(t), az(t) Term: Definition: for -nak, -nek, számára, részére, -ért, helyett, képviseletében, képest Term: Definition: I én Term: Definition: he o (férfi/fiú/hím) Term: Definition: on -on, -en, -ön, -hoz, -hez, -höz, -ra, -re Term: Definition: with -val, -vel, -nál, -nél Term: Definition: not nem Term: Definition: as (a)mint, ahogy(an), amennyire, (ugyan)olyan, mivel Term: Definition: you te, ti, téged, titeket, ön(t) Term: Definition: do/does, did, done tesz, csinál Term: Definition: they ok Term: Definition: at -nál, nél, -ban, -ben, -on, -en, -ön; -kor Term: Definition: this ez(t) Term: Definition: by -ra/-re (idoben), által, -nál, -nél, közelében, mellett Term: Definition: but de, azonban, hanem, kivéve, csak, csupán Term: Definition: she o (no/lány/nostény) Term: Definition: we mi Term: Definition: from -ból, -bol, -tól, -tol Term: Definition: or vagy Term: Definition: say, said, said mond Term: Definition: there ott, amott, azon a ponton, oda Term: Definition: all az egész/összes, mind(en), összes(en), teljes(en), csupa Term: Definition: can tud, -hat, -het, szabad, lehet; kanna, (konzerv)doboz Term: Definition: which ami(t), (a)mely(ik)(et) Term: Definition: will (jövo ido segédigéje), (vég)akar(at), végrendelet(et hagy), szándék(ozik) Term: Definition: what (a)mi(t), amely(et), milyen Term: Definition: go, went, gone megy, jár(ás); próbálkozás, kísérlet, menés, mozgás, Term: Definition: if ha, -e, bár, feltéve hogy Term: Definition: who (a)ki(ke)(t) Term: Definition: when (a)mikor Term: Definition: so így, úgy, ilyen, olyan, akként, annyira, ennyire, tehát, úgyhogy Term: Definition: more több(é), -ebb, inkább, jobban, meg, még, nagyobb (mértékben) Term: Definition: make, made, made készít, csinál; fajta, gyártmány, márka Term: Definition: about -ról, -rol, körülbelül, megközelítoleg, táján, miatt, céljából, körül, köré Term: Definition: up fel, felfelé (haladó/meno), fenn, fent Term: Definition: get, got, got(ten) fog, vesz, kap, szerez, válik, jut Term: Definition: time ido(tartam/-pont/-töltés); idozít, idot kiszámít/mér/megállapít/jelez Term: Definition: no (egyáltalán) nem, semmi(féle), semmilyen, tagadás, visszautasítás Term: Definition: know, knew, known tud, ismer Term: Definition: other egyéb, más(féle), másik(at), másképp(en), többi, további Term: Definition: year év, esztendo, évfolyam Term: Definition: take, took, taken fog, vesz, visz, jármure száll, Term: Definition: some néhány, valam(enny)i, némi, (egy) bizonyos, egy kevés/kis, egyes, körülbelül Term: Definition: see, saw, seen lát, észrevesz, találkozik, ért Term: Definition: like szeret, kedvel, tetszik; (olyan) mint, hasonló(an), hasonmás, jellemzo Term: Definition: than mint, -nál, -nél; inkább, jobban Term: Definition: think, thought, thought gondol(kodik), megfontol Term: Definition: come, came, come jön, lesz, válik vmvé, következik Term: Definition: then akkor(i), az(u)tán, majd Term: Definition: only egyetlen, egyedüli, csak (éppen), csupán, azonban, kivéve hogy Term: Definition: now most (már), akkor, azonnal, hát, jelen (pillanat), pedig, ugyanakkor Term: Definition: use (v/n) (el)használ(ás), alkalmaz(ás), bánik, (el)fogyaszt(ás), gyakorlat, haszon, szoks Term: Definition: just csak(nem), alig, épp(en) (most/az imént), pont(osan), igaz(ságos), jogos Term: Definition: work (of art) dolgozik, muködik, beválik, muvel [földet]; mu(alkotás/-remek), tett; munka Term: Definition: over át, túl, több mint, egészen, elmúlt, vége, fel(ett), felso, felül(i), hanyatt; többlet- Term: Definition: people emberek, nép(esség) Term: Definition: look (meg)néz(és), tekint(et); látszik, tunik; arckifejezés, külso, megjelenés Term: Definition: new új, modern Term: Definition: man, men férfi, ember Term: Definition: may -hat, -het, lehet, szabad; május Term: Definition: also is, szintén, szintúgy, ugyancsak, ezenfelül Term: Definition: give, gave, given ad, enged Term: Definition: well jó(l), helyes(en), egészséges(en), nagyon; nos, hát; forrás, kút Term: Definition: after (az)után, miután, mögött, szerint, utána, utó- Term: Definition: way út, irány, mód(szer), modor, szokás Term: Definition: back hát(ra), vissza; támogat; hátsó Term: Definition: any akár-/bár-/vala- -mennyi/-mi/-ki, semennyi, semmi, senki Term: Definition: most legtöbb, leg-, legjobban, leginkább, nagyon, igen Term: Definition: because mert Term: Definition: how hogy(an), mennyire, miként, milyen (mértékben) Term: Definition: even..., not even még... is/sem, egészen, egyen(let)es, egyenlo, páros, sík, sima Term: Definition: find, found, found (meg)talál; felfedezés, lelet, talált tárgy Term: Definition: day nap [24 óra] Term: Definition: where (a)hol, (a)hova Term: Definition: such ilyen(fajta), olyan(fajta), egy bizonyos Term: Definition: very nagyon, igen..., éppen az a, igazi, maga a..., valóságos Term: Definition: many sok [megszámlálható], számos, tömeg, sokaság Term: Definition: should segédige, kell(ene) Term: Definition: good jó, alkalmas, derék, elony(ös), vkinek a java, tsz. áru(k) Term: Definition: much sok [megszámlálhatatlan], nagy tömeg, nagyon, sokkal Term: Definition: down le, alsó, végig Term: Definition: through keresztül, át, által, [idoszak]-ban, miatt, útján, végig Term: Definition: right jobb(ra), jobb oldal(i); helyes, helyénvaló, jogos; jog(osultság) Term: Definition: before (mi)elott [ált. idoben], azelott, elé, elobb, elore, korábban, már Term: Definition: last utolsó, legutóbbi, múlt(kori), legújabb, tartós, maradandó; (ki)tart, megmarad Term: Definition: want akar, hiány(zik), híján van, igény(el), szeretne, kíván, nélkülöz(és), szükség(let) Term: Definition: long (for...) hosszú, hosszan (tartó); vágy(akoz)ik Term: Definition: need szükséglet, szükség(e van), kell, igényel, megkövetel, baj, ínség, szukölködés Term: Definition: tell, told, told (meg-, el-)mond, felszólít, utasít Term: Definition: here itt, ide Term: Definition: thing dolog, cikk, darab, tárgy, holmi, lény, teremtés, ügy Term: Definition: own saját, bír, birtokol, van (vmje),, beismer, bevall, elismer, tulajdonul bír, tulajdon Term: Definition: still még (mindig), csendes, nyugodt, szénsavmentes,, állófénykép, állókép, csend, csendesen, ennek ellenére, halk, képkocka, lágy, lepárlókészülék, még mindig, még távolabb, mégis, messzebb, mindazonáltal, mozdulatlan, nyugalom, nyugodtan, szeszfozo készülék, Term: Definition: state állam,, állam-, állami, állapot, állás, dísz, fény, helyzet, méltóság, pompa, rang, státusz, állít, eload, kifejez, kifejt, kijelent, megállapít Term: Definition: too is, szintén,, amellett, azonkívül, nagyon, nagyon is, ráadásul, túl, túlságosan Term: Definition: life élet Term: Definition: between között Term: Definition: show, showed, shown mutat(vány), kiállít(ás), (show)(musor), mutat,, bemutatás, eloadás, felmutatás, kiállítás, látszat, látványosság, parádé, pompa, siker, üzlet, vállalat Term: Definition: feel, felt, felt érez,, érzék, érzékelés, érzet, fogás, hangulat, tapintás Term: Definition: call hív, szólít, hívás, felhív, (telefon)hívás,, bemondás, elhivatottság, felhívás, felszólítás, fizetési felhívás, függöny elé szólítás, hivatás, hivatásérzet, hívó szó, hívójel, kereslet, kiáltás, látogatás, licit, madárfütty, telefonbeszélgetés, Term: Definition: little / a little (+uncount n) (túl) kevés/valamennyi, egy kevés, kis, kicsi,, apró, csekély, csekély mértékben, egy kicsit, egy kissé, gyenge, gyenge minoségu, kevés, kevéssé, kicsi mennyiség, kicsiny, kicsinyes, kis mennyiségu, kis mértékben, nem sok, pici, silány Term: Definition: place hely, helység, város, otthon, lakás, ház; (el)helyez Term: Definition: child, children gyer(m)ek Term: Definition: great nagy Term: Definition: world világ,, föld, földkerekség Term: Definition: become, became, become válik vmivé, lesz Term: Definition: mean, meant, meant fukar, kicsinyes, egyszeru, közepes, közép, jelent, ért, akar, komolyan mond/gondol, középszeru,, gondol, alávaló, aljas, átlag, átlagos, hitvány, közép-, középérték, középértéku, középút, silány, smucig, szegény sorsú, szegényes, vacak, zsugori Term: Definition: both mindketto,, egyaránt Term: Definition: each minden (egyes),, ki-ki, mind, mindegyik, minden, minden egyes, mindenki Term: Definition: high magas,, csípos, csúcsteljesítmény, elokelo, emelkedett, emelt, eros, erosen, felemelkedett, felemelo, felül, fenséges, fent, fo, harmadik sebesség, igen, magas nyakú, magas nyomású terület, magasan, magasztos, nagyfokú, nagymérvu, nagyon, Term: Definition: off le,, el, elzárva, félre, ki, kikapcsolva, lezárva, messze, messzi, nem elfoglalt, szabad, távol, távoli Term: Definition: old öreg, régi,, idos, ó, vén Term: Definition: seem látszik, tunik Term: Definition: must dohosság, kell, must, muszáj, penészség Term: Definition: leave, left, left elindul, (el)hagy, elhagy,, búcsú, búcsúzás, búcsúzkodás, eltávozás, eltávozási engedély, engedelem, engedély, engedélyezés, felhatalmazás, felütés, szabadság, ziccer Term: Definition: ask felkér, hív, kér, kérdez, meghív, megkér, megkérdez, megkívántatik, szükségeltetik, szükséges Term: Definition: part (of the world) szerep, feladat, oldal, (alkotó)rész, el-/szét-/különválik, elbúcsúzik, rész, (világ)rész,, darabol, elmegy, elválaszt, elválik, felbomlik, feloszlik, kettéoszt, szétválaszt, szétválik, alkatrész, alkotórész, darab, dolog, füzet, kötelesség, kötetrész, Term: Definition: school iskola,, iskoláztat, nevel, oktat, tanít, egyetem, együtt úszó halraj, fakultás, halraj, irányzat, iskolaépület, iskolaépületek, iskolai oktatás, osztály, tagozat, tanítás, tanterem, vizsgáztatóés eloadóterem Term: Definition: another egy másik Term: Definition: while mialatt, amíg,, amíg csak, bár, fáradozás, míg, noha, rövid ido, idoz, idozik Term: Definition: never soha,, egyáltalában nem, semmit sem, sohasem Term: Definition: point (in a discussion) (állás)pont, érvelés, lényeg, kérdés, részlet, mutat, jelez, céloz, értelme vminek,, állja a vadat (kutya), fugáz, hegyez, irányít, írásjelekkel ellát, kihézagol, kimutat, megmutat, ág, ceruzahegy, csattanó, csúcs, diakritikus jel, diakritikus pont, Term: Definition: same azonos, ugyanaz, ugyanúgy Term: Definition: home otthon; haza,, célra repül, célrepülést végez, hazairányít, hazaküld, hazarepül, hazavezet, irányít, otthont nyújt vkinek, rádióval repülogépet irányít vhova, rárepül, vezetosugárral repül, visszarepül kiindulási pontjára, visszatér, a helyére, bel-, Term: Definition: turn alakít, elfordít, esztergályoz, fordít, fordul, forgat, forgolódik, forog, kanyarodik, meghajlít, válik vmivé; esztergapad, fordulat, forduló, forgás, hajlam, ijedtség, irány, keringés, megfordítás, megfordulás, turnus, váltás Term: Definition: under alatt,, -ban, -ben, al-, alá, alant, alárendelt, alárendelve vminek, alatta, alávetve vminek, alól, alsó, alsóbb fokú, alsóbbrendu, alul, alul levo, alulsó, elégtelen, elégtelenül, értelmében, harmadrangú, hiányos, hódoltság alatt, lenn, lent, nem elég, Term: Definition: woman no, asszony Term: Definition: put, put, put dobás, lökés, vetés Term: Definition: change (pénz)váltás, (visszajáró) aprópénz,, aprópénz, átszállás, csere, pénzváltás, tozsde, váltás, változás, változat, változatosság, változtatás, átöltözik, átszáll, átváltoztat, cserél, felvált, kicserél, megváltozik, megváltoztat, módosít, módosul, vált, Term: Definition: end vég(et ér),, befejezés, befejezo rész, cél, célkituzés, csonk, deszkadarabok, eselék, gerendavég, határ, hulladék, kártszalag, láncfonal, maradék, nyolc lábnál rövidebb gerenda, vágási forgács, vég, végcél, végpont, végzodés, befejez, befejezodik, Term: Definition: number szám, csoport, társaság, csapat?, sorok?; megszámol, (meg)számlál Term: Definition: group csoport,, csoportosít, csoportosul Term: Definition: again egyébként, ezenfelül, ezenkívül, ezután, ismét, ismételten, megint, továbbá, újból, újfent, újra, vissza- Term: Definition: against ellen Term: Definition: move (house) mozgás, mozdulat, költözik,, eljár, elköltözik, elmozdul, javaslatot tesz, lép (sakkban), meghat, megmozdít, mozgat, mozog, rábír, eljárás, költözködés, lépés, lépés (sakkban), sakkhúzás Term: Definition: system rendszer Term: Definition: try próbál,, bíróság elé állít, ellenoriz, igyekszik, kihallgat, kipróbál, megeroltet, megkísérel, megpróbál, megvizsgál, próbálkozik, próbára tesz, hárompontos gól (rögbiben), kísérlet Term: Definition: around felé, itt-ott, körös-körül, körül, körülbelül, közel, minden irányban, minden oldalon, mindenfelé, táján Term: Definition: case tok; (bun)ügy, eset, álláspont, per?, érvek Term: Definition: problem probléma, számtanpélda Term: Definition: help segít(ség),, elosegít, felszolgál, kiszolgál, orvosol, segít, bejáróno, háztartási alkalmazott, segédlet, segély, segítség, támogatás Term: Definition: begin, began, begun kezd, kezdodik Term: Definition: since -tól, -tol, amióta, attól fogva, attól fogva hogy, attól kezdve, azóta, mert, minthogy, mióta csak, miután, mivel, óta, vmilyen idoponttól Term: Definition: house ház,, befogad, elhelyez, elszállásol, lakik, bástya, cég, család, dinasztia, dologház, eloadás, eloadóterem, épület, felépítmény hajó farán, gyár, gyárépület, hajlék, hallgatóság, háznép, háztartás, internátus, képviseloház, kollégium, közönség, lak, Term: Definition: small kicsi, kis,, alig, apraja vminek, apró, apró-csepro, apróra, aprószén, bányaapró, csekély, csekély jelentoségu, csekély számú, ércdara és kozet keveréke, erotlen, gyenge, halk, hitvány, hitványka, hulladékszén, jelentéktelen, jelentéktelen összegu, Term: Definition: keep, kept, kept tart,, élelem, élelmezés, ellátás, ellátás költsége, eltartás, eltett takarmány, halastó, hússzekrény, kapocs, koszt, öreg torony, rögzíto, tárolt takarmány, tartó, vártorony, víztározó Term: Definition: few / a few (+count n) (túl) kevés/néhány, egy kevés Term: Definition: run, ran, run (a business), (a business), run fut(tat), muködtet, irányít/vezet (vállalkozást), üzleti vállalkozást vezet,, alakulás, állattenyészto terület, átlag, átlagos, beömlonyílás, csempész, csempészett, csermely, esés, fekvés, felhúzódás, folyás, futás, futásban kifulladt, futásban kimerült, Term: Definition: hold (the line), held, held, , vár, tartja a vonalat, (meg)fog, tart, fog,, befolyás, börtön, erod, fermata, fogás, gyám, hajófenék, hajófenékrekesz, hajótér, hatalom, jól sikerült felvétel, korona, odú, rakodótér, raktér, támasz, tartó, üreg Term: Definition: play (in a theatre) (szín)darab, színmu, színjáték, játszik, színdarab,, alakít, bánik vkivel, eljár, eljátszik, eload, fáraszt, forgat, hangszeren játszik, játéka van, játékosan mozog, játszadozik, játszódik, kezel, kifáraszt, kihív (kártyát), kijátszik, kotyog, megcéloz, Term: Definition: head fej,, élén áll vminek, fejel, fejjel ellát, felirattal ellát, halad, igyekszik, megy, vezet, állomány, cím, címszöveg, családfo, csúcs, csúcspont, darab, él, eleje vminek, elofok, elomenetel, elorehaladás, elovágat, ereszcsöpögo alatti tölcsér, értelem, Term: Definition: next következo,, azután, következo levél, következo szám, közvetlen mellette fekvo, közvetlenül mellette, közvetlenül utána, legközelebb álló személy, legközelebbi, szomszéd, szomszédos Term: Definition: large nagy(szabású), széles köru, kiterjedt, messzemeno Term: Definition: set (the table), set, set megterít (asztalt), elhelyez, beállít; készlet, játszma,, alakulás, állhatatos, banda, beállítás, beigazítás, berakás (hajé), csoport, díszlet, dugvány, eloírásos, fészekalja, garnitúra, halmaz, irányzat, készülék, kötött, kövezokocka, lapos szélu véso, Term: Definition: country ország, vidék,, falu, gondolatkör, haza, kör, muködési kör, szakma, táj, terület Term: Definition: face (szembe)néz, arc,, ábrázat, betufej, betukép, betutest, él, elolap, elölnézet, elülso oldal, fej, fejoldal, fejtési felület, fejtési front, felszín, felület, homlokzat, jobb oldal, képe vkinek, külszín, lap, látszat, mintás oldal, muködo felület, Term: Definition: during közben Term: Definition: early korán; korai Term: Definition: open (ki)nyit, nyílik,, kinyit, nyit, nyitott Term: Definition: write, wrote, written ír Term: Definition: far messze,, erosen, jóval, messzebb eso, messzebb fekvo, messzebbi, messzi, messzire, nagy távolságban, nagyon, sokkal, távol, távol fekvo, távol-, távolabbi, távoli, túlsó Term: Definition: company társaság, cég,, csapat, csoport, hajólegénység, legénység, század, színtársulat, társulat, vállalat Term: Definition: start (el)kezd(odik),, elindulás, elony, indulás, indulási hely, indulási pont, kezdet, megriadás, összerezzenés, rajt, rajthely, rajtvonal, start, startvonal, ugrás, alapít, beindít, elindít, elindul, elkezd, elugrik, felijed, felriad, felriaszt, felver, Term: Definition: without kinn, kívül, künn, nélkül, vmin kívül Term: Definition: however azonban,, akárhogyan, ám, bármennyire, mégis, mindamellett, viszont Term: Definition: why hát, mi okból, miért, nézd csak, nini, no de, nocsak, nos Term: Definition: away (from...) el, távol (vtol),, messzire, rendületlenül, távol, tovább Term: Definition: every mind, minden Term: Definition: question kérdez, kérdezosködik, kétségbe von, kifogásol, kihallgat, kikérdez; kérdés, kétség, probléma, vita tárgya Term: Definition: study tanul,, dolgozószoba, etud, tanulás, tanulmány, tudományág, betanul, tanulmányokat folytat, tanulmányoz, vizsgál Term: Definition: week hét (7 nap),, hét Term: Definition: public nyilvános,, általános, köz-, közönség, közös, közösségi, nyilvánosság, országos Term: Definition: report (from school) jelent(és), beszámol(ó), tudósít(ás), riport, bizonyítvány,, bejelent, beszámol, elmond, feljelent, hírt ad, hírül ad, jelent, jelentést tesz, jelentkezik, közöl, közvetít, riportot ír, tudósít, tudósítást ír, beszámoló, dördülés, durranás, értesíto, hír, Term: Definition: form (meg)alakít,, alak, forma, osztály, alakít, formál, kialakít Term: Definition: word adott szó, hír, ige, ígéret, jelszó, közmondás, parancs, parancsszó, szentírás, szó, szólás, üzenet; kifejez, kifejt, megfogalmaz, megszövegez, szavakba foglal Term: Definition: family család,, család-, családi, elokelo család, elokelo származás, házi, jó család, nemesi származás, régi család Term: Definition: fact / in fact tény, valóság/tényleg, való(já)ban, sot Term: Definition: bring, brought, brought hoz, okoz Term: Definition: always mindig,, állandóan, folyton, folytonosan, örökké, örökösen Term: Definition: hear, heard, heard (meg)hall, hall Term: Definition: service szolgálat, szolgáltatás, felszolgál(ás),, karbantart, szervizel, adogatás, alkalmazás, asztali készlet, ellátás, felszolgálás, forgalom, istentisztelet, karbantartás, készlet, kézbesítés, kiszolgálás, közlekedés, szertartás, szerva, szerviz, szívesség Term: Definition: provide gondoskodik vmrol, biztosít, nyújt, ad,, beszerez, ellát, gondoskodik, intézkedik, szolgáltat Term: Definition: lead (n/v), led, led, (metal) ólom; vezet, élen jár, elöl megy, visz, vezetés,, ólmoz, ólommal fed, ólommal tölt, ólommal zár, ritkítva szed, sorközt tágít, ceruzabél, elágazó vezeték, élenjárás, elogyújtás, elonyitás, eloretartás, elso kiadás joga, elsoként kijátszott kártya, Term: Definition: night éj, éjjel, éjjeli, éjszaka, éjszakai, este Term: Definition: live (concert) él, lakik, élo (koncert),, létezik, megél vmit, megér vmit, tartózkodik, egyenes adás, egyenesben, élénk, eleven, élo, éloben, muködo, valódi Term: Definition: name név,, ajánl, elnevez, javasol, jelöl, kinevez, kituz, megállapít, megjelöl, megnevez, nevet ad, nevez, elnevezés, híres ember, hírnév, nagy név Term: Def...
View Full Document

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern