KINH KÍNH THÁNH GIÁ.docx - KINH KNH THNH GI Ly Thin Cha...

This preview shows page 1 - 3 out of 10 pages.

KINH KÍNH THÁNH GIÁ L y Thiên Chúa toàn năng, là đ ng ch u ch t trên c y thánh giá vì t i l i chúng ế con. L y thánh giá Chúa Giêsu Kitô, xin v i con. L y thánh giá Chúa Giêsu Kitô, xin th ng xót con. ươ L y thánh giá Chúa Giêsu Kitô, xin là ni m hi v ng c a con. L y thánh giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh kh i g m đao, vũ khí, gi c ươ giã. L y thánh giá Chúa Giêsu Kitô, xin chút xu ng cho con m i n lành. ọ ơ L y thánh giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con thoát kh i m i s d . L y thánh giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con đ t đ n con đ ng c u r i. ế ườ L y thánh giá Chúa Giêsu Kitô, xin xua đu i kh i con m i tai ng ch t chóc. ươ ế L y thánh giá Chúa Giêsu Kitô, xin ngăn ch n m i tai bi n ph n xác và th t c ế ế ụ cho con đ c an lành. ượ L y thánh giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh kh i d ch t và m i b nh truy n nhi m. Con xin th l y thánh giá Chúa Giêsu Kitô bây gi và đ i đ i. ờ ạ L y Chúa Giêsu Naxaret đã ch u đóng đinh trên cây Th p Giá xin th ng xót ươ chúng con. Xin xua đu i kh i con th n d hay hãm h i bây gi và mãi mãi. Amen. Nhân Danh Máu Châu Báu R t Thánh Chúa Giêsu Kitô ! Nhân Danh công cu c nh p th làm Ng i đ c u chu c và d n đ a chúng ta ườ ư đ n cõi tr ng sinh. Qu th t nh Chúa Giêsu Kitô ra đ i làm Ng i đêm giáng ế ườ ư ườ sinh và ch u ch t trên cây Th p Giá ngày th 6 Tu n Thánh. Amen. ế CHÚ THÍCH Kinh này đã đ c tìm vào năm 1505 trong m Đ c Giêsu Kitô và đ c ượ ượ Đ c Giáo Hoàng th i đó g i cho vua Charles lúc Hoàng Đ này đem quân đi ế đánh k thù thành Mikae Pháp. Ai đ c, nghe ho c mang kinh này trong ng i Kinh này, s không ch t ườ ế thình lình, không b ch t đu i, không b đ u đ c, không b k thù b t gi ho c ế ám h i và s không th t b i trong các tr n chi n. ế Khi ng i ph n đang lâm b n ( c ), đ c nghe ho c gi Kinh này ườ ượ trong ng i, s sinh n may m n m tròn con vuông. Và khi cháu bé chào đ i ườ nên đ t Kinh này bên ph i ng i nó, ch c ch n đ a bé tránh đ c nhi u tai n n, ườ ượ
Image of page 1
ai gi Kinh này trong ng i s không b ch ng đ ng kinh, và lúc đi đ ng th y ườ ườ có ng i b ch ng đ ng kinh, b n đem t Kinh b n gi trong ng i , đ t vào ườ ườ hông ng i b nh, c n đ ng kinh s ch m d t và ng i b nh này m nh t c thì. ườ ơ ườ Chúa phán “ Ai vi
Image of page 2

Want to read all 10 pages?

Image of page 3

Want to read all 10 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 10 pages?

 • Fall '12
 • N/A

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern