TONG HOP TAI LIEU TU ON IELTS.pdf - TNG HP TI LIU T N THI...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

T NG H P TÀI LI U T ÔN THI IELTS Nhi u b n mail h i mình t ôn thi IELTS nên ôn theo giáo trình gì ? Câu tr l i là mình không theo h n m t sách c th nào. Mình ch y ế u luy ện theo các phương pháp mình đã chia s trong 2 note “Bí kíp tự h c t 5.5 lên 8.0 trong 6 tháng” part 1 và 2. Sau khi luy n xong như vậ y, mình th y level lên h n . Lúc làm vào đề Cambridge luy n Listening & Reading thì làm r ất đều tay, rơi vào tầ m 34-35 câu. Ch xem thêm tips trong các sách để nâng skill làm bài lên n a thôi. Writing thì mình xem t t c các sách (mình đã kê phía dướ i) và các tài li u trên m ng, t l c ra các dàn, tips thi cho riêng mình. Speaking sau khi luy ện phát âm theo phương pháp trên mình đọ c 2 quy n 31 High-Scoring Formulas To Answer The Ielts Speaking IELTS speaking Mat clark (link phía dướ i) tìm các t , phrases c a m i ch đề r i t đố i tho i m t mình , ghi âm l i (nghe kh không ) cho thu c.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '09

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern