3. ASAS ISLAM-Akhlak-Rukiah.pdf

3. ASAS ISLAM-Akhlak-Rukiah.pdf - 3.3 AKHLAK CTU 085...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

Rumo/CTU 085/Asas Islam 1 CTU 085 TASAWWUR ISLAM BAB 3 ASAS ISLAM( AKHLAK) Disediakan Oleh: Rukiah Mohamad Pensyarah ACIS Puncak Alam 03 32584902 [email protected] AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI ACADEMY OF CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES (ACIS) n Menghuraikan LO - Pelajar 3.3 AKHLAK pengertian & konsep akhlak Islam dapat : rm_T3.3_CTU 085_KPA AKHLAK Pengertian akhlak rm_T3.3_CTU 085_KPA Kepentingan akhlak Kategori akhlak DEFINISI AKHLAK Bahasa Berasal daripada perkataan Arab, jamak kepada perkataan khuluq – bermaksud tabiat, adat maruah, sifat semula jadi dan gambaran batin Istilah Imam al Ghazali individu Dr Miqdad Yaljin merumuskan akhlak: Sifat semula jadi yang dimiliki secara fitrah Sifat yang dimiliki melalui latihan yang akhirnya diterima sebagai adat ataupun tabiat Akhlak meliputi dua demensi, batin iaitu kejiwaan dan zahir iaitu kelakuan Ibn Miskawayh rm_T3.3_CTU 085_KPA Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan darinya terbentuk perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan fikiran terlebih dahulu. [IMAM AL GHAZALI] Keadaan jiwa seseorang terbahagi kepada dua bahagian, iaitu: Maksud akhlak dari sudut istilah rm_T3.3_CTU 085_KPA i. Natural (tabie) ii. Dibentuk melalui latihan dan kebiasaan. Terbahagi dua peringkat; y Peringkat pertimbangan dan pemikiran yang teliti y Peringkat mempraktis satu satu kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dalam amalan hidup seseorang. [IBN MISKAWAYH] Ringkasnya akhlak haruslah mempunyai tiga ciri/aspek penting: y Aspek batin atau keadaan jiwa – tenaga penggerak tingkah laku y Apek tingkah laku @ perbuatan dilakukan tanpa tekanan emosi atau paksa y Aspek perlakuan – dilakukan secara berterusan sehingga menjadi kebiasaan rm_T3.3_CTU 085_KPA
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.