muzyka - zagadnienia do sprawdzianu.docx

muzyka - zagadnienia do sprawdzianu.docx - Wymagania...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – Spotkania z kulturą Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen. Numer i temat lekcji Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą oraz: Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną oraz: Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra) Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą oraz: Wymagania wykraczające (ocena celująca) Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą oraz: Czym jest muzyka dla współczes nego człowieka ? • wskazuje cechy współczesnej muzyki • wymienia nazwy najważniejszyc h kierunków muzycznych drugiej połowy XX i początku XXI w. • podaje główne cechy wybranych nurtów współczesnej muzyki • przytacza nazwiska ważnych przedstawicieli muzyki XX i XXI w. • podaje najważniejsze fakty z historii muzyki • przywołuje nazwiska muzyków wpływających na młode pokolenie i
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '18

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern