PSLO01_Tips_Makabayad_ng_Utang.pdf

PSLO01_Tips_Makabayad_ng_Utang.pdf - Mga tips upang...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

Mga tips upang mabayaran ang mga utang 1. Mag set ng SMART Goals sa pag-bayad ng iyong mga utang. Natatandaan mo pa ba ang mga SMART o Specific, Measurable, Attainable, Results-Oriented at Time-bound na mga goals? Siguruhing planado mo ang iyong mga gastusin at nang naayon sa mga SMART Goals na ito. 2. Unahin ang mga mas urgent na dapat bayaran. Ilista ang mga pinagkakautangan mo at i-arrange ito ayon sa iba’t ibang grupo. Unahin ang mga mas malapit nang mag-due date para maiwasan ang pagpataw ng interes. 3. Magbawas ng gastusin. Kapag nagbabayad ka ng utang, ngayon ang tamang panahon para magbawas ng mga gastusin. Isantabi muna ang mga bilihin at gastusin na hindi naman gaanong kailangan nang sa gayon ay hindi magahol sap era. 4. Gumawa ng budget at sundin ito. Bukod sa pagsantabi ng savings, pang pag-budget ay makakatulong sa pag- laan ng pera sa mga utang. Dapat isama sa pagpaplano ng budget ang pagbabayad ng mga utang.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '16
 • Manahari Jawardene

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern