ECONOMICS
kalikinmateorileri4-sunumicin.ppt

kalikinmateorileri4-sunumicin.ppt - Kalknma Byme Ekonomi...

Info icon This preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

??? Kalkınma – Büyüme ??? Ekonomi yazınında oldukça sık olarak rastlanan, “ekonomik büyüme” ve “ekonomik kalkınma” kavramları bazen anlatım kolaylığı nedeniyle birbirleri yerine kullanılmaktadır. Oysa bu iki kavram arasında oldukça önemli bir fark bulunmaktadır. Ekonomik büyüme denildiği zaman, milli gelirdeki veya daha dar anlamda fert başına düşen milli gelirdeki artış ifade edilmektedir. Belli bir ekonomide mal ile hizmet üretiminin herhangi bir sebepten dolayı artış göstermesi sonucunda, ekonomik büyümeden bahsedilebilir.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Buna karşın ekonomik kalkınma kavramı ile birey başına düşen milli gelirdeki artışa ek olarak ekonomideki yapısal değişiklikleri de içermektedir. Bu yapısal değişikliklerin en önemlilerinden ikisi, milli gelir içerisinde sanayi kesiminin payının artması (yani tarımın payının azalması) ve kırsal kesime oranla kentlerde yaşayan nüfusun yükselmesidir.
Image of page 2
Bu duruma ek olarak kalkınma ölçütlerine: yaşam standartlarının modernleşmesi, kronik göç olgusunun olumsuz etkisinin hafifletilmiş olması, kırsal yaşamdaki gelirin kentsel nüfusun gelirine nispeten daha yakın olabilmesi, beslenme koşullarının iyileştirilmesi, kadınların toplumdaki fırsat eşitliği, eğitim, sağlık, altyapı gibi hizmetlerde mekan ve bölge ayrımlarına bakılmasızın standartların sağlanılması gibi daha birçok değişken bulunmaktadır.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

KALKINMA Kalkınma Ekonomisi, İkinci Dünya Savaşı sonrası, başta iktisatçılar olmak üzere bilim adamlarının ve politikacıların ilgilerini en çok çeken alan olmuştur. Konuya ilişkin yoğun çalışmalar iktisat bilimine yeni bir dal kazandırmıştır.
Image of page 4
Böylece, Kalkınma Ekonomisi, para, dış ticaret, büyüme ekonomisi gibi iktisat kuramında yerini almıştır. İktisadi kalkınma sorunu, son 40-50 yılın üzerinde en fazla durulan konusudur. Günümüzde iktisadi kalkınmadan daha çok ilgi görmüş başka bir konu yoktur denilebilir. Konunun bu kadar geniş bir biçimde işlenmiş olmasına rağmen ilgili kavram ve tanımlarda tam bir anlaşma sağlanmış değildir.
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dünya ekonomisiyle ilgili literatürde genellikle gelişmekte olan ülkeler için sosyo-ekonomik açıdan en endişe verici sorunun; ekonomik kalkınmanın düşük düzeyde gerçekleşmesi, toplumdaki gelir dağılımının yüksek düzeydeki eşitsizliği ve bundan kaynaklanan yoksulluk kısırdöngüsü olgusu olduğu saptamasıdır.
Image of page 6
TEORİDE BÜYÜME VE GELİŞME KLASİK DURGUNLUK YAKLAŞIMI TARİHİ MATERYALİZM (MARX) SAFHA TEORİSİ (ROSTOW) KISIR DÖNGÜLER YAKLAŞIMI (NURKSE) DENGELİ – DENGESİZ KALKINMA YENİ KLASİK KARŞI DEVRİM ULUSLAR ARASI BAĞIMLILIK TEORİLERİ SINIRSIZ EMEK ARZI İLE KALKINMA (A.LEWİS) DÜALİZM
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 8
Sanayi devrimi sonrası ele alınan konuların günümüz AGÜ problemleri ile gösterdiği paralellikler 1- Yapısal Değişim 2- Düalizm 3- Nüfus Artışı 4- Yoksulluk
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern