ARALIN#2.docx - UNANG WIKA BILINGGUWALISMO AT MULTILINGGUWALISMO SA KONTEKSTONG PILIPINO KAPASIYAHAN BLG 13-39 NG KOMISYON SA WIKANG FILIPINO(KWF Wikang

ARALIN#2.docx - UNANG WIKA BILINGGUWALISMO AT...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

UNANG WIKA, BILINGGUWALISMO AT MULTILINGGUWALISMO SA KONTEKSTONG PILIPINO KAPASIYAHAN BLG. 13-39 NG KOMISYON SA WIKANG FILIPINO (KWF) Wikang Filipino katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wikang komunikasyon sa pagbigkas at pasulat na paraan ng mga pangkat ng katutubo sa buong kapuluan wikang buhay mabilis itong pinauunlad ng araw- araw at iba’t ibang uring paggamit sa iba’t ibang pook at sitwasyon at nalilinang sa iba’t ibang antas ng saliksik at talakayang akademiko sa paraang maugnayin at mapagtampok sa mga lahok na nagtataglay ng mga malikhaing katangian at kailangang karunungan mula sa mga katutubong wika sa bansa ARTICLE XIV Seksyon 6 wikang pambansa ng Pilipinas – Filipino payabungin at pagyamanin – umiiral na mga wika ng Pilipinas at sa iba pang mga wika. magsagawa ng mga hakbangin upang ibunsod at itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa Sistemang pang- edukasyon. Seksyon 7 ang mga wikang opisyal ng Pilipinas: Filipino &Ingles–ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo wikang panrehiyon – pantulong na mga wikang opisyal sa mga rehiyon – magsisilbi na pantulong na mga wikang panturo roon dapat itaguyod nang kusa at opsyonal ang Kastila at Arabic Seksyon 8 Konstitusyon – dapat ipahayag sa Filipino & Ingles
Image of page 1

Want to read all 3 pages?

Image of page 2

Want to read all 3 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

  • Spring '18

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture