Week 5_ Isomerization and dehydro.pdf

Week 5_ Isomerization and dehydro.pdf - Chng 4 XC TC CHO QU...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

Chương 4 . XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH ISOME HÓA I. Mở đầu Đồng phân hoá (isomerization), nếu hiểu theo nghĩa rộng là chuyển hoá phân tử từ dạng đồng phân này sang dạng đồng phân khác, là phản ứng có nhiều kiểu chuyển hoá khác nhau, ví dụ: di chuyển nối đôi trong phân tử, chuyển hoá từ một cấu hình này sang cấu hình khác, thay đổi cấu tạo của mạch cacbon v.v…Tất cả các phản ứng đồng phân hoá đều là những đối tượng nghiên cứu lý thú và có tầm quan trọng nhất định trong các lĩnh vực công nghiệp hoá học, tuy nhiên có thể coi phản ứng đồng phân hoá cấu trúc, tức làm thay đổi cấu trúc mạch cacbon trong các phân tử hiđrocacbon là quá trình có tầm quan trọng nhất do quy mô triển khai ứng dụng của nó trong các ngành công nghiệp lọc-hoá dầu. Vì vậy, chương này chỉ đề cập đến phản ứng đồng phân hoá cấu trúc, đồng thời đối tượng đồng phân hoá cũng chỉ là các hiđrocacbon parafin mạch thẳng (n-parafin) Phản ứng đồng phân hoá cấu trúc các n-parafin có thể diễn ra trên các xúc tác axit theo cơ chế cacbocation, tuy nhiên, hiện nay trong công nghiệp quá trình này chủ yếu được thực hiện trên các xúc tác lưỡng chức năng với sự có mặt của hiđro. Do vậy, quá trình còn có thể được gọi là hiđro-đồng phân hoá (hydroisomerization). Thông thường, người ta phân các quá trình công nghệ đồng phân hoá n-parafin thành hai loại: (a) đồng phân hoá các n-ankan thấp C 5 – C 7 để sản xuất các cấu tử có trị số octan cao cho xăng và chuyển hoá n-butan thành isobutan để sản xuất các ankylat (bằng cách ankyl hoá isobutan bởi một olefin thấp) hoặc để sử dụng isobutan trong các chuyển hoá khác nhau của công nghiệp hoá dầu và công nghiệp hoá học; (b) đồng phân hoá các n-ankan mạch dài trong các sản phẩm dầu nhằm làm giảm nhiệt độ đông đặc cũng tức là loại bỏ được yêu cầu phải thực hiện công đoạn loại parafin (dewaxing) là công đoạn làm giảm hiệu suất sản phẩm. Mặc dù hai loại đồng phân hoá nêu trên được thực hiện trên những sơ đồ công nghệ không giống nhau, cơ sở lý thuyết của các quá trình đó tương tự nhau. Trong bảng V.1 trình bày sự tăng trưởng của quy mô quá trình đồng phân hoá n-parafin nhẹ trên thế giới, trong đó có dự kiến cho đến năm 2010.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '16

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern